Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 12 trường THPT Nam Giang

1 46
Trang 1/6 - đề thi 357
Trường THPT NAM GIANG
Họ tên : ......................
Lớp 12C...………………
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn : HÓA HỌC 12 - SỐ 2
đề 357
Câu 1: Cho các polime sau: polietilen; xenlulozơ; protein; tinh bột; nilon-6; nilon-6,6;
polibutađien. Số chất polime tổng hợp :
A. 5. B. 3. C. 6. D. 4.
Câu 2: Hợp chất nào sau đây không phải aminoaxit?
A. CH
3
- CH
2
- CO - NH
2
. B. HOOC - CH (NH
2
) - CH
2
- COOH.
C. H
2
N - CH(CH
3
) - COOH. D. H
2
N - CH
2
- COOH.
Câu 3: Phản ứng giữa alanin axit clohiđric cho chất nào sau đây?
A. H
3
C-CH(NH
2
)-COCl. B. HOOC-CH(CH
3
)-NH
3
Cl.
C. H
2
N-CH(CH
3
)-COCl. D. HOOC-CH(CH
2
Cl)-NH
2
.
Câu 4: Một amino axit X chứa 1 nhóm COOH. Cho 1,5 gam X phản ứng vừa đủ 200 ml
dung dịch NaOH 0,1M. Phân tử khối của X là:
A. 89. B. 75. C. 103. D. 87.
Câu 5: . Khi đốt cháy một loại polime chỉ thu được CO
2
hơi H
2
O với tỷ lệ số mol 1:1.
Hỏi polime đó polime nào trong số các polime cho dưới đây?
A. Protein. B. Tinh bột. C. PVC. D. PE.
Câu 6: A
-aminoaxit no, phân t chỉ chứa 1 nhóm –NH
2
1 nhóm –COOH. Cho
1,5gam A tác dụng với NaOH dư, thu được 1,94gam muối. A CTPT là:
A. CH
2
(NH
2
)-CH
2
-COOH. B. CH
3
-CH
2
-CH(NH
2
)-COOH.
C. CH
2
(NH
2
)-COOH. D. CH
3
-CH(NH
2
)-COOH.
Câu 7: Một loại polietylen phân tử khối 50000. Hệ số trùng hợp của loại polietylen
đó xấp xỉ:
A. 920. B. 1786. C. 1230. D. 1529.
Câu 8: Để chứng minh aminoaxit hợp chất lưỡng tính, ta thể dùng phản ứng của chất
này với:
A. Dung dịch KOH HCl. B. Dung dịch HCl Na
2
SO
4
.
C. Dung dịch KOH CuO. D. Dung dịch NaOH NH
3
.
Câu 9: Công thức nào dưới đây công thức tổng quát cho dãy đồng đẳng amin thơm
(chứa một vòng benzen), đơn chức, bậc nhất?
A. C
n
H
2n+1
NH
2
. B. C
n
H
2n-3
NHC
n
H
2n-4
. C. C
n
H
2n-7
NH
2
. D. C
6
H
5
NHC
n
H
2n+1
.
Trang 2/6 - đề thi 357
Câu 10: Khối lượng phân tử của capron (nilon-6) 16385 đvC . Tính số mắt xích trong
công thức phân tử của lọai này:
A. 150 B. 145 C. 113 D. 118
Câu 11: Số lượng đồng phân amin bậc hai ứng với công thức phân tử C
4
H
11
N là:
A. 3 B. 2 C. 5 D. 4
Câu 12: Sản phẩm trùng hợp của buta-1,3-đien tên gọi thông thường là:
A. Cao su Buna-S. B. Cao su Buna. C. Cao su isopren. D. Cao su Buna-N.
Câu 13: Cho 0,05 mol
-aminoaxit X tác dụng vừa đủ với 1,825 gam HCl. Cũng 0,05
mol X phản ứng vừa đủ với 5,6 gam KOH thu được 11,15 gam muối. Vậy X là:
A. CH
3
-C(NH
2
)
2
-COOH. B. HOOC-CH
2
-CH(NH
2
)-COOH.
C. H
2
N-CH
2
-COOH. D. HOOC[CH
2
]
2
-CH(NH
2
)-COOH.
Câu 14: visco không thuộc loại nào?
A. hoá học B. nhân tạo C. bán tổng hợp D. tổng hợp
Câu 15: Monome được dùng để trùng hợp tạo thành poli(metyl metacrylat) là:
A. CH
2
=CH-COO-CH
3
. B. CH
3
-COO-CH=CH
2
.
C. CH
2
=C(CH
3
)-COO-CH
3
. D. CH
3
-COO-CH
2
-CH=CH
2
.
Câu 16: Trung hòa 6,2 gam một amin đơn chức cần 200 ml dung dịch HCl 1M. Công thức
phân tử của X
A. C
2
H
5
N B. CH
5
N C. C
3
H
9
N D. C
3
H
7
N
Câu 17: Khi clo hoá PVC, nh trung bình cứ k mắt xích trong mạch PVC phản ứng với
một phân tử clo. Sau khi clo hoá, thu được một polime chứa 66,18% clo (về khối lượng).
Giá trị của k là:
A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 18: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Bậc của amin bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm amin.
B. Tuỳ thuộc cấu trúc của gốc hidrocacbon thể phân biệt amin thành amin no, chưa
no thơm.
C. Amin từ hai nguyên tử cacbon trong phân tử bắt đầu xuất hiện hiện tượng đồng phân.
D. Amin được cấu thành bằng cách thay thế H của amoniac bằng một hay nhiều gốc
hidrocacbon.
Câu 19: Dãy các chất tính ba tăng dần theo thứ tự từ trái sang phải là:
A. C
6
H
5
NH
2
, NH
3
, CH
3
CH
2
NH
2
, CH
3
NHCH
3
. B. C
6
H
5
NH
2
, NH
3
, CH
3
NHCH
3
,
CH
3
CH
2
NH
2
.
C. NH
3
,CH
3
CH
2
NH
2
, CH
3
NHCH
3
, C
6
H
5
NH
2
. D. NH
3
, C
6
H
5
NH
2
, CH
3
NHCH
3
,
CH
3
CH
2
NH
2
.
Trang 3/6 - đề thi 357
Câu 20: Cho các chất sau: H
2
NCH
2
COOH, CH
3
COOH, C
2
H
5
OH, H
2
NCH
2
COOC
2
H
5
,
H
2
NCH
2
COONa, CH
3
NH
3
Cl, HOOC-CH
2
-NH
3
Cl. Số chất thể tác dụng được với dung
dịch NaOH :
A. 5. B. 6. C. 3. D. 4.
Câu 21: Số đồng phân amino axit ứng với CTPT C
4
H
9
N O
2
:
A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn một amin no, đơn chức, mạch hở thu được tỉ l khối lượng
của CO
2
so với nước 44 : 27. Công thức phân tử của amin đó
A. C
3
H
7
N B. C
3
H
9
N C. C
4
H
9
N D. C
4
H
11
N
Câu 23: Cho dãy các chất: CH
2
=CHCl, CH
2
=CH
2
, CH
2
=CH-CH=CH
2
, H
2
NCH
2
COOH.
Số chất trong dãy khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:
A. 3 B. 1 C. 4 D. 2
Câu 24: Nilon–6,6 một loại :
A. axetat. B. polieste. C. poliamit. D. visco.
Câu 25: Cho X + Y
C
6
H
5
NH
3
Cl. Vậy X, Y thể là:
A. C
6
H
5
NH
2
; Cl
2
. B. (C
6
H
5
)
3
N; HCl. C. C
6
H
5
NH
2
; HCl. D. (C
6
H
5
)
2
NH; HCl.
Câu 26: Với 2 α-amino axit X ,Y khác nhau sẽ hình thành tối đa bao nhiêu đipeptit ?
A. 2 đipeptit. B. 4 đipeptit. C. 1 đipeptit. D. 3 đipeptit
Câu 27: Trong số các phát biểu sau về anilin?
(1) Anilin tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch NaOH.
(2) Anilin tính bazơ, dung dịch anilin không làm đổi màu quỳ tím.
(3) Anilin dùng để sản xuất phẩm nhuộm, dược phẩm, polime.
(4) Anilin tham gia phản ứng thế brom vào nhân thơm d hơn benzen.
Số phát biểu đúng
A. 4 B. 2 C. 1 D. 3
Câu 28: Một amino axit no chứa 1 nhóm NH
2
1 nhóm COOH M = 103. Số đồng
phân cấu tạo amino axit là:
A. 6. B. 4. C. 3. D. 5.
Câu 29: Da nhân tạo (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên ( CH
4
). Nếu hiệu suất của
toàn bộ quá trình 20% thì để điều chế 1 tấn PVC phải cần 1 thể ch ( CH
4
) (đktc)
A. 3500m
3
B. 3560m
3
C. 3584m
3
D. 5500m
3
Câu 30: Khi thủy phân hoàn toàn các chuỗi polipeptit sẽ thu được:
A. hỗn hợp các α - amino axit. B. hỗn hợp các axit béo.
C. hỗn hợp các axit hữu cơ. D. hỗn hợp các - amino axit.
Đáp án hướng dẫn giải

Kiểm tra 45 phút Hóa học 12 

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 12 trường THPT Nam Giang có kèm theo đáp án là tài liệu để các em tham khảo trong quá trình ôn tập môn Hóa học 12. Đề gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh lí thuyết Hóa 12 các em đã được học.

Tài liệu tổng hợp các dạng câu hỏi từ mức độ dễ đến khó để các em làm quen, cọ sát với các dạng bài tập. Các em có thể tự làm bài và đối chiếu kết quả từ đó kiểm tra năng lực của mình đặc biệt chuẩn bị kiến thức cho các kì thi quan trọng trong đó có kì thi THPT Quốc gia.

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 12 trường THPT Nam Giang có kèm theo đáp án. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích phục vụ các em trong quá trình ôn tập đạt kết quả cao. Các em có thể tham khảo thêm các tài liệu khác tại mục Tài liệu học tập lớp 12 do VnDoc tổng hợp và đăng tải như: Trắc nghiệm Tiếng Anh 12, Trắc nghiệm Hóa học 12, Trắc nghiệm Sinh học 12,... 

Đánh giá bài viết
1 46
Đề kiểm tra 1 tiết, 45 phút Xem thêm