Đề luyện thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2020 số 12

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Đ THI TH THPTQG MÔN TING ANH
NĂM 2020 ĐÁP ÁN
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part
differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Câu 1. A. appeared B. liked C. coughed D. laughed
Câu 2. A. wear B. dream C. mean D. treat
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the
other three in the position of primary stress in each of the following questions.
Câu 3. A. simply B. common C. across D. brother
Câu 4.A. university B. technology C. application D. entertainment
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions.
Câu 5. Lots of houses _______ by the earthquake.
A. were destroying
B. are destroying
C. were destroyed
D. destroyed
Câu 6. If my client _______ me her fax number, I _______ to post a letter to her.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. had given / wouldn't have had
B. had given / will not have had
C. will give / do not have
D. gave,/ will not have
Câu 7. Miss Linda speaks _______ Chinese very well although she is from _______ UK.
A. the/ an B. the/ O
C. O/ the
D. a/ O
Câu 8. The second-hand car Patrick bought was almost new _______ it was made in the 1990s.
A. because
B. or
C. however
D. although
Câu 9. She looked _______ to see who was going_______ her .
A. for/ with
B. up/ off
C. at / to
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
D. round/ after
Câu 10. Not until__________ home__________ that he had taken someone else's bike.
A. he got/ he realized
B. he got/ he did realize
C. he got/ did he realize
D. did he get/ he realized
Câu 11. Alan and Susie _______ an argument. They're not speaking to each other.
A. must have
B. must have had
C. can have
D. might have
Câu 12. __________ that she burst into tears.
A. Such her anger
B. She was so angry
C. So angry she was
D. Her angry was so
Câu 13. Jane really loves the _______, jewelry box that her parents gave her as a birthday present.

Đề thi thử tiếng Anh TNPTQG 2020 có đáp án

Đề thi tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2020 có đáp án trên đây nằm trong bộ đề thi THPT Quốc Gia năm 2020 môn tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện thi THPT Quốc gia năm 2020 môn tiếng Anh có đáp án gồm 50 câu trắc nghiệm tiếng Anh 12 mới giống với cấu trúc đề thi minh họa 2020 lần 2 môn tiếng Anh có đáp án của bộ Giáo dục & Đào tạo giúp các em làm quen với format đề thi hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang, nhấp chọn Tải về để tham khảo cũng như download tài liệu.

Đề ôn thi THPT Quốc Gia môn tiếng Anh năm 2020 có đáp án được biên tập với nội dung kiến thức gói gọn trong chương trình giảm tải môn tiếng Anh THPT của bộ Giáo dục & Đào tạo giúp các em học sinh ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Trên đây là Đề ôn thi THPT Quốc Gia 2020 môn Anh văn có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia năm 2020 các môn khác như: Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh 2020, Thi thpt Quốc gia môn Toán 2020, Thi thpt Quốc gia môn Văn 2020 ,.... có trên VnDoc.com.

Đề thi THPT Quốc Gia được tải nhiều

Bên cạnh tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2020 môn Anh trên đây, VnDoc.com đã tổng hợp rất nhiều bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 các môn khác nhau như:

 1. Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán
 2. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Văn
 3. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Anh
 4. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Lý
 5. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa
 6. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sinh
 7. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sử
 8. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Địa
 9. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn GDCD
Đánh giá bài viết
1 1.531
Sắp xếp theo

  Thi thpt Quốc gia môn tiếng Anh

  Xem thêm