Đề luyện thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2020 số 11

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Đ THI TH THPTQG MÔN TING ANH
NĂM 2020 ĐÁP ÁN
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions.
Question 01.A. incredible B. necessary C. endangered D. humidity
Question 02.A. depend B. maintain C. visit D. achieve
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions.
Question 03. We interviewed a number of candidates but none of them __________ us.
A. impressively
B. impression
C. impressed
D. impressive
Question 04. She turned ________ his offer because she did not want to work too far away from home.
A. away
B. down
C. off
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
D. out
Question 05. Let’s go out for a social gathering tonight, ________?
A. do we
B. shall we
C. shan’t we
D. will we
Question 06. They________ all their assignments last night but they didn’t.
A. should finish
B. must finish
C. should have finished
D. must have finished
Question 07. If more labour-saving devices are used in our home, the housework ________ a burden
any more.
A. wouldn’t have been
B. not be
C. wouldn’t be
D. won’t be
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Question 08. By the end of this month, this language center________ more than two hundred students.
A. will have recruited
B. will recruit
C. had recruited
D. has recruited
Question 09. Laura’s former teacher promised________ her wedding next week.
A. to attend
B. attend
C. to attending
D. attending
Question 10. When volunteering in the Middle East, she unfortunately____ a rare disease.
A. treated
B. contracted
C. committed
D. adopted
Question 11. Her parents insisted that she________ to medical university.
A. applying

Đề thi thử môn tiếng Anh THPTQG 2020

Đề thi tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2020 có đáp án trên đây nằm trong bộ đề thi THPT Quốc Gia năm 2020 môn tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện THPTQG môn Anh văn với nội dung kiến thức bám sát chương trình tiếng Anh THPT đã học giúp các em kiểm tra kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang, nhấp chọn Tải về để tham khảo cũng như download tài liệu.

Đề luyện thi THPT Quốc gia năm 2020 môn tiếng Anh có đáp án gồm 50 câu trắc nghiệm tiếng Anh 12 mới giống với cấu trúc đề thi minh họa 2020 môn tiếng Anh có đáp án của bộ Giáo dục & Đào tạo giúp các em nắm chắc format đề thi chính cũng như nâng cao những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Trên đây là Đề ôn thi THPT Quốc Gia 2020 môn Anh văn có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia năm 2020 các môn khác như: Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh 2020, Thi thpt Quốc gia môn Toán 2020, Thi thpt Quốc gia môn Văn 2020 ,.... có trên VnDoc.com.

Đề thi THPT Quốc Gia được tải nhiều

Bên cạnh tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2020 môn Anh trên đây, VnDoc.com đã tổng hợp rất nhiều bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 các môn khác nhau như:

 1. Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán
 2. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Văn
 3. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Anh
 4. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Lý
 5. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa
 6. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sinh
 7. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sử
 8. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Địa
 9. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn GDCD
Đánh giá bài viết
1 3.009
Sắp xếp theo

  Thi thpt Quốc gia môn tiếng Anh

  Xem thêm