Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tin học lớp 9 trường THCS Mộ Đạo, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tin học lớp 9

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tin học lớp 9 trường THCS Mộ Đạo, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018 do VnDoc sưu tầm và đăng tải, giúp học sinh làm quen cấu trúc đề thi giữa kì 2 cũng như ôn luyện nhằm đạt thành tích cao trong chương trình học lớp 9.

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm )

Câu 1: Chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng lệnh:

A. Insert → Text Table B. Insert → Picture

C. Home → Picture D. File → Save.

Câu 2: Đặt hiệu ứng chuyển trang:

A. Slide Show → Chọn hiệu ứng B. Animation → Chọn hiệu ứng

C. Slide Show → Slide Transition D. Animation → Custom Animation

Câu 3: Trình chiếu bài trình chiếu ngoài dùng nút Slide Show

A. F1 B. F3 C. F5 D. F7

Câu 4: Để chèn âm từ máy tính vào Slide ta thực hiện:

A. Insert ƒ Sound from file B. Insert ƒ Movie from file

C. Insert ƒ Movies and Sounds D. Insert ƒ Sound from clip

Câu 5: Phầnmềm trình chiếu dùng để làm gì?

A. Tạo các bài trình chiếu. B. Tạo các hình vẽ.

C. Soạn thảo các trang văn bản. D. Tạo các trang tính và thực hiện tính toán

Câu 6: (chọn câu sai) Muốn xóa slide hiện thời khỏi bài điện tử, người thiết kế phải.

A. Chọn các đối tượng và nhấn phím Delete. B. Vào Home → chọn Cut.

C. Chọn slide và nhấn phím Delete. D. Nhấn chuột phải và chọn Delete.

Câu 7: Để cài đặt hiệu ứng cho từng đối tượng em chọn

A. Animation ƒ Custom Animation B. Animation ƒ Add Effect

C. Animation ƒ Add Animation D. Transition ƒ Animation

Câu 8: Cách mở mẫu bài trình chiếu (Slide Design…)?

A. Insert → Slide Design… B. View → Slide Design…

C. Format → Slide Design… D. Design

Câu 9: Để tạo một bài trình chiếu, ta cần thực hiện mấy bước cơ bản:

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Câu 10: Một bài trình chiếu gồm có 5 trang chiếu. Trang đầu tiên được gọi là trang gì?

A. Tiêu đề trang B. Trang tiêu đề

C. Cả a,b đều đúng D. Cả a,b đều sai

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: Phần mềm trình chiếu là gì? Hãy nêu chức năng chính của phần mềm trình chiếu. (1 đ)

Câu 2: Hãy cho biết mục đích của việc chèn hình ảnh, âm thanh hay đoạn phim vào trang chiếu? Nêu các bước cần thực hiện để chèn hình ảnh vào trang chiếu? (1.5 đ)

Câu 3: Theo em hiểu hiệu ứng động là gì? Có mấy loại hiệu ứng động? Hãy nêu các bước thực hiện chèn hiệu ứng động (2.5 đ).

Đánh giá bài viết
1 1.339
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 9 Xem thêm