Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Nho Quan A - Ninh Bình

Trang 1/8 - Mã đề thi 115
TRƯỜNG THPT NHO QUAN A
GV: ĐẶNG VIỆT ĐÔNG
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BÁN KỲ I
NĂM HỌC 2018 - 2019
M
ôn: TOÁN - L
p
12 - Chươn
g
t
r
ình chun
ĐỀ CHÍNH THỨC Thi gian: 90 phút (Không k thi gian phát đề)
Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:.....................
Mã đề thi
115
Câu 1. Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?
A.
42
52yx x
. B.
32
32yx x
.
C.
42
52yx x
. D.
42
52yx x
.
Câu 2. Tìm giá trị lớn nhất
M
của hàm số
32
3yx x=-
trên đoạn
[]
1;1-
.
A.
4M =
. B.
2M =-
. C.
0M =
. D.
2M =
.
Câu 3. Khối lăng trụ có diện tích đáy bằng
2
24( )cm
, chiều cao bằng
3( )cm
thì có thể tích bằng
A.
3
24( )cm
. B.
3
72( )cm
. C.
3
8( )cm
. D.
3
126( )cm
.
Câu 4. Hàm số
23
1
x
y
x
nghịch biến trên các khoảng:
A.

\1
.
B.

;1

1; 
.
C.

;2
;

2; 
. D.

;5

5;
.
Câu 5. Khối lăng trụ ngũ giác có bao nhiêu mặt?
A.
7
mặt. B.
9
mặt. C.
6
mặt. D.
5
mặt.
Câu 6. Đồ thị sau đây là của hàm số nào?
Trang 2/8 - Mã đề thi 115
A.
42
3yx x
. B.
42
1
3
4
y
xx
. C.
42
2yx x
. D.
42
4yx x
.
Câu 7. Hàm số
23
1
x
y
x
có bao nhiêu điểm cực trị.
A.
3
. B.
1
. C.
0
. D.
2
.
Câu 8. Tìm phương trình đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
21
.
2
x
y
x
A.
1, 2.xy
B.
2, 2.xy
C.
2, 2.xy
D.
2, 1.xy
Câu 9. Cho hàm số
3
2
2
23
33
x
yxx
. Tọa độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là
A.
2
3;
3



. B.

1; 2
. C.

1; 2
. D.

1; 2
.
Câu 10. Cho hàm số

yfx
có bảng biến thiên như sau
Hàm số

yfx
nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.

;1.
B.

1; 3 .
C.

2; 4 .
D.

3; .
Câu 11. Trong một hình đa diện, mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt. B. Hai mặt bất kỳ có ít nhất một cạnh chung.
C. Hai cạnh bất kỳ có ít nhất một điểm chung. D. Hai mặt bất kỳ có ít nhất một điểm chung.
Câu 12. Cho hàm số
2
1
x
y
x
có đồ th

C
. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại giao điểm của đ
thị

C
với trục tung là
A.
2yx
. B.
2yx
. C.
1yx
. D.
2yx
.
Câu 13. Cho khối lăng trụ
.ABCABC

có thể tích là
V
. Thể tích của khối tứ diện
CABC

bằng
A.
6
V
. B.
3
V
. C.
2
V
. D.
2
3
V
.
Câu 14. Cho hình lăng trụ đứng
.ABC A B C

tam giác
ABC
vuông tại
A
,
,2AB AA a AC a

. Tính
thể tích khối lăng trụ đã cho.
A.
3
2
3
a
. B.
3
a
. C.
3
2a
. D.
3
3
a
.
Câu 15. Thể tích của khối hộp chữ nhật
.ABCD A B C D

2, 3AB AD AA

A.
12
. B.
2
. C.
4
. D.
6
.
Câu 16. Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A. Một. B. Hai. C. Bốn. D. Ba.
Câu 17. Cho hàm số
42
61yx x
có đồ thị

C
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Điểm

3;28A
là điểm cực đại của

C
.
B. Điểm

3;10A
là điểm cực tiểu của

C
.
C. Điểm

0;1A
là điểm cực đại của

C
.
D. Điểm

3;10A
là điểm cực đại của

C
.
Câu 18. Cho hàm số
43 2
1
67
2
yxxx
đồ thị

C
. Số giá trị nguyên của tham số
m
để ba tiếp
tuyến của

C
song song với đường thẳng
:dy mx
Trang 3/8 - Mã đề thi 115
A.
26
. B.
28
. C.
27
. D.
25
.
Câu 19. ỳệ Số giao điểm của đường cong
32
221
y
xxx
và đường thẳng
1yx
A.
1
. B.
3
. C.
0
. D.
2
.
Câu 20. Với
a
,
b
là hai số thực dương bất kì. Số điểm cực trị của hàm số
32
1y x ax bx 
A.
2
. B.
1
. C.
0
. D.
3
.
Câu 21. Cho khối hộp
.
A
BCD A B C D

. Tính tỉ số thể tích của khối hộp đó và khối tứ diện
CB D

.
A.
3
. B.
7
3
. C.
2
. D.
8
3
.
Câu 22. Khối hộp chữ nhật
.
A
BCD A B C D

độ dài
,,
A
DAD AC

ln lưt là
1; 2; 3
. Tính thể tích V của
khối chóp
.
A
ABCD

.
A.
215V . B. 315V . C.
15
3
V
. D. 15V .
Câu 23. Nếu ba kích thước của một khối hộp chữ nhật tăng lên 3 lần tthể tích của tăng lên bao nhiêu
lần?
A.
3 lần. B. 9 lần. C. 18 lần. D. 27 lần.
Câu 24. Cho hàm số

yfx
xác định và đạo hàm trên

\1
. Hàm số có bảng biến thiên như hình
vẽ dưới đây. Hỏi đồ thị hàm số có bao nhiêu đường tiệm cận?
A.
3
. B.
2
. C.
4
. D.
1
.
Câu 25. Hàm số
42
2
y
xx
đồng biến trên khoảng nào sau đây?
A.
;0
. B.
1;1
. C.
1; 0
. D.
0; 
.
Câu 26. Cho lăng trụ tam giác đều
.
A
BC A B C

chiều cao bằng 3 . Biết hai đường thẳng
,
A
BBC

vuông
góc với nhau. Tính thể tích của khối lăng trụ.
A.
27 3
6
V
. B.
27 3
8
V
. C.
27 3
4
V
. D.
27 3
2
V
.
Câu 27. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số
sin cos 1
sin cos 2
x
x
y
xx


.
A.
35
2

. B.
1
. C.
1
3
. D.
26
2
.
Câu 28. Cho tứ diện đều
A
BCD
cạnh bằng
1
. Gọi
M
,
N
lần lượt trung điểm các cạnh
A
B
và
BC
.
Điểm
P
trên cạnh CD sao cho 2PD CP . Mặt phẳng
M
NP
ct
A
D
ti
Q
. Tính thể tích khối đa diện
B
MNPQD
.
A.
2
16
. B.
2
48
. C.
13 2
432
. D.
23 2
432
.
Câu 29. Đồ thị hàm số
32
y
ax bx cx d
(
,,,abcd
là các hằng số thực và
0a
) như hình vẽ.

Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 12 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Nho Quan A - Ninh Bình. Tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 513
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm