Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Sinh học trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
UBND HUYỆN AN LÃO ®Ò kscl häc II N¨m häc: 2017-2018
trêng THCS t©n viªn M«n : Sinh 8
Thêi gian: 45 phót(
Kh«ng thêi gian giao
đề)
I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Chương I.
Bài tiết -
-HS nhận biết hệ
bài tiết gồm những
quan nào.
HS vận dụng giải
thích sao
không ăn quá
nhiều chất tạo
sỏi.
Số câu:
2
1
3
Số điểm:
0,5
1,0
1,5
Tỉ lệ
5%
10%
15%
Chương
II: Da
HS nhận biết một
số bệnh ngoài da.
HS vận dụng để
giải thích tắm rửa
sach sẽ TD
NTN đối với da.
Số câu:
1
1
2
Số điểm:
0,25
0,25
0,5đ
Tỉ lệ
2,5%
2,5%
5 %
Chương
III: Thần
kinh
giác quan
HS nhận biết trung
ương TK gồm
những bộ phận
nào. HS nêu CT
quan phân tích
CT cầu mắt.
HS hiểu nêu CT
cầu mắt.
HS vận
dụng để giải thích
khi uống rượu say
sẽ NTN.
Số câu:
1
1
1
4
Số điểm:
0,25
1,0
0,25
2,5đ
Tỉ lệ
2,5%
10%
2,5%
25%
Chương
IV: Nội
tiết
HS nhận biết một
số tuyến nội CN
chúng.
HS hiểu so
sánh tuyến nội
tiết tuyến
ngoại tiết
Số câu:
4
1
5
Số điểm:
1,25
1,0
2,25
Tỉ lệ
12,5%
10%
22,5%
Chương
V: Sinh
sản
HS biết CT
quan sinh dục
nam.
HS nhận biết biện
pháp tránh thai .
HS hiểu biết thế
nào thụ thai,
sở KH các
biện pháp tránh
thai
HS vận dụng KT
để giải thích nếu
trứng k được thụ
tinh sẽ NTN.
Số câu:
1
1
1
4
Số điểm:
0,25
1,0
1,5
3,25
Tỉ lệ
2,5%
10%
15%
32,5%
Tổng số
11
3
3 1
18
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
câu
Tổng số
điểm
Tỉ lệ %
4,0đ
40%
3,0đ
30%
2,0 1,0
20% 10%
10đ
100%
II. §Ò bµi:
I. PhÇn tr¾c nghiÖm: (3 ®iÓm)
Câu 1 (1,0đ): Ghép các nội dung cột B với cột A sao cho phù hợp, điền kết quả vào cột C
trong bảng sau:
Cột A
Tên tuyến nội tiết
Cột B
Chức năng chính
Cột C
Trả lời
1. Tuyến yên
A. Tiết hoocmon vai trò quan trọng trong trao đổi chất
chuyển hóa các chất trong tế bào
1...
2. Tuyến giáp
B. Tiết các hoocmon kích thích hoạt động của nhiều tuyến
nội tiết khác
2...
3. Tuyến trên thận
C.Tiết các hoocmon tác dụng đối với sự xuất hiện các
đặc điểm giới tính thúc đẩy quá trình sinh sản
3...
4. Tuyến tụy
D.Tiết c hoocmon điều hòa, điều chỉnh đường huyết,
điều hòa các muối natri, kali trong máu, m thay đổi các
đặc tính sinh dục nam
4....
E. Tiết c hoocmon điều hòa lượng đường trong máu
C©u 1: bµi tiÕt níc tiÓu gåm c¸c c¬ quan?
a-Th©n, u thËn, ng ®¸i b-ThËn, èng thËn, bãng ®¸i
c-ThËn, bãng ®¸i, èng ®¸i d-ThËn, èng dÉn níc tiÓu, bãng ®¸i, èng ®¸i
C©u2: KÓ tªn c¸c nh ngoµi da?
a- Cóm, sëi, ho b- NÊm , sëi, thuû ®Ëu
c- C¶m cóm, h¾c lµo. d - H¾c lµo, ghÎ lë, lang ben.
C©u3: Trung ¬ng thÇn kinh gåm phËn chÝnh lµ:
a- D©y thÇn kinh h¹ch thÇn kinh. b- N·o tñy sèng.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
c- Trung ¬ng n·o. d- Trung ¬ng ngo¹i biªn.
C©u 4: Níc tiÓu ®Çu ®îc h×nh thµnh do?
a- Qu¸ tr×nh läc m¸u x¶y ra ë cÇu thËn
b- Qu¸ tr×nh läc m¸u x¶y ra ë nong cÇu thËn
c- Qu¸ tr×nh läc m¸u x¶y ra ë èng thËn
d- Qu¸ tr×nh läc m¸u x¶y ra ë thËn
C©u 5: TuyÕn tôy lµ lo¹i tuyÕn nµo:
a-TuyÕn pha, tuyÕn tôy gåm hai phÇn: Mét phÇn c¸c bµo tiÕt dÞch tôy theo èng dÉn ®æ vµo
trµng
b-TuyÕn ngo¹i tiÕt v× tiÕt ra dÞch tôy ®æ o trµng
c-TuyÕn néi tiÕt c¸c bµo tiÕt hooc m«n ngÊm th¼ng vµo m¸u
d- TuyÕn pha c¸c o võa tiÕt dÞch tiªu ho¸ võa tiÕt hooc mon
C©u 6 : C¬ quan sinh dôc nam gåm:
a- Tinh hoµn, ống dẫn tinh. b- Tói tinh, èng n tinh.
c- D¬ng vËt, tuyến hành tuyến tiền liệt.
d- Tinh hoµn, tói tinh, èng dÉn tinh, d¬ng vËt, tuyÕn hµnh vµ tuyÕn tiÒn liÖt.
C©u 7: T¾m röa biÖn ph¸p b¶o da v×?
a-Da s¹ch, kh«ng vi khuÈn ®ét nhËp vµo thÓ
b-T¾m röa h×nh thøc xoa bãp da lµm cho c¸c m¹ch m¸u díi da lu th«ng, da ®îc nu«i
dìng tèt
c-Gióp da t¹o dîc nhiÒu vitamin D chèng nh cßi x¬ng
d-Gióp thÓ chÞu ®ùng ®îc nh÷ng thay ®æi thêi tiÕt nh ma, ng hoÆc nãng, nh ®ét ngét
C©u 8: Ngêi say rîu khi ®Þnh bíc ®i mét bíc l¹i ph¶i bíc tiÕp theo vµi bíc n÷a do rèi
lo¹n?
a-N·o trung gian. b-§¹i n·o.
c-TiÓu o. d- N·o trung gian,đại não tiểu não.
PhÇn luËn: 7 ®iÓm
C©u 1(2,0®): quan ph©n tÝch thÞ gi¸c gåm mÊy phËn nh÷ng phËn nµo? Nªu u t¹o,
chøc n¨ng cña cÇu m¾t?

Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Sinh học trường THCS Tân Viên

Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Sinh học trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018 được VnDoc.com đăng tải. Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Sinh này sẽ giúp các bạn tự ôn tập kiến thức môn sinh hiệu quả. Đề thi môn Sinh học lớp 8 học kì 2 này bao gồm đề thi và đáp án, hi vọng giúp các bạn chuẩn bị tốt cho các bài thi, bài kiểm tra sắp tới.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Công nghệ trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 8 môn Hóa học năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Toán trường THCS Trưng Vương

Đánh giá bài viết
14 1.953
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sinh học lớp 8 Xem thêm