Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán Chương 1 Hình học lớp 6 - Đề 3

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán Hình học Chương 1 lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán Chương 1 hình học lớp 6 - Đề 3 bao gồm đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập sẽ giúp các em học sinh ôn tập hệ thống lại kiến thức ôn tập chương trình học Toán 6 chương 1, ôn thi giữa 1 lớp 6 và cuối học kì 1 hiệu quả đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Hình học - Đề 3

Bài 1. (2 điểm) Lấy 3 điểm không thẳng hàng M , N, P. Vẽ hai tia MN, MP sau đó vẽ tia Mx cắt đoạn thẳng NP tại Q nằm giữa N, P.

Bài 2. (3 điểm) Điểm M nằm giữa hai điểm A và B; điểm C nằm giữa hai điểm A và M, điểm D nằm giữa hai điểm M và B.

a) Tia MC trùng với tia nào? Vì sao?

b) Tia MD trùng với tia nào? Vì sao?

c) Điểm M có nằm giữa hai điểm C và D không? Vì sao?

Bài 3. (1 điểm) Cho trước một số điểm. Cứ qua hai điểm vẽ một đoạn thẳng. Biết rằng có 55 đoạn thẳng. Hỏi có bao nhiêu điểm cho trước?

Bài 4. (4 điểm) Trên tia Ox lấy hai điểm M, N sao cho OM = 8 cm, ON = 4 cm. Gọi I là trung điểm MN.

a) Chứng tỏ rằng N là trung điểm của đoạn thẳng OM.

b) Tính IM

Đáp án đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 6

Bài 1.

Đề kiểm tra 45 phút Toán lớp 6 Chương 1

Bài 2.

Đề kiểm tra 45 phút Toán lớp 6 Chương 1

a) Vì C nằm giữa A, M nên hai tia MA, MC trùng nhau.

b) Vì D nằm giữa M, B nên hai tia MD, MB trùng nhau.

c) Vì M nằm giữa A, B nên hai tia MA, MB đối nhau. Mà hai tia MC, MA trùng nhau, hai tia MD, MB trùng nhau. Do vậy hai tia MC, MD đối nhau

Suy ra điểm M nằm giữa C và D.

Bài 3.

Gọi số điểm cho trước là n (n ∈ N*)

Vẽ từ 1 điểm bất kì với n – 1 điểm còn lại, ta được n – 1 đoạn thẳng.

Với n điểm, nên có n(n – 1) (đoạn thẳng). Nhưng mỗi đoạn thẳng đã được tính 2 lần. Do đó số đoạn thẳng thực sự có là: n(n – 1) : 2 (đoạn thẳng)

Theo đề bài ta có:

n(n – 1) : 2 = 55

n(n – 1) = 55 . 2

n(n – 1) = 110

n(n – 1) = 11 . 10

n = 11

Vậy có 11 điểm cho trước

Bài 4.

Đề kiểm tra 45 phút Toán lớp 6 Chương 1

a) Trên tia Ox có M, N và ON < OM (vì 4 cm < 8 cm), nên N nằm giữa O và M

Do đó ON + MN = OM

4 + MN = 8

MN = 8 – 4 = 4 (cm)

Vì N nằm giữa O và M và ON = MN (=4cm) nên N là trung điểm của đoạn thẳng OM.

b) I là trung điểm của đoạn thẳng MN nên

Đề kiểm tra 45 phút Toán lớp 6 Chương 1

Đánh giá bài viết
1 1.879
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 6 Xem thêm