Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 11 năm học 2017 - 2018, trường THPT Nguyễn Trung Ngạn - Hưng Yên

Môn Toán - Mã đề 835 Trang 1
SỞ GD & ĐT TỈNH HƯNG YÊN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG NGẠN
KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN KHỐI 11
NĂM HỌC 2017 - 2018
Thời gian làm bài : 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh :............................................................... Số báo danh : ...................
I - PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Phép quay tâm O, góc quay
biến điểm A(-1;2) thành điểm A' có tọa độ là:
A. (-1;-2) B. (1;-2) C. (2;1) D. (2;-1)
Câu 2. Cho đường tròn (C):
22
3 1 8xy
. Phương trình ảnh của đường tròn (C) qua phép vị tự
tâm O, tỉ số k = -2 là:
A.
22
6 2 8xy
. B.
22
3 1 32xy
.
C.
. D.
22
6 2 32xy
.
Câu 3. Phép quay tâm O góc quay
0
150
biến đường thẳng d thành đường thẳng d'. Khi đó góc giữa d và d'
bằng:
A.
0
150
. B.
0
30
. C.
0
30
. D.
0
150
.
Câu 4. Cho dãy
()
n
u
gồm có 5 phần tử cho bởi
1
1
1
2, 1
nn
u
u u n
. Tìm phần tử thứ 5 của dãy?
A. 7 B. 5 C. 9 D. 3
Câu 5. Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J, K lần lượt các điểm nằm trên các cạnh AB, BC, CD. Giao tuyến của
mặt phẳng (IJK) và mặt phẳng (BCD) là đường thẳng:
A. KD B. JK C. IK D. IJ
Câu 6. Trong các dãy
n
u
sau đây dãy nào là dãy số giảm?
A.
1
n
n
u 
. B.
2
n
n
u
. C.
31
n
un
. D.
1
3
n
n
u
.
Câu 7. Cho tam giác ABC có A(2;5); B(6;3) và điểm C(-2;4). Phép tịnh tiến theo vectơ
AB
biến tam giác
ABC thành tam giác A'B'C'. Khi đó tọa độ trọng tâm tam giác A'B'C' là:
A. (6;2) B. (2;8) C. (-1;3) D. (2;4)
Câu 8. Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?
A.
2yx
B.
cosyx
. C.
4yx
. D.
3
yx
.
Câu 9.
3
8
A
kí hiệu của
A. Số các tổ hợp chập 3 của 8 phần tử. B. Số các chỉnh hợp chập 3 của 8 phần tử.
C. Một đáp án khác. D. Số các hoán vị của 8 phần tử.
Câu 10. Gieo ngẫu nhiên một con xúc sắc ngẫu nhiên hai lần. Xét biến cố A: “Lần thứ hai xuất hiện mặt ba
chấm” thì biến cố A là
A.
3;1 ; 3;2 ; 3;3 ; 3;4 ; 3;5 ; 3;6A
. B.
3;1 ; 3;2 ; 3;4 ; 3;5 ; 3;6A
.
Mã đề 835
Mã đề 835
Môn Toán - Mã đề 835 Trang 2
C.
1;3 ; 2;3 ; 3;3 ; 4;3 ; 5;3 ; 6;3A
. D. Đáp án khác.
Câu 11. Tất cả các nghiệm của phương trình
cos cos2 cos3 0x x x
là:
A.
2 , ,
3 4 2
x k x k k Z
. B.
2
2 , ,
34
x k x k k Z


.
C.
2
2 , ,
3 4 2
x k x k k Z
. D.
2 , ,
34
x k x k k Z


.
Câu 12. Trong các dãy
()
n
u
cho bởi số hạng tổng quát dưới đây, tìm y
()
n
u
là một cấp số nhân có công
bội là 2?
A.
23
n
un
. B.
2
n
n
u
. C.
23
n
n
u 
. D.
2
n
un
.
Câu 13. Rút ngẫu nhiên 4 cái thẻ trong tập hợp gồm 10 cái thẻ. Số cách rút là
A. 5040. B. 210. C. 14. D. 40.
Câu 14. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
!
!!
k
n
n
A
k n k
. B.
!
!
k
n
n
A
nk
. C.
!
!!
k
n
k
A
k n k
. D.
!
!
k
n
n
A
k
.
Câu 15. Số nghiệm thuộc khoảng
0; 2
của phương trình
2cos 3 0x
là:
A.
1
. B.
3
. C.
2
. D.
4
.
Câu 16. Tất cả các nghiệm của phương trình
3sin cos2 1 0xx
là:
A.
2,x k k Z

. B.
2,
2
x k k Z
.
C.
,x k k Z

. D.
2,x k k Z

.
Câu 17. Cho tập hợp
0;1;3;4;6;7;8A
. Từ các chữ số của tập
A
, lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ gồm
4
chữ số khác nhau?
A.
240
. B.
360
. C.
490
. D.
300
.
Câu 18. Trong một cuộc liên hoan có
5
cặp nam nữ, trong đó có
3
cặp là vợ chồng. Chọn ngẫu nhiên ra
3
người tham gia trò chơi. Tính xác suất để trong ba người được chọn không có cặp vợ chồng nào?
A.
2
5
. B.
1
5
. C.
3
5
. D.
4
5
.
Câu 19. Trong các phép biến hình được bằng cách thực hiện liên tiếp hai phép biến hình sau đây, phép
nào là phép dời hình?
A. Phép quay và phép vị tự tỉ số
2k
. B. Phép tịnh tiến và phép vị tự tỉ số
1
3
k
.
C. Phép đồng nhất và phép vị tự tỉ số
1k 
. D. Phép đối xứng tâm và phép vị tự tỉ số
4k
.
Câu 20.
2
7
C
kí hiệu của
A. Số các hoán vị của 7 phần tử. B. Một đáp án khác.
C. Số các chỉnh hợp chập 2 của 7 phần tử. D. Số các tổ hợp chập 2 của 7 phần tử.
Câu 21. Trong khai triển
n
ab
, biết hệ số của số hạng thứ ba lớn hơn hệ số của số hạng thứ hai
9
đơn vị.
Tổng các hệ số trong khai triển là
A.
32
. B.
64
. C.
16
. D.
128
.
Môn Toán - Mã đề 835 Trang 3
Câu 22. Gieo ngẫu nhiên hai con súc sắc cân đối, đồng chất. Xác suất của biến cố Tổng số chấm của hai
con súc sắc bằng
8
” là
A.
11
36
. B.
1
12
. C.
7
36
. D.
5
36
.
Câu 23. Tất cả các nghiệm của phương trình
sin2 3cos2 3xx
là:
A.
, 2 ,
6
x k x k k Z

. B.
2 , ,
6
x k x k k Z

.
C.
,,
6
x k x k k Z

. D.
2 , 2 ,
6
x k x k k Z

.
Câu 24. Tập xác định của hàm số
tan2yx
là:
A.
\,
4
k k Z




.B.
\,k k Z
.
C.
\,
2
k k Z




. D.
\,
42
k k Z





.
Câu 25. Trong các hàm sau đây hàm số nào là hàm tuần hoàn?
A.
3
4yx
. B.
sin3yx
. C.
2yx
. D.
2
4
3
yx
x

.
Câu 26. Lấy ngẫu nhiên
2
bóng đèn trong một hộp
90
bóng đèn gồm
4
bóng bị hỏng
86
bóng tốt.
Tính xác suất để lấy được
2
bóng tốt.
A.
73
80
. B.
41
43
. C.
731
801
. D.
43
45
.
Câu 27. Cho khai triển
11
21x
, số các số hạng trong khai triển thành tổng các đơn thức
A. 13. B. 10. C. 12. D. 11.
Câu 28. Chọn khẳng định SAI trong các khẳng định sau:
A. Một mặt phẳng hoàn toàn xác định khi biết nó đi qua một điểm và chứa một đường thẳng không
đi qua điểm đó.
B. Một mặt phẳng hoàn toàn xác định khi nó chứa hai đường thẳng cắt nhau.
C. Một mặt phẳng hoàn toàn xác định khi nó chứa hai đường thẳng song song.
D. Một mặt phẳng hoàn toàn xác định khi biết nó đi qua ba điểm.
Câu 29. Tìm hệ số của
29 8
xy
trong khai triển
15
3
x xy
.
A. 6435 B. 5005 C. 1365 D. 3003
Câu 30. Tất cả các nghiệm của phương trình
3cot tan -2 3 0xx
:
A.
2,
3
x k k Z
. B.
2,
6
x k k Z
.
C.
,
6
x k k Z
. D.
,
3
x k k Z
.
Câu 31. Cho dãy
()
n
u
một cấp số nhân gồm 6 số hạng. Tổng năm số hạng đầu của dãy 22, tổng năm số
hạng sau của dãy bằng -44 . Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân đó.
A.
1
3
2
u
q

. B.
1
3
2
u
q


. C.
1
2
2
u
q

. D.
1
2
2
u
q

.

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 11 năm học 2017 - 2018, trường THPT Nguyễn Trung Ngạn - Hưng Yên, tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết. VnDoc mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Chi tiết đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 11

I - PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Phép quay tâm O, góc quay p biến điểm A(-1;2) thành điểm A' có tọa độ là:

A. (-1;-2)

B. (1;-2)

C. (2;1)

D. (2;-1)

Câu 2. Cho đường tròn (C): (x - 3)2 + ( y +1)2 = 8. Phương trình ảnh của đường tròn (C) qua phép vị tự tâm O, tỉ số k = -2 là:

A. (x + 6)2 + ( y - 2)2 = 8

B. (x + 3)2 + ( y -1)2 = 32

C. (x - 2)2 + ( y + 6)2 = 32

D. (x + 6)2 + ( y - 2)2 = 32

Câu 3. Phép quay tâm O góc quay bằng: 1500 biến đường thẳng d thành đường thẳng d'. Khi đó góc giữa d và d'

A. -1500

B. -300

C. 300

D. 1500

Câu 4. Cho dãy (un) gồm có 5 phần tử cho bở u1 = 1; un+1 = un + 2, ∀n ≥ 1. Tìm phần tử thứ 5 của dãy?

A. 7

B. 5

C. 9

D. 3

Câu 5. Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J, K lần lượt là các điểm nằm trên các cạnh AB, BC, CD. Giao tuyến của mặt phẳng (IJK) và mặt phẳng (BCD) là đường thẳng:

A. KD

B. JK

C. IK

D. IJ

--------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 11 năm học 2017 - 2018, trường THPT Nguyễn Trung Ngạn - Hưng Yên. VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu đề thi học kì 1 lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, thi thpt Quốc gia môn Vật Lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 334
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm