Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 Số 1 môn tiếng Anh lớp 9

Bài kiểm tra 15 phút lớp 9 môn tiếng Anh có đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 Số 1 môn tiếng Anh lớp 9 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn ôn tập, trau dồi từ vựng cũng như ngữ pháp, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 1 quan trọng. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

I. Chọn câu trả lời đúng nhất (3 điểm)

1. It's very kind _______ you to help us. Thanks a lot.

A. for B. to C. with D. of

2.The hospital building is divided _______ four sections.

A. in B. into C. to D. about

3.Did he ______ live in the country when he was young?

A. use to B. used to C. be used to D. get used to

4.Tam wishes his father _______ here now to help him.

A. is B. were C. will be D. would be

5.What a pity! Lan can't come with us. We all wish she ______ be here.

A. would B. should C. could D. can

II. Trong các từ gạch chân dưới đây có một lỗi sai, tìm lỗi sai trong mỗi câu. (3 điểm)

1. She wishes he will stop making noise when she is working.

A. wishes B. will C. making D. when

2. Tom uses to wear glasses, but he doesn't now.

A. uses B. glasses C. doesn't D. now

3. This book consists about three parts: introduction, development and conclusion.

A. This B. about C. parts D. and

4. Mai and me would like to join the English speaking club.

A. me B. would C. to D. speaking

5. During the game, the rain starting so we had to stop suddenly.

A. During B. starting C. had D. suddenly

III. Viết thành câu hoàn chỉnh dựa vào các từ có sẵn. (4 điểm)

1. I/ wish/ I/ will become/ a singer.

2. I/ used to/ walk / school/ when/ I/ child.

3. She/ wish / she/ have/ a sister.

4. I/ wish/ I/ to be/ England.

5. The child/ wish/ today/ his birthday.

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh lớp 9

I.

1. D 2. B 3. A 4. B 5. C

II.

1. B 2. A 3. B 4. A 5. B

III.

1. I wish I would become a singer

2. I used to walk to school when I was a child.

3. She wishes she had a sister.

4. I wish I were to be England.

5. The child wishes today was his birthday.

Mời các bạn tiếp tục với Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 Số 2 môn tiếng Anh lớp 9

Đánh giá bài viết
2 1.433
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm