Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 môn Toán lớp 11 năm học 2017 - 2018, trường THPT Quỳnh Côi - Thái Bình

Trang 1/3 - Mã đề thi 061
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT QUỲNH CÔI
( Đề thi có 03 trang)
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ MỘT LỚP 11 NĂM HỌC 2017-2018
Môn:
TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút,
không k thi gian phát đề
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 đim)
Câu 1: Tập xác định của hàm số
x
ysin
x1
là :
A.

D;10;
. B.

D1;
. C. D . D.
D\1
.
Câu 2: Cho hình chópS.ABCD, đáy là hình thang, đáy lớn AB, giao tuyến của mặt (SAD) và (SBC) là:
A. SK với
K
AD BC
. B. Sx với
//Sx AB
.
C. SK với
K
AB CD
. D. SK với
K
AC BD
.
Câu 3: Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng biết tổng của chúng bằng
9
và tổng các bình phương
của chúng bằng 29.
A.
4; 3; 2 B. 1; 2; 3 C. 3; 2; 1 D. 2; 1;0
Câu 4: Cho hàm số
1cos
sin 1
x
y
x
. Tập xác định của hàm số là:
A.
\,kk


. B.
/2,xx k k

.
C.
\2,
2
kk





. D.
\,kk

.
Câu 5: Cho tổng
22 2
1 2 ...
n
Sn
. Khi đó công thức của
n
S là:
A.
1
.
2
n
n
S
B.
12 1
.
6
n
nn n
S

C.
2131
.
6
n
nn n
S

D.
11
.
6
n
nn n
S

Câu 6: Giá trị lớn nhất (M); giá trị nhỏ nhất (m) của hàm số
2
y sin x + 2sinx + 5
là:
A.
M8;m5
. B.
M5;m2
. C.
M8;m4
. D.
M8;m2
.
Câu 7: Cho cấp số cộng (u
n
) có u
5
= –15, u
20
= 60. Tổng của 20 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là:
A. S
20
= 250 B. S
20
= –200 C. S
20
= 200 D. S
20
= –25
Câu 8: Các thành phố A, B, C, D đưc
nối với nhau bởi các con đường như hình
vẽ. Hỏi bao nhiêu cách đi từ
A đến D
mà qua
BC chỉ một lần?
A. 24 B. 9 C. 18 D. 10
Câu 9: Trong mặt phẳng
Oxy
, cho điểm
3; 2M
. Tọa đảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo véc
0;2v
là:
A.
'3;0M
.
B.
'3; 4M
.
C.

'3;0M
.
D.
'3;4M
.
Câu 10: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?
A.
sinyx
B.
sin 3yx
C.
2sinyx
D.
sinyx
Câu 11: Phương trình sin cos
x
x chỉ có các nghiệm là:
A.
4
x
k


4
xkk

B.

4
xkk

C.
2
4
x
k


2
4
xkk

D.

2
4
xkk

Câu 12: Hàm số
53sin
y
x
luôn nhận giá trị trong tập nào sau đây?
A.
1; 1
. B.

3;3
. C.

5;8
. D.
2;8
.
Đề chính thức
Mã đề: 061
Trang 2/3 - Mã đề thi 061
Câu 13: Từ các số tự nhiên
1, 2, 3, 4
có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm
3
chữ số khác nhau?
A. 4 . B. 12. C.
6
. D. 24 .
Câu 14: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.
B. Hai đường thẳng lần lượt nằm trên hai mặt phẳng phân biệt thì chéo nhau.
C. Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau.
D. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.
Câu 15: Trong một lớp có 18 bạn nam, 12 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn hai bạn trong đó một nam
và một nữ đi dự Đại hội?
A.
18
. B.
216
. C. 12 . D.
30
.
Câu 16: Phương trình lượng giác:
2cos 2 0x 
có nghiệm là:
A.
4
3
2
4
xk
x
k


B.
2
4
4
xk
x
k


C.
3
2
4
3
2
4
xk
x
k


D.
7
2
4
7
2
4
xk
x
k


Câu 17: Cho hình chóp .S ABCD có đáy là hình bình hành. Giao tuyến của
SAB
SCD là:
A. Đường SO với O là tâm hình bình hành. B. Đường thẳng qua S và song song với
A
D
.
C. Đường thẳng qua S và song song với CD . D. Đường thẳng qua S và cắt
A
B
.
Câu 18: Cho
2
hàm số

sin 2
f
xx

cos 2
g
xx .
A.
f
x
g
x
là 2 hàm số chẵn.
B.
f
x
là hàm số chẵn và
g
x
là hàm số lẻ.
C.
f
x
g
x
là 2 hàm số lẻ.
D.
f
x
hàm số lẻ
g
x
hàm số chẵn.
Câu 19: Gieo ngẫu nhiên hai con súc sắc cân đối, đồng chất. Xác suất của biến cố “Tổng số chấm của hai
con súc sắc bằng 6” là
A.
7
36
B.
5
6
C.
11
36
D.
5
36
Câu 20: Cho dãy số
()
n
u
với
1
2
3
n
n
u
.Tìm công bội của dãy số (u
n
).
A.
1
2
q
B. 3q C.
3
2
q
D.
3q
Câu 21: Cho các chữ số
2, 3, 4, 5, 6, 7
. Khi đó bao nhiêu số tự nhiên bốn chữ số được thành lập từ
các chữ số đã cho?
A. 1296. B. 360. C.
24
. D. 720 .
Câu 22: Phương trình
tan 5cot 6
x
x
có tập nghiệm trùng với nghiệm của phương trình nào sau đây?
A.
tan 2
tan 3
x
x
B.
cot 1
x
C.
tan 1
tan 5
x
x
D.
tan 5
x
Câu 23: Đồ thị hàm số
cosyx
đi qua điểm nào sau đây?
A.
(3 ;1)Q
B.
(1; )P
C.
(0;1)N
D.
(;1)M
Câu 24: Điều kiện xác định của hàm số
1sin
cos
x
y
x
A.
2
2
x
k

B.
x
k
C.
2
2
x
k

D.
2
x
k

Trang 3/3 - Mã đề thi 061
Câu 25: Cho tổng
111 1
...
12 23 34 ( 1)
n
S
nn


với
*
n
. Lựa chọn đáp án đúng.
A.
3
1
.
12
S
B.
2
2
.
3
S
C.
3
1
.
4
S
D.
2
1
.
6
S
Câu 26: Giải phương trình
tan2 tan
x
x
ta được
A.
,xkk

B.
,
3
xkk

C.
,
2
xk k

D.
1
,
2
xkk

Câu 27: Cho tứ diện
A
BCD
. Gọi I ;
J
K lầnợt là trung đim ca
,
A
BBC
B
D . Giao tuyến của hai
mặt phẳng
A
BD
I
JK
là:
A.
KD
.
B. Không có.
C. Đường thẳng đi qua
K
và song song với
AB
.
D.
KI
.
Câu 28: Cho tứ diện ABCD. G là trọng tâm của tam giác BCD. Giao tuyến ca mt phng (ACD) và (GAB) là:
A. AH (H là hình chiếu của B trên CD) B. AN (N là trung điểm của CD)
C. AK (K là hình chiếu của C trên BD) D. AM (M là trung điểm AB)
Câu 29: Tam giác
ABC
ba góc ,,ABC theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng
5CA
. Xác định số
đo các góc
,,ABC
.
A.
0
0
0
10
120
50
A
B
C
B.
0
0
0
20
60
100
A
B
C
C.
0
0
0
15
105
60
A
B
C
D.
0
0
0
5
60
25
A
B
C
Câu 30:
;;
kk
nnn
A
CP
lần lượt số chỉnh hợp, số tổ hợp chập k số hoán vị của n phần tử. Trong các khẳng
định sau, khẳng định nào sai
.
A.
1
1
kkk
nnn
CCC

. B.
knk
nn
CC
. C.
C
!
k
k
n
n
A
k
. D.
!
n
P
n
.
II. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 đim)
Bài 1.
Giải phương trình sau: sin 2x 3 cos 2x 1
Bài 2. Trong khai triển biểu thức:

10
2
x13x , hãy tìm hệ số của
5
x
?
Bài 3.
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang với các cạnh đáy
AB
CD . Gọi
I, J
lần ợt
là trung điểm của các cạnh
AD
BC
G
là trọng tâm của tam giác
SAB
.
a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng
SAB
IJG
.
b) Xác định thiết diện của
IJG hình chóp, thiết diện hình gì? Tìm điều kiện của AB và
CD
để thiết
diện của
IJG và hình chóp là một hình bình hành.
-----------HẾT-----------
H và tên thí sinh:........................................................... S báo danh:..............

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 môn Toán lớp 11 năm học 2017 - 2018, trường THPT Quỳnh Côi - Thái Bình. Với bộ câu hỏi gồm 30 câu trắc nghiệm và 3 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Chi tiết đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 môn Toán lớp 11

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

Câu 1: Tập xác định của hàm số y = sin x/ x + 1 là:

A. D = (-oo; -1) ∪ (0; +oo)

B. D = (-1; +oo)

C. D = R

D. D = R \ {-1}

Câu 2: Cho hình chópS.ABCD, đáy là hình thang, đáy lớn AB, giao tuyến của mặt (SAD) và (SBC) là:

A. SK với K = AD ∩ BC

B. Sx với Sx // AB

C. SK với K = AB ∩ CD

D. SK với K = AC ∩ BD

Câu 3: Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng biết tổng của chúng bằng -9 và tổng các bình phương của chúng bằng 29.

A. -4; -3; -2

B. 1; 2; 3

C. -3; -2; -1

D. -2; -1; 0

Câu 4: Cho hàm số y\ =\ \sqrt{\frac{1-\cos}{\sin x\ -1}}. Tập xác định của hàm số là:

A. R \ {\pi + k\pi, k∈Z}

B. {x / x = k 2\pi, k∈Z}

C. R \ {\pi/2 + k 2\pi, k∈Z}

D. R \ {k\pi, k∈Z}

--------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 môn Toán lớp 11 năm học 2017 - 2018, trường THPT Quỳnh Côi - Thái Bình. VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu đề thi học kì 1 lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, thi thpt Quốc gia môn Vật Lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 740
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm