Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 - Đề 1 Lần 2

Đề kiểm tra 15 phút kì 2 môn Lịch sử lớp 12 - Đề 1 Lần 2

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 - Đề 1 Lần 2 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 - Đề 1 Lần 2 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 15 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì

Môn Lịch Sử lớp 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Đảng Lao động Việt Nam đã đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước tại Hội nghị lần thứ bao nhiêu?

A. Hội nghị lần thứ 19.

B. Hội nghị lần thứ 20.

C. Hội nghị lần thứ 22.

D. Hội nghị lần thứ 24.

Câu 2: Nội dung nào dưới đây là điều kiện thuận lợi của Việt Nam ngay sau đại thắng mùa Xuân năm 1975?

A. Đất nước đã thống nhất về mặt lãnh thổ.

B. Hậu quả chiến tranh đã khắc phục xong.

C. Nền kinh tế bước đầu có tích lũy nội bộ.

D. Mĩ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam.

Câu 3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 12/1986) được gọi là

A. Đại hội thống nhất nước nhà.

B. Đại hội xây dựng CNXH ở miền Bắc.

C. Đại hội kháng chiến thắng lợi.

D. Đại hội đổi mới.

Câu 4: Hội nghị hiệp thương chính trị giữa đoàn đại biểu hai miền Bắc - Nam đã họp ở đâu?

A. Hà Nội. B. Sài Gòn.

C. Đà Nẵng. D. Huế.

Câu 5: Ngày 25/4/1976 đã diễn ra sự kiện trọng đại nào trong tiến trình lịch sử Việt Nam?

A. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước.

B. Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước.

C. Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

D. Quốc hội nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên tại Hà Nội.

Câu 6: Đại hội nào của Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở đầu công cuộc đổi mới?

A. Đại hội IV. B. Đại hội V.

C. Đại hội VI. D. Đại hội VII.

Câu 7: Chủ tịch nước đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

A. Tôn Đức Thắng. B. Trường Chinh.

C. Hồ Chí Minh. D. Phạm Văn Đồng.

Câu 8: Quan điểm đổi mới đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 12/1986) không có nội dung nào dưới đây?

A. Lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm.

B. Đi lên chủ nghĩa xã hội bằng những biện pháp phù hợp.

C. Đổi mới toàn diện và đồng bộ.

D. Không thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.

Câu 9: Chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân là nội dung trong đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ 12/1986) về

A. chính trị. B. văn hóa.

C. pháp luật. D. đối ngoại.

Câu 10: Một trong những mục tiêu của đường lối đổi mới ở Việt Nam được đề ra từ tháng 12/1986 là

A. hoàn thiện cơ chế quản lí đất nước.

B. bước đầu khắc phục hậu quả chiến tranh.

C. hoàn thành công cuộc cải cách ruộng đất.

D. đưa đất nước ra khỏi tình trạng khủng hoảng.

Đáp án

1 – D

2 – A

3 – D

4 – B

5 – A

6 – C

7 – A

8 – A

9 – A

10 – D

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 - Đề 1 Lần 2, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 198
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Lịch Sử

Xem thêm