Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 Số 3 môn tiếng Anh lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh lớp 9 có đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 Số 3 môn tiếng Anh lớp 9 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải với hi vọng qua bài kiểm tra ngắn này các bạn sẽ rèn luyện cho mình cách quản lý thời gian cũng như củng cố ngữ pháp và có một số từ vựng nhất định. Bài kiểm tra có kèm đáp án rất tiện cho các bạn đối chiếu sau khi thử sức. Sau đây mời các bạn vào thử sức.

I. Trong các từ gạch chân dưới đây có một lỗi sai, tìm lỗi sai trong mỗi câu. (6 điểm)

1. We reached the nearest village after walk for five hours.

A. reached B. nearest C. walk D. for five hours

2.The students' results are not good and we wish they were better next semester.

A. are B. wish C. were D. next semester

3.The final exam will be held in May 5th, 2007.

A. final exam B. will C. held D. in

4.Everyone felt hungry and tired but they sat down and took a rest.

A. felt B. but C. sat D. took

5.Many people went to that place having a rest after a hard-working week.

A. went B. having C. after D. hard-working week

6.Because the heavy rain, many people arrived at the meeting late.

A. Because B. heavy rain C. at D. late

7.I was watching an international football match in TV when he came.

A. was watching B. in TV C. when D. he came

8.My family has lived in this town during ten years.

A. has B. in C. during D. years

II. Chia dạng đúng của từ trong ngoặc. (4 điểm)

1. I wish I how to mend this shirt. (know)

2. Nha Trang is for it's beach. (fame - beauty)

3. Air is a big problem in many cities in the world. (pollute)

4. He doesn't mind by other people. (critic)

Đáp án Đề thi 15 phút lớp 9 môn tiếng Anh

I.

1. C 2. C 3. D 4. B
5. B 6. A 7. B 8. A

II.

1. knew 2. famous-beautiful 3. pollution 4. critically

Mời các bạn tiếp tục với Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 Số 4 môn tiếng Anh lớp 9

Đánh giá bài viết
1 1.147
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm