Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 Số 2 môn tiếng Anh lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 Số 2 môn tiếng Anh lớp 9 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập và rèn luyện kĩ năng làm bài cũng như trau dồi vốn từ vựng. Bài kiểm tra có đáp án đi kèm giúp các bạn dễ dàng đối chiếu ngay sau khi thử sức.

I. Chọn câu trả lời đúng nhất. (5 điểm)

1. My bicycle _________ last night.

A. has been stolen

B. was stolen

C. stole

D. is stolen

2. Have you ever ridden an elephant yet? - Yes, I’ve_______ridden it.

A. already B. yet C. since D. for

3. We have lived in this town_______1999.

A. for B. just C. since D. in

4. Ao dai is the __________ dress of Vietnamese women.

A. workable B. fashionable C. traditional D. casual

5. His house_________into last night but nothing was taken.

A. is break B. was broken C. were broken D. broke

6. My brothers are very __________ wearing jeans.

A. like B. love C. enjoy D. fond of

7. Asian people love eating rice. Rice ________ in many parts of Asia.

A. is grown B. are grown C. has grown D. have grown

8. When ____________? In 1876.

A. telephone was invented

B. was telephone invented

C. did telephone invented

D. did telephone invent

II. Trong các từ gạch chân dưới đây có một lỗi sai, tìm lỗi sai trong mỗi câu. (5 điểm)

1. Five million bottle of champagne will be produced in France next year.

A. bottle B. champagne C. will be produced D. next

2. A new style of jeans have just been introduced in the USA.

A. new B. have C. introduced D. in

3. We have been friends since we are at university. Our friendship lasts long.

A. have been B. are C. at D. long

4. Designers made difference styles of jeans to match the fashions of the time.

A. Designers B. difference C. jeans D. fashions

5. The picture has been paint by Trung for three years.

A. has B. been paint C. by D. for three years

6. When she is on holiday last summer, she went to the beach every day.

A. is B. on C. went D. the beach

7. In the past, jeans wore mostly by working people.

A. In B. wore C. mostly D. by

8. A new kind of robots have been designed recently to meet people's need.

A. A B. robots C. have been designed D. need

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh lớp 9

I.

1. B 2. A 3. C 4. C
5. B 6. A 7. A 8. B

II.

1. A 2. A 3. B 4. B
5. B 6. A 7. B 8. C

Mời các bạn tiếp tục thử sức với Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 Số 3 môn tiếng Anh lớp 9

Đánh giá bài viết
1 1.934
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm