Đề thi học kì 2 Sử 9 năm 2023 có đáp án - Đề 3

Mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Lịch sử - Đề 3 có đầy đủ đáp án và ma trận, là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao. Mời các bạn tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Ma trận đề thi học kì 2 Sử 9

Chủ đề (nội dung, chương)/Mức độ nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Tổng

Chương III. Cuộc vận động tiến tới CMT8 năm 1945

- Trình bày được sự ra đời của mặt trận Việt Minh.

- Nêu được các cuộc nổi dậy đầu tiên.

- Nêu được quá trình giành chính quyền trong cả nước.

- Trình bày được những hoạt động của mặt trận Việt Minh.

- Giải thích được việc Nhật đảo chính Pháp và hành động của chúng ta.

- Giải thích được việc Đảng và Bác ban hành Lệnh Tổng khởi nghĩa.

- Phân tích được tình hình thế giới và Đông Dương trong những năm 1939-1945.

- Phân tích chủ trương của Đảng trong việc tiến tới khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

- Nhận xét được vai trò và những hoạt động của trận Việt Minh.

- Bài học giành chính quyền ở Hà Nội tác động đến giành chình quyền trong cả nước.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

Chương IV. Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến.

- Nêu được những khó khăn của nước ta sau CMT8 năm 1945.

- Nêu được nội dung cơ bản hiệp đinh Sơ bộ 6/3/1946 và tạm ước 14/9/1046.

- Hiểu được nhân dân Nam bộ chống Pháp.

- Lý giải được việc nước ta chống vả giải quyết các thứ giặc.

- Phân tích được những thành quả của nước ta trong cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 − 1946).

- Phân tích nội dung Hiệp định Sơ bộ 6/3/1046.

Nhận xét được cách đánh giặc của Đảng và Bác thông qua Hiệp định Sơ bộ vá Tạm ước.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

Chương V. Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954.

- Nêu được nội dung đường lới kháng chiến.

-Trình bày được âm mưu của Pháp trong chiến dịch Việt Bắc Thu -Đông 1947.

- Nêu được nội dung đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.

- Trình bày được diễn biến Điện Biên Phủ 1954.

- Hiểu được nguyên nhân thắng lợi chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1950.

- Hiểu được việc Đảng ta đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện.

- Hiểu được phương hướng và phương châm chiến lược của ta trong Đông Xuân 1953-1954.

- Giải thích được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến chống Pháp.

- Phân tích được hoàn cảnh lịch sử mới trong chiến dịch Biên giới thu-đông 1950.

- So sánh kế hoạch Na va với các kế hoạch trước của các vị tướng trước đó.

- Đánh giá, ghi nhớ công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cuộc kháng chiến.

- Là học sinh học tập được những gì và làm gì cho đất nước ta hiện nay.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

Chương VI. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975.

- Biết được tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ ne vơ.

- Trình bày được hoàn cảnh, diễn biến, kết quả của phong trào “Đồng Khởi” 1959-1906).

- Biết được nội dung hiệp định Pari 1973.

- Lý giải được sự thành công của ta trong việc chiến đấu chống “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ”.

- Hiểu được chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mĩ.

- So sánh “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam Việt Nam.

- Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chống Mĩ cứu nước.

Nhật xét được chủ trưởng của Đảng ta giải phóng miền Nam trong năm 1975.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

40%

30%

20%

10%

Số câu

Số điểm: 10

Tỉ lệ : 100%

Đề thi Sử học kì 2 lớp 9

ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO HỌC KỲ II

NĂM HỌC: 2022 – 2023

MÔN: LỊCH SỬ – LỚP 9

Thời gian làm bài: 45’

I/. TRẮC NGHIỆM: (3.0 điểm) Chọn phương án đúng nhất.

Câu 1/. (0.5 điểm) Mặt trận Việt Minh ra đời vào thời nào ?

A. 19/5/1941

B. 22/12/1944

C. 19/8/1945

D. 28/8/1945

Câu 2/. (0.5 điểm) Ngày 02/9/1945 là ngày ?

A. Ngày quốc khánh

B. Ngày giải phóng miềm Nam

C. Cả nước đi bầu Quốc hội khoá I

D. Ngày thống nhất hai miền Nam – Bắc

Câu 3/. (0.5 điểm) Pháp đánh chiếm Nam Bộ vào thời gian nào?

A. Đêm 20 sáng 20/9/1945

B. Đêm 21 sáng 21/9/1945

C. Đêm 22 sáng 22/9/1945

D. Đêm 22 sáng 23/9/1945

Câu 4/. (0.5 điểm) Hiệp định Sơ bộ được kí kết với Pháp vào thời gian ?

A. 06/3/1945

B. 06/3/1946

C. 14/9/1945

D. 14/9/1946

Câu 5/. (0.5 điểm) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng diễn ra vào thời gian nào ?

A. 02/1950

B. 02/1951

C. 09/1960

D. 09/1961

Câu 6/. (0.5 điểm) Hiệp định Pa - ri kí kết vào thời gian nào ?

A. 1945

B. 1954

C. 1973

D. 1975

II/. TỰ LUẬN: (7.0 điểm)

Câu 1/. (2.0 điểm) Trình bày sự ra đời của mặt trận Việt Minh ?

Câu 2/. (2,0 điểm) Giải thích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến chống Pháp ?

Câu 3/. (2.0 điểm) So sánh “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam Việt Nam ?

Câu 4/. (1.0 điểm) Nhận xét được cách đánh giặc của Đảng và Bác thông qua Hiệp định Sơ bộ 6/3 và Tạm ước 14/9 ?

……………….. HẾT ………………

Đáp án đề thi học kì 2 Sử 9

Phần

Câu

Nội dung

Điểm

I/. Trắc nghiệm (3.0 điểm)

1

A

0.5

2

A

0.5

3

D

0.5

4

B

0.5

5

B

0.5

6

C

0.5

II/. Tự luận (7.0 điểm)

1

- Ngày 28/1/1941 Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam chủ trì hội nghị TW lần thứ 8 tại Cao Bằng Pác Bó.

- Ngày 19/5/1941 hội nghị chủ trương thành lập mặt trận Việt Minh bao gồm các đoàn thể cứu quốc ở khắp cả nước.

- Duy trì đội du kích Bắc Sơn, phát triển thành cứu quốc quân, phát động chiến tranh du kích.

- Ngày 22/12/1944 thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

0.5

0.5

0.5

0.5

2

1/. Ý nghĩa lịch sử:

Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân Pháp gần một thế kỉ. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng,chuyển sang giai đoạn CNXH, tạo điều kiện giải phóng miền Nam. Góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa trên thế giới.

2/. Nguyên nhân thắng lợi

Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo…, có chính quyền dân chủ nhân dân, có lực lượng vũ trang không ngừng mở rộng, có hậu phương vững chắc. Sự đoàn kết 3 nước Đông Dương. Sự giúp đỡ bạn bè thế giới ( Liên Xô, Trung Quốc )

1.0

1.0

3

*. Chiến tranh đặc biệt: là hình thức chiến tranh kiểu mới của Mĩ được tiến hành bằng quân đội tay sai, cố vấn quân sự Mĩ, vũ khí và phương tiện chiến tranh của Mĩ. Mở các cuộc hành quân càn quét, dồn dân lập ấp chiến lược

*. Chiến tranh cục bộ: được tiến hành bằng quân đội Mĩ, quân đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn. Mở các cuộc hành quân tìm diệt và bình định.

1.0

1.0

4

- Nhường một bước tranh thủ thời gian chuẩn bị kháng chiến lâu dài với thực dân Pháp.

- Loại bỏ bớt đi một kẻ thù là quân Tưởng Giới Thạch.

0.5

0.5

Trên đây là Đề thi học kì 2 Sử 9 - Đề 3. Để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 9 sắp tới, các em học sinh cần ôn tập theo đề cương, bên cạnh đó cần thực hành luyện đề để làm quen với nhiều dạng đề khác nhau cũng như nắm được cấu trúc đề thi. Chuyên mục Đề thi học kì 2 lớp 9 trên VnDoc tổng hợp đề thi của tất cả các môn, là tài liệu phong phú và hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề. Đây cũng là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề. Mời thầy cô và các em tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 197
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Lịch Sử

    Xem thêm