Đề thi thử THPT Quốc Gia môn tiếng Anh năm 2020 số 12

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Đ THI TH THPTQG MÔN TING ANH
NĂM 2020 ĐÁP ÁN
Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the correct answer in the following
question.
Câu 1: Without your help, I………..the technical problem with my computer the other day.
A. wouldn’t solve
B. couldn’t have solved
C. could solve D. can’t solve
Câu 2: ……….the distance was too far and the time was short, we decided to fly there instead of going
there by train.
A. Discovering
B. To discover
C. To have discovered
D. Discovered
Câu 3: Housework is less tiring and boring thanks to the invention of……..devices.
A. environment-friendly
B. pollution-free
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
C. time-consuming
D. labor-saving
Câu 4: Michael is incapable of keeping his mind engaged in the lesson.
A. Michael finds the lesson incapable to be engaged in.
B. Michael is impossible to concentrate on the lesson.
C. It’s impossible for Michael to focus on the lesson.
D. The lesson is not engaged enough for Michael.
Câu 5: Donald Trump is……...president of………….United States.
A. the/ an
B. the/ the
C. a /
D. the /
Câu 6: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word OPPOSITE in meaning
to the underlined word in the following question.
I’m sorry I can’t go out with you. I’m up to my ears in work.
A. having a earache
B. idle
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
C. busy
D. concentrating on
Câu 7: Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the correct answer in the following
question.
Some snakes lay eggs, but……….give birth to live offspring.
A. the others
B. others
C. the other
D. other
Câu 8: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in
meaning to the underlined word(s) in the following question.
He talks continuously with his friends about his achievements. He’s kind of person who is always
blowing his own horn.
A. modest
B. trying his best
C. active
D. showing off
Câu 9: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word OPPOSITE in meaning
to the underlined word in the following question.

Đề thi thử TNPT 2020 môn tiếng Anh có đáp án

Nằm trong bộ đề luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn tiếng Anh, đề tham khảo ôn thi tốt nghiệp THPT 2020 có đáp án trên đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn thi môn tiếng Anh THPT Quốc Gia có đáp án được biên tập bám sát nội dung chương trình giảm tải của bộ GD&ĐT giúp các em nhắc lại những chuyên đề Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm lớp 10 - 12 THPT hiệu quả.

Đề luyện thi THPTQG môn tiếng Anh có đáp án tổng hợp những dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh chắc chắn xuất hiện trong đề thi THPT Quốc Gia năm 2020 môn tiếng Anh giúp các em học sinh lớp 12 nâng cao những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Download đề thi & đáp án tại Đề thi tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2020 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia năm 2020 các môn khác như: Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh 2020, Thi thpt Quốc gia môn Toán 2020, Thi thpt Quốc gia môn Văn 2020 ,.... có trên VnDoc.com.

Đề thi THPT Quốc Gia được tải nhiều

Bên cạnh tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2020 môn Anh trên đây, VnDoc.com đã tổng hợp rất nhiều bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 các môn khác nhau như:

 1. Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán
 2. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Văn
 3. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Anh
 4. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Lý
 5. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa
 6. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sinh
 7. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sử
 8. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Địa
 9. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn GDCD

Mời bạn đọc nhấp vào từng link trên đây để có thể download đề thi + đáp án các môn học hiệu quả.

Đánh giá bài viết
1 2.487
Sắp xếp theo

  Thi thpt Quốc gia môn tiếng Anh

  Xem thêm