Đề thi khảo sát môn Toán lớp 12 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2018 - 2019 (Lần 1)

Trang 1/7 - Mã đề thi 246
SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
ĐỀ KHẢO SÁT LẦN 1, NĂM HỌC 2018-2019
Môn: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian giao đề)
Số câu của đề thi: 50 câu – Số trang: 07 trang
- Họ và tên thí sinh: .................................................... – Số báo danh : ........................
Câu 1. [1] Hàm số
y f x
có đồ thị như sau
Hàm số
y f x
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
2;1
. B.
1;2
. C.
2; 1
. D.
1;1
.
Câu 2. [1] Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số
2 1
1
x
y
x
là đúng?
A. Hàm số đồng biến trên các khoảng
1;

.
B. Hàm số luôn luôn đồng biến trên
\ 1
.
C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng
; 1
1;
.
A. Hàm số luôn luôn nghịch biến trên
\ 1
.
Câu 3. [2] Cho hình tứ diện
ABCD
có trọng tâm
G
. Mệnh đề nào sau đây là sai?
A.
0
GA GB GC GD
. B.
1
.
4

OG OA OB OC OD
C.
1
.
4
  
AG AB AC AD
D.
2
.
3
  
AG AB AC AD
Câu 4. [1] Với giá trị nào của
m
thì đồ thị hàm số
2
2 6 4
2
x mx
y
mx
đi qua điểm
1;4 .
A
A.
1
m
. B.
1
m
.
C.
1
2
m
. D.
2
m
.
Câu 5. [3] Cho hình chóp tam giác đều
.
S ABC
độ dài cạnh đáy bằng
a
, cạnh bên bằng
3a
. Gọi
O
là tâm của đáy
ABC
,
1
d
là khoảng cách từ
A
đến mặt phẳng
SBC
2
d
là khoảng cách
từ
O
đến mặt phẳng
SBC
. Tính
1 2
d d d
.
A.
2 2
11
a
d
. B.
2 2
33
a
d
. C.
8 2
33
a
d
. D.
8 2
11
a
d
.
x
O
y
1
1
1
3
2
2
MÃ ĐỀ THI: 246
Trang 2/7 - đề thi 246
Câu 6. [3] Cho tứ diện
ABCD
và các điểm
M
,
N
xác định bởi
2 3
AM AB AC
;
DN DB xDC
.
Tìm
x
để các véc
AD
,
BC
,
MN
đồng phẳng.
A.
1
x
. B.
3
x
. C.
2
x
. D.
2
x
.
Câu 7. [1] Hình lăng trụ tam giác đều không có tính chất nào sau đây
A. Các cạnh bên bằng nhau và hai đáy là tam giác đều.
B. Cạnh bên vuông góc với hai đáy và hai đáy là tam giác đều
C. Tất cả các cạnh đều bằng nhau.
D. Các mặt bên là các hình chữ nhật.
Câu 8. [3] bao nhiêu giá trị nguyên không âm của tham số
m
sao cho hàm
số
4 2
2 3
y x m x m
nghịch biến trên đoạn
1;2
?
A.
3
. B.
2
. C.
4
. D. Vô số.
Câu 9. [2] Cho hình chóp
.
S ABC
có đáy
ABC
là tam giác cân tại
C
, mặt phẳng
SAB
vuông góc mặt
phẳng
ABC
,
,SA SB
I
trung điểm
.AB
Góc giữa đường thẳng
SC
và mặt phẳng
ABC
A. Góc
SCA
. B. Góc
SCI
. C. Góc
ISC
. D. Góc
SCB
.
Câu 10. [2] 16 tấm bìa ghi 16 chữ “HỌC”, “ĐỂ”, BIẾT”, “HỌC”, “ĐỂ”, “LÀM”, “HỌC”, “ĐỂ”,
“CHUNG”, “SỐNG”, “HỌC”, “ĐỂ”, “TỰ”, “KHẲNG”, “ĐỊNH”, “MÌNH”. Một người xếp
ngẫu nhiên 16 tấm bìa cạnh nhau. Tính xác suất để xếp các tấm a được dòng chữ HỌC ĐỂ
BIẾT HỌC ĐỂ LÀM HỌC ĐỂ CHUNG SỐNG HỌC ĐỂ TỰ KHẲNG ĐỊNH MÌNH”.
A.
8
16!
. B.
4!
16!
. C.
1
16!
. D.
4!.4!
16!
.
Câu 11. [2] Cho hàm s
y f x
xác định liên tục trên mỗi nửa khoảng
; 2
2;

,
bảng biến thiên như hình trên.
Tìm tập hợp các giá trị của
m
để phương trình
f x m
có hai nghiệm phân biệt.
A.
7
;2 22;
4

. B.
22;

. C.
7
;
4

. D.
7
;2 22;
4

.
Câu 12. [2] Cho hàm số
2
1
1
x x
f x
x
, mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai?
A.
f x
có giá trị cực đại là
3
. B.
f x
đạt cực đại tại
2
x
.
C.
( 2; 2)
M
là điểm cực đại. D.
(0;1)
M
là điểm cực tiểu.
Câu 13. [2] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
để đồ thị m số
3
3 2y x x
cắt đường thẳng
1
y m
tại 3 điểm phân biệt.
A.
1 5
m
. B.
1 5
m
. C.
1 5
m
. D.
0 4
m
.
Trang 3/7 - đề thi 246
Câu 14. [3] Tìm hệ số của số hạng chứa
15
x
trong khai triển
3
2 3
n
x thành đa thức, biết
n
số
nguyên dương thỏa mãn hệ thức
3 1 2
8 49
n n n
A C C
.
A.
6048
. B.
6480
. C.
6408
. D.
4608
.
Câu 15. [3] Cho hình hộp chữ nhật
.
ABCD A B C D
AB a
,
2BC a
,
3AA a
. Gọi
là góc
giữa hai mặt phẳng
ACD
ABCD
(tham khảo hình vẽ). Giá trị
tan
bằng
A.
3 2
2
. B.
2
3
. C.
2
. D.
2 6
3
.
Câu 16. [4]
Cho hàm số
3 2
f x ax bx cx d
thỏa mãn
, , ,a b c d
;
0
a
2019
8 4 2 2019 0
d
a b c d
.
Số cực trị của hàm số
2019
y f x
bằng
A.
3.
B.
2.
C.
1.
D.
5.
Câu 17. [2] Cho hàm số
4 2
2 8y x x
bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị hàm số song song với trục
hoành?
A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 18. [3] một tấm gỗ hình vuông cạnh 200 cm. Cắt một tấm gỗ có hình tam giác vuông, tổng
của một cạnh góc vuông và cạnh huyền bằng
120cm
từ tấm gỗ trên sao cho tấm gỗ hình tam giác
vuông có diện tích lớn nhất. Hỏi cạnh huyền của tấm gỗ này là bao nhiêu?
A.
40cm
. B.
40 3cm
. C.
80cm
. D.
40 2cm
.
Câu 19. [1] Bảng biến thiên trong hình dưới là của hàm số nào trong các hàm số đã cho?
A.
3
1
x
y
x
. B.
3
1
x
y
x
. C.
3
1
x
y
x
. D.
2
1
x
y
x
.
Câu 20. [1] Cho hàm số
2
2 3 3
y x x x
có đồ thị
( )C
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
( )C
cắt trục hoành tại 3 điểm. B.
( )C
cắt trục hoành tại 1 điểm.
C.
( )C
cắt trục hoành tại 2 điểm. D.
( )C
không cắt trục hoành.
x

1

y
y
1

1
A
B
C
D
A
B
C
D

Đề thi khảo sát môn Toán lớp 12

Đề thi khảo sát môn Toán lớp 12 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2018 - 2019 (Lần 1) là đề kiểm tra đầu năm nhằm đánh giá kiến thức học sinh sau kì nghỉ hè, cũng như kiểm tra kiến thức để chuẩn bị ôn thi THPT Quốc gia 2019, ôn thi đại học 2019 cho các em một cách hiệu quả nhất. Đề thi thử môn Toán có đáp án đi kèm, mời quý thầy cô và các em tải về để thuận tiện cho quá trình học tập, giảng dạy và tham khảo.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 536
Sắp xếp theo

    Môn Toán khối D

    Xem thêm