Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 7 - Đề số 7

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý lớp 7

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo bài Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 7 - Đề số 7 với những câu hỏi trắc nghiệm Lý bám sát nội dung chương trình học lớp 7, hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập nhằm đạt thành tích cao.

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 7 - Đề số 7

Câu 1: Hiệu điện thế xuất hiện ở:

A. Hai đầu của bình acquy

B. Hai đầu đi – na- mô đứng yên

C. Ở một đầu của viên pin

D. Hai điểm bất kì trên dây dẫn không có dòng điện đi qua

Câu 2. Để đo hiệu điện thế ở hai đầu một thiết bị điện nào đó, ta mắc vôn kế:

A. Vào hai đầu của thiết bị

B. Nối tiếp với thiết bị

C. Bên trong thiết bị

D. Các cách A và B đều được

Câu 3. Vôn kế trong sơ đồ nào ở hình 27 không thể đo hiệu điện thế của bóng đèn

Đề kiểm tra Vật lý 7

Câu 4. Con số 220V ghi trên một bóng đèn có nghĩa nào dưới đây?

A. Giữa hai đầu bóng đèn luôn có hiệu điện thế là 220V

B. Đèn chỉ sáng khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 220V

C. Bóng đèn có thể tạo ra được một hiệu điện thế là 220V

D. Để đèn sáng bình thường thì hiệu điện thế ở hai đầu bóng đèn phải là 220V

Câu 5. Những điều nào sau đây sai khi sửa chữa hoặc thay thế cầu chì

A. Thay dây chì bằng dây đồng để tăng độ dẫn điện

B. Thay dây chì lớn hơn để lâu bị đứt

C. Thay dây chì trực tiếp vào ổ cầu chì, không dùng nắp cầu chì nữa

D. Tất cả các điều trên

Câu 6. Trường hợp nào sau đây không có hiệu điện thế?

A. Giữa hai đầu bóng đèn đang sáng

B. Giữa hai cực của một acquy trong mạch kín thắp sáng bóng đèn

C. Giữa hai đầu một bóng đèn khi chưa mắc nó vào mạch điện

D. Giữa hai cực của một pin còn mới để trên bàn

Câu 7. Có ba nguồn điện 4,5V; 6V; 9V và hai bóng đèn giống nhau đều ghi 6V, cần mắc song song hai bóng đèn này vào một trong ba nguồn điện trên. Dùng nguồn điện nào phù hợp nhất, vì sao?

A. Nguồn điện 9V

B. Nguồn điện 6V

C. Nguồn điện 4,5V

D. Nguồn điện nào cũng được

Câu 8. Cho một nguồn điện 12V và hai bóng đèn giống nhau có ghi 6V. Để mỗi đèn đều sáng bình thường thì phải mắc mạch điện như thế nào?

A. Lần lượt nối hai đầu mỗi bóng đèn với hai cực của nguồn

B. Hai bóng đèn mắc song song vào hai cực của nguồn

C. Hai bóng đèn mắc nối tiếp vào hai cực của nguồn

D. Không có cách mắc nào để cả hai đèn sáng bình thường

Câu 9. Vôn kế trong sơ đồ mạch điện nào dưới đây có chỉ số bằng 0? (hình 28)

Đề kiểm tra Vật lý 7

Câu 10. Đặc điểm của đoạn mạch có các bóng đèn mắc nối tiếp là

A. Dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch

B. Dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch, và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn

D. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng các hiệu điện thế trên mỗi đèn

Câu 11. Để mạ kẽm cho một cuộn dây thép thì phải làm như thế nào?

Câu 12.

a) Làm thế nào để biết các bóng đèn trong một mạch điện được mắc nối tiếp hay song song?

b) Trong các hình vẽ sau cho biết mạch điện nào có các bóng đèn mắc nối tiếp, mắc song song?

Đề kiểm tra Vật lý 7

Câu 13. Để mạ vàng cho một vỏ đồng hồ thì phải làm như thế nào?

Câu 14. Hãy xác định giá trị của cường độ dòng điện ương ứng với vị trí các kim 1 và 2 nếu GHĐ của các thang đo là

A. 12A B. 120mA

C. 6A D. 6mA

Vào bảng sau:

Đề kiểm tra Vật lý 7

GHĐ của thang đo Độ chia nhỏ nhất Kim 1 Kim 2
(5 độ chia) (19 độ chia)
A. 12A
B. 120mA
C. 6A
D. 6mA

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 7

Câu 1. Chọn A

Trong các trường hợp đã cho, hiệu điện thế chỉ xuất hiện ở hai đầu của bình acquy

Câu 2. Chọn A

Để đo hiệu điện thế ở hai đầu một thiết bị điện nào đó, ta mắc vôn kế vào hai đầu của thiết bị

Câu 3. Chọn B

Vôn kế trong sơ đồ B ở hình 27 không thể đo hiệu điện thế của bóng đèn

Câu 4. Chọn D

Con số 220V ghi trên một bóng đèn có nghĩa là: Để đèn sáng bình thường thì hiệu điện thế ở hai đầu bóng đèn phải là 220V

Câu 5. Chọn D

Khi sửa chữa hoặc thay thế cầu chì mà thực hiện những điều như trên là sai với quy tắc an toàn điện

Câu 6. Chọn C

Trường hợp giữa hai đầu một bóng đèn khi chưa mắc nó vào mạch điện là không có hiệu điện thế

Câu 7. Chọn B

Dùng nguồn điện 6V là phù hợp nhất vì nó sử dụng cho hai bóng đèn giống nhau đều ghi 6V mắc song song

Câu 8. Chọn C

Để mỗi đèn đều sáng bình thường thì phải mắc hai bóng đèn nối tiếp và mắc vào hai cực của nguồn

Câu 9. Chọn C

Vôn kế trong sơ đồ mạch điện C có số chỉ bằng 0 vì khi đó mạch điện vôn kế hở

Câu 10. Chọn B

Đặc điểm của đoạn mạch có các bóng đèn mắc nối tiếp: Dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch, và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn

Câu 11.

Để mạ kẽm cho một cuộn dây thép hì phải nối cuộn dây thép với cực âm của nguồn điện rồi nhúng vào dung dịch muối kẽm và đóng mạch cho dòng điện chạy qua dung dịch một thời gian. Kẽm sẽ bám lên một lớp mỏng trên dây thép

Câu 12.

a) Các bóng đèn trong một mạch điện được mắc nối tiếp khi chúng được mắc liên tiếp nhau. Các bóng đèn trong một mạch điện được song song khi chúng có điểm đầu và điểm cuối chung

b) Hình 1: các bóng đèn nối tiếp

Hình 2 và 3: các bóng đèn song song

Câu 13.

Để mạ vàng cho một vỏ đồng hồ thì phải nối vỏ đồng hồ với cực âm của nguồn điện rồi nhúng vào dung dịch muối vàng và đóng mạch cho dòng điện chạy qua dung dịch một thời gian, vàng sẽ bám lên một lớp mỏng trên vỏ đồng hồ

Câu 14.

Ứng với GHĐ của các thang đo thì độ chia nhỏ nhất và giá trị của cường độ dòng điện tương ứng với các kim 1, 2 theo bảng sau:

GHĐ của thang đo Độ chia nhỏ nhất Kim 1 Kim 2
(5 độ chia) (19 độ chia)
A. 12V 0,5V 2,5V 9,5V
B. 120 mA 5mA 25mA 95mA
C. 6A 0,25A 1,25A 4,75A
D. 6mA 0,25mA 1,25mA 4,75mA
Đánh giá bài viết
1 973
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vật Lý lớp 7 Xem thêm