Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 Số 4 môn tiếng Anh lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh lớp 9 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 Số 4 môn tiếng Anh lớp 9 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải bao gồm 2 dạng bài tìm lỗi sai trong câu và viết lại câu sao cho nghĩa không đổi là 2 dạng bài rất phổ biến trong các bài kiểm tra dài và bài thi học kì. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

I. Trong các từ gạch chân dưới đây có một lỗi sai, tìm lỗi sai trong mỗi câu. (4 điểm)

1. She asked me what was my name.

A. asked B. me C. what D. was my name

2. Bob asked me whether or not I wanted to go.

A. asked me B. whether or not C. I D. wanted

3. He told me if I went to school by bicycle.

A. told me B. if C. went D. by

4. It’s been three years since they have said goodbye to each other.

A. It’s been B. since C. have said D. to each other

5. The computer is said to be one of the most wonderful invention in modern life.

A. to be B. the most C. invention D. in modern life

6. You must go to the school if the teacher call.

A. must B. go to the school C. if D. call

7. The dentist said me to brush three times a day and not to eat candy.

A. said me B. to brush C. three times a day D. not to eat

8. My home village is 30 kilometers to the city.

A. home vilage B. is C. 30 kilometes D. to

II. Hoàn thành các câu sau đây theo dạng câu gián tiếp. (6 điểm)

1. "Take off your shoes." she told us.

She told us.............................................

2."I never make mistakes." he said.

He said................................................

3."Where have you spent your money?" she asked him.

She asked him.................................................

4."Does she know Robert?" he wanted to know.

He wanted to know..............................................

5."Where did you spend your holidays last year?" she asked me.

She asked me.....................................................

6."I was very tired." she said.

She said that........................................................

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn tiếng Anh

I.

1. D 2. B 3. A 4. C
5. C 6. B 7. A 8. C

II.

1. She told us to take off our shoes.

2. He said He never made mistakes.

3. She asked him where he had spent his money.

4. He wanted to know if She knew Robert.

5. She asked me where I shad spent my holidays the year before.

6. She said that she was very tired.

Mời các bạn tiếp tục với Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 Số 5 môn tiếng Anh lớp 9

Đánh giá bài viết
1 948
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm