Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Lịch sử trường THCS Mỹ Đức năm học 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề kiểm tra học 2 lớp 9 môn Lịch sử trường THCS Mỹ Đức năm học
2017 - 2018
Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng. (Mỗi câu đáp án đúng 0,25
điểm)
Câu 1: Mặt trận Việt Minh chính thức được thành lập vào thời gian nào?
A. Ngày 22-12-1941.
B. Ngày 19-5-1941.
C. Ngày 15-5-1941.
D. Ngày 29-5-1941.
Câu 2 Nội dung Hội nghị Ban chấp hành Trung Ương lâm thời của Đảng
(10/1930).
A. Bầu Trần Phú làm chủ tịch nước.
B. Đổi tên Đảng thành Đảng cộng sản Đông ơng.
C. Thông qua Luận cương chính trị do Hồ Chí Minh khởi thảo.
D. Đề ra sách lược cho cách mạng Việt Nam.
Câu 3: Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ II quyết định đổi tên Đảng
A. Đông Dương Cộng sản Đảng.
B. Đảng Cộng sản Đông Dương.
C. Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. Đảng lao động Việt Nam.
Câu 4: Tổng thư đầu tiên của Đảng ng sản Đông Dương ai?
A. Trần Phú.
B. Nguyễn Ái Quốc.
C. Huy Tập.
D. Nguyễn n Cừ.
Câu 5 : Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời vào thời gian nào?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Ngày 21/7/1954.
B. Ngày 2/9/1945.
C. Ngày 19/8/1945.
D. Ngày 2/7/1976.
Câu 6: Chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau hành động của chúng ta” của:
A. Hồ Chí Minh.
C. Ban Thường vụ Trung ương Đảng.
B. Tổng bộ Việt Minh
D. Đội tuyên truyền Việt Nam giải phóng quân.
Câu 7: Chiến dịch “tố cộng, diệt cộng” do ai?
A. Ngô Đình Diệm. B. Nguyễn Văn Thiệu.
C. Nguyễn Cao Kỳ. D. Nguyễn Trọng Kim.
Câu 8: Hội nghị Trung ương lần thứ 15 của Đảng(1/1959) đã xác định con
đường của cách mạng miền Nam
A. Khởi nghĩa trang giành chính quyền về tay nhân dân.
B. Đấu tranh gi gìn kết hợp với xây dựng phát triển lực lượng cách mạng.
C. Đấu tranh bằng lực lượng chính trị của quần chúng chủ yếu, kết hợp với
lực lượng vũ trang nhân dân.
D. Đấu tranh chính trị đòi Mĩ- Diệm thi hành Hiệp định Giơnevơ.
Câu 9: Sự kiện nào được đánh giá “bước ngoặt đại” trong lịch sử cách
mạng Việt Nam?
A. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
B. Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc.
C. Cách mạng tháng Tám thành công.
D. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
Câu 10. c dụng trong quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm
1919 đến 1925 ?
A..Quá trình truyền chủ nghĩa Mác nin vào Việt Nam.
B.. Quá trình thành lập ba tổ chức cộng sản ViệtNam.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. Quá trình thực hiện chủ trương “Vô sản hóa”.
D. Chuẩn bị tưởng, chính trị, tổ chức cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt
Nam.
Câu 11. Sau cách mạng tháng Tám, Chính phủ kêu gọi, phát động nhân
dân hưởng ứng xây dựng “Quỹ độc lập” để giải quyết
A. Khó khăn về kinh tế.
B. Khó khăn về tài chính.
C. Khó khăn về thù trong.
D. Khó khăn về giặc ngoài.
Câu 12: Chủ trương trọng tâm tại Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành
Trung ương Đảng
A..Chủ trương thành lập ViệtNam độc lập đồng minh.
B. Thực hiện người cày ruộng.
C..Tạm gác khẩu hiệu “đánh đổ địa chủ chia ruộng đất cho dân cày”.
D. Giải phóng cho các dân tộc Đông Dương ra khỏi ách Pháp Nhật.
Câu 13: Sự kiện phát xít Nhật đầu ng Đồng minh có ý nghĩa như thế nào
đối với Cách mạng Việt Nam?
A. Thời “ngàn năm một” đã tới để ta giành chính quyền.
B. Tạo điều kiện để nhân dân Việt Nam đứng lên chống Pháp.
C. Kết thúc chiến tranh xâm ợc của phát xít Nhật tại ViệtNam.
D. Việt Nam p phần quan trọng trong cuộc đấu tranh chống phát xít.
Câu 14: Mặt trận dân tộc thống nhất đầu tiên của riêng Việt Nam là
A. Mặt trận Tổ quốc ViệtNam.
B. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh..
C. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông ơng.
D. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông ơng.
Câu 15: Nguyên nhân tính chất quyết định nhất dẫn tới thành công của
cách mạng tháng Tám
A. Hoàn cảnh trong nước quốc tế thuận lợi.

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Lịch sử trường THCS Mỹ Đức

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Lịch sử trường THCS Mỹ Đức năm học 2017 - 2018 là đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 có đáp án chi tiết mà VnDoc xin được giới thiệu đến các bạn và thầy cô tham khảo, ôn tập và ra đề kiểm tra cuối học kì II môn Lịch sử lớp 9. Mời các bạn tham khảo

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Ngữ văn Sở GD&ĐT An Giang năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Ngữ văn Phòng GD&ĐT Quận Cầu Giấy năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Ngữ văn Sở GD&ĐT Bến Tre năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
1 252
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Lịch Sử Xem thêm