Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh lớp 9 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh lớp 9

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh lớp 9 có đáp án được sưu tầm và biên soạn dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn ôn tập cũng như củng cố nhanh kiến thức của bản thân, chuẩn bị tốt nhất cho các bài học tiếp theo và kì thi học kì quan trọng sắp tới. Chúc các bạn học tập tốt!

Name:..........................................

Class: 9/........

FIFTEEN - MINUTE TEST

Đề A

I. CHOOSE THE BEST ANWER

1. What is the (area/ religion/ population/ region) of Malaysia?

– Over 22 million people.

2. Did you (used to live/ use to living/ use to live) in the country when you were a child?

3. Nguyen Du is a famous (poem/ poet/ poetry/ poetic)

4. Maryam wishes she (can/ could/ were) stay in Ha Noi longer.

5. We get used (to go/ go/ to going/ going ) jogging in the morning.

6. I don’t (write/ correspond/ exchange) with my pen pal very often.

7. She divided the cake (on/ in/ to/ into) four then give each child one piece.

8. Many people (die/ died/ were die/ had been died) when the Can Tho bridge collapsed some years ago.

II. COMPLETE THE SENTENCES

1. My father usually went fishing when we were in the countryside.

My father used to....................................................................................

2. What a pity he doesn’t come with us.

We wish....................................................................................................

3. They don’t study hard.

Their teacher wishes................................................................................

4. He has written this novel for six months.

........................................................................................six months ago.

5. We (know)………………………….him since we (be)………… in primary school.

6. He/ used/ get up/ late/ when/ child.

…………………………………………………………………………..

NAME:.......................................

CLASS: 9/......

FIFTEEN-MINUTE TEST

Đề B

I. CHOOSE THE BEST ANSWER:

1. Islam is the official (region/ language/ area/ religion) in Malaysia.

2. They (go/ went/ have gone) to Hanoi since last week.

3. Ao dai has been the (inspiration/ subject/ tradition) of songs, poems, and novels.

4. My father didn’t (used to read/ use to read/ use to reading) newspapers in the morning.

5. Nam wishes he (were/ is/ has been/ had been) in Kuala Lumpur now.

6. Are you used (to do/ do/ to doing/ did) morning exercises?

7. He has known Mary for two years and they still (have/ get/ keep) in touch.

8. His collection (consists/ comprises/ is comprised/ is consisted) 1345 stamps.

II/ COMPLETE THE SENTENCES

1. He usually played with a kite when he was a child.

- He used to.....................................................................................................

2. Maryam is sorry she can’t stay in Vietnam longer.

- Maryam wishes............................................................................................

3. She doesn’t take part in the game.

- I wish............................................................................................................

4. They have gone to Singapore for two weeks.

-........................................................................................two weeks ago.

5. Nam (arrive)………………………when we (hold)…………………… .a farewell party for Maryam.

6. My mother/ used/ go/ super market/ when/ live/ city.

………………………………………………………………………………

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn tiếng Anh

ĐỀ A

I. 4 ms

1. population, 2.use to live, 3. poet, 4. could

5. to going, 6. correspond, 7. into, 8. died

II. 6ms

1. My father used to gofishing when we were in the countryside.

2. We wishhe came with us.

3. Their teacher wishes they studied hard.

4. He wrote this novel six years ago.

5. …. Have known…… were……………

6. He used to get up late when he was a child.

ĐỀ B

I. 4ms

1. region, 2. have gone, 3. subject, 4. use to read

5. were, 6. to doing, 7. keep, 8. comprises

II. 6ms

1. He used to play with a kite when he was a child.

2. Maryam wishes she could stay in Vietnam longer.

3. I wishes she took part in the game.

4. They went to Singapore two weeks ago.

5. ……. arrived…when we were holding……

6. My mother used to go to the super market when she lived in the city.

------------

Trên đây, VnDoc.com đã gửi đến các bạn Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh lớp 9 có đáp án là một bước đệm quan trọng giúp các bạn chuẩn bị các kĩ năng làm bài, quản lý thời gian cũng như kiến thức từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh chọn lọc cho kì thi học kì 1 chính thức sắp tới. Ngoài tài liệu ôn tập học kì 1 môn tiếng Anh, trên trang chúng tôi còn đăng tải các tài liệu học tập miễn phí khác như Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý...rất hữu ích cho các bạn tham khảo. Chúc các bạn có kì thi học kì 1 thành công!

Đánh giá bài viết
6 6.420
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm