Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 trường THCS Thăng Bình, Bình Dương

Đề thi môn Toán hc kì 2 lp 8 mu 1
MA TRÂN ĐỀ KIỂM TRA HK2
MÔN TOÁN 8
Cấp độ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Thấp
Cao
Chủ đề
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1.Phương
trình bậc nhất
1 ẩn
Nhận biết
được
phương trình
bậc nhất 1
ẩn
Hiểu nghiệm
và tập
nghiệm, điều
kiện xác định
của phương
trình,
Giải được các
phương trình đưa
được về dạng
ax+b=0; phương
trình tích, phương
trình chứa ẩn ở mẫu
Vận dụng được
các bước giải
toán bằng cách
lập phương
trình
Số câu hỏi
C1
C2,3,4
C1a,b
C3
7
Số điểm
0.25
0.75
2,0
1,0
4,0 40%
2.Bất phương
trình bậc nhất
1 ẩn
Nhận biết
được bất
đẳng thức,
bất phương
trình bậc
nhất 1 ẩn
Hiểu nghiệm
của bất
phương trình.
Hiểu được ý
nghĩa và viết
đúng các dấu
<, >, ≤, ≥ khi
so sánh 2 số
Giải được bất
phương trình bậc
nhất 1 ẩn và biết
biểu diễn tập
nghiệm của bpt trên
trục số
Số câu hỏi
C5,6
C7,8
C2
5
Số điểm
0.5
0.5
1,0
2,0 20%
3. Định lí
Talet trong
tam giác,
Tam giác
đồng dạng
Nhận ra
được định lí
talet, tính
chất đường
phân giác,
góc tương
ứng, tỷ số
đồng dạng
trong bài
toán
Hiểu được
mối quan hệ
liên quan đến
tỉ số đồng
dạng, tỉ số
hai đường
cao, tỉ số diện
tích của tam
giác đồng
dạng
Vận dụng được định
lí talet và tính chất
đường phân giác,
các trường hợp đồng
dạng để giải toán
Số câu hỏi
C9,11
C10
C4a
C4b,c
6
Số điểm
0.5
0.25
1
1.5
3,25 32,5%
4. Hình lăng
trụ, hình chóp
đều
Nhận biết
các loại
hình, số
đỉnh, số
cạnh
Tính toán các yếu tố
theo công thức
Số câu hỏi
C12
C5
2
Số điểm
0.25
0.5
0,75 7,5%
TS câu hỏi
6
8
4
1
19 Câu
TS Điểm
1.25
3.5
5.25
10điểm (100%)
Tỷ lệ %
12.5%
35%
52.5%
ĐIỂM
LỜI PHÊ
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : Hãy chọn đáp án đúng nhất : ( 3,0 điểm )
Câu 1: Phương trình nào trong các phương trình cho dưới đây là phương trình bậc nhất ?
A. 2x 3 = 0 B.
x
1
- 1 = 0 C.3 - x + x
2
= x
2
- x - 2 D. 0x + 1 = 0
Câu 2: Phương trình
2
x 4 0
tương đương với phương trình nào
A.
x 2 x 2 0
B.
x 2 x 2 0
C.
x 2 x 2 0
D.
x 2 x 2 0
Câu 3: Giá trị x = - 2 là nghiệm của phương trình nào cho dưới đây ?
A. 3x + 1 = - 3 - 3x B. 3x + 5 = - 5 - 2x
C. 2x + 3 = x - 1 D. x + 5 = 1 + 4x
Câu 4: Điều kiện xác định của phương trình
x 1 2x
0
x 3 x 1


là:
A.
x3
x1
B.
x3
x1
C.
x3
x1
D.
x3
x1
Câu 5: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn ?
A. 2x
2
0 B. 3x
2
+ 2x + 1 > 0. C. y < x + 1 . D. 2x 1 > 0
Câu 6: Bất đẳng thức nào sau đây là bất đẳng thức sai.
A. -2.3 ≥ - 6 B. 2.(-3) ≤ 3.(-3) C. 2 + (-5) > (-5) + 1 D. 2.(-4) 3 > 2.(-4) 4
Câu 7 : Giá trị x = - 3 là nghiệm của bất phương trình
A. 2x + 1 > 5 B. - 2x < 4x + 1 C. 2 - x < 2 + 2x D. 7 - 2x ≥10 – x
Câu 8 : Nếu a < b thì
A. 2a > 2b B. - a < - b C. 2a < a + b D. a + b > 2b
Câu 9 : Trong hình vẽ sau đây ( MN // BC ) thì số đo x bằng :
A.
5
6
x
B.
6
5
x
C.
10
3
x
D.
3
10
x
PHÒNG GD&ĐT BÁC ÁI
TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS NGÔ
QUYỀN
Họ Và Tên:……………………..
ĐỀ KIỂM TRA HKII
MÔN: Toán Lớp 8
Năm học: 2017 2018
Thời gian:90 phút
Không kể thời gian phát đề.
A
B
C
M
N
x
3
2
5
Câu 10: Cho
DEF
ABC theo tỉ số đồng dạng k =
2
1
. Thì
DEF
ABC
S
S
bằng :
A.
1
2
B.
1
4
C. 2 D. 4
Câu 11: Chỉ ra cặp tam giác đồng dạng trong hình vẽ sau:
A.
ABC
DEF B.
ABC
GHI
C.
GHI
DEF D.
IHG
DEF
Câu 12: Hình hộp chữ nhật có số cạnh là :
A. 4 B. 6 C. 8 D. 12
PHẦN TỰ LUẬN: (7,0điểm)
Câu 1: Giải phương trình: (2,0 điểm)
a) 3x + 2(x + 1) = 6x - 7
b)
4
2
41
2
1
5
xxx
x
x ))((
Câu 2: Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số: (1,0điểm) .
7x + 4 ≥ 5x - 8
Câu 3: (1,0đ): Một người đi xe ô từ A đến B với vận tốc 60 km/h. Đến B người đó làm việc
trong 1,5 giờ rồi quay về A với vận tốc 45 km/h, biết thời gian tổng cộng hết 6 giờ 24 phút.
Tính quãng đường AB.
Câu 4: (2,5 điểm):Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 9cm, AC = 12cm. Từ A kẻ đường
cao AH xuống cạnh BC.
a) Chứng minh: ABC đồng dạng HAC
b) Chứng minh: AC
2
= BC.HC
c)Tính HC, BH và AH.
Câu 5: (0.5 điểm ). Tính thể tích hình hộp chữ nhật. Biết diện tích đáy bằng 12 cm
2
và chiều
cao là 3cm.

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn toán dưới đây là đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 trường THCS Thăng Bình, Bình Dương năm học 2014 - 2015. Đây là đề thi thử học kì 2 môn Toán 8 có đáp án dành cho các bạn học sinh tham khảo, ôn tập, luyện đề chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 8 môn Toán được tốt nhất.

Thư viện đề thi VnDoc đã cập nhật Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán năm 2019 thành bộ đề. Mời các bạn vào bài Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán năm học 2018 - 2019 để tải về ôn tập.

Mời các bạn tải thêm:

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục học tập nhé.

Đánh giá bài viết
117 68.335
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán Xem thêm