Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 có đáp án - Đề 2

12 14.200

Đề kiểm tra 45 phút môn tiếng Anh lớp 8

Nhằm giúp các em học sinh có cơ hội để ôn tập những kiến thức cơ bản đã được trau dồi, tiếp cận với các dạng bài tập đa dạng cũng như chuẩn bị tốt nhất cho bài kiểm tra, VnDoc.com đã biên soạn Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 có đáp án dưới đây. Mời các bạn cùng thử sức!

Đề kiểm tra tiếng Anh 8 với cấu trúc đề thi giống đề thi chính thức giúp các em học sinh lớp 8 củng cố kiến thức tiếng Anh lớp 8 hệ 7 năm của bộ GD&ĐT hiệu quả. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 8 thường gặp như: Chọn đáp án đúng, Điền từ thích hợp điền vào chỗ trống, Đọc đoạn văn tiếng Anh chọn câu trả lời đúng sai, Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi. 

I. Choose the suitable words or phrases to fill in the blanks (3ms)

1. Cool the burns immediately so as to. . . . . . . . . . . . tissue damage.

A. ease          

B. relieve          

C. minimize         

D. maximize

2. Milk bottles can be. . . . . . . . . . . . . . . . . . after being cleaned

A. reused         

B. recycle          

C. thrown away     

D. broken

3. The old lamp. . . . . . . . . . . . . . . in china is five dollars

A. make           

B. makes           

C. to make        

D. made

4. Millions of Christmas cards. . . . . . . . . . . . . . . every year

A. were sent        

B. are sent          

C. send          

D. is sending

5. He had his father. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . his watch

A. fixed             

B. fixing           

C. to fix            

D. fix

6. He asked me. . . . . . . . . . . . . . . a driving license

A. if I have            

B. whether I have      

C. if I had        

D. whether I have had

Đáp án: 1 - C; 2 - A; 3 - D; 4 - B; 5 - D; 6 - C

II. Complete the passage with the suitable words in the box

Relatives; top; preparations; holiday; put; are; although; bought

Christmas is the biggest. . . . . . . . . . . . . . . . (1) of the year in the most of Britain. Celebrations start on 24 December, Christmas eve,. . . . . . . . . . . . . . . . (2) there have been several weeks of. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) before hand. The Christmas trees, presents, food, drinks and decorations have been. . . . . . . . . . . . . . . (4). Christmas cards have already been sent to friends and. . . . . . . . . . . . . . . . (5). About a week before Christmas, people usually. . . . . . . . . . . . . (6) up their decorations and an angel on the. . . . . . . . . . . . . . . . . (7) of the Christmas tree. Family presents. . . . . . . . . . . . . (8) usually put under the tree.

Đáp án: 

1 - holiday; 2 - although; 3 - preparations; 4 - bought

5 - relatives; 6 - put; 7 - top; 8 - are

III. Read the passage choose true (T) or false (F)

London is Britain' s biggest city. It is a very old city and dates back to the Romans. It is a city of historic building and churches, and it has many beautiful parks. It also has some of the best museum in the world. London is very crowded in summer. It is a popular city with foreign tourists and has more than eight million visitors a year. The city is famous for its shopping and department stores. London has an excellent underground railway system, so it is easy for tourists to get around.

1. None of the cities in Britain is bigger than London.

2. London is founded by the Romans.

3. London has historic buildings and churches.

4. Most of the best museum in the world are situated in London.

5. London is not busy in summer.

6. It's not easy for tourists to travel around London.

Đáp án: 1 - T; 2 - F; 3 - T; 4 - F; 5 - F; 6 - F

IV. Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first (2ms)

1. People speak English over the world.

English. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Do you mind if I take a photo

Would you mind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đáp án:

1 - English is spoken over the world.

2 - Would you mind if I took a photo?

Trên đây là Đề kiểm tra 1 tiết số 2 môn tiếng Anh lớp 8 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
12 14.200
Tiếng Anh 8 mới Xem thêm