Đề thi thử THPT Quốc Gia môn tiếng Anh trường THPT Quang Hà lần 1

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Đ THI TH THPTQG MÔN TING ANH
NĂM 2020 ĐÁP ÁN
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part
differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1:
A. Through B. other C. everything D. thanks
Question 2:
A. Determined B. excited C. seemed D. judged
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the
other three in the position of primary stress in each of the following questions.
Question 3:
A. Believe B. mature C. maintain D. facial
Question 4:
A. Communicate B. interesting C. apologize D. impatient
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions.
Question 5: Some high school students often _______________ helping the disadvantaged and
handicapped children
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. look after
B. clean up
C. make out
D. participate in
Question 6: I waved _______ him from the window but he didn't see me.
A. through
B. to
C. up
D. for
Question 7: By the time we ____ to the train station, Susan ___ for us for more than two hours.
A. will get / has been waiting
B. got / had been waiting
C. get / will wait
D. got / was waiting
Question 8: Robert wanted to know if I was leaving the _______ Friday.
A. following
B. ago
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
C. previous
D. before
Question 9: Something _______ immediately to prevent teenagers from being exploited in factories
and mines.
A. should be done
B. should have done
C. should do
D. should be doing
Question 10: _____________ to picture and you can find out who is the robber.
A. Concentrate
B. Pay attention
C. Look at
D. Take notice
Question 11: A whistle is the _______ for the football players to begin the match.
A. communication
B. signal
C. instance

Đề ôn thi THPT Quốc Gia năm 2020 môn Anh văn có đáp án

Nằm trong bộ đề thi tốt nghiệp THPTQG môn tiếng Anh, đề thi thử TNPT lần 1 trường THPT Quang Hà, Vĩnh Phúc có đáp án trên đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Anh có đáp án với nội dung kiến thức bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 10 - 12 THPT giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đề KSCL tiếng Anh luyện thi THPT Quốc Gia có đáp án gồm 50 câu trắc nghiệm tiếng Anh 12 mới khác nhau với nhiều dạng bài tập tiếng Anh xuất hiện trong đề thi minh họa môn tiếng Anh năm 2020 của bộ GD&ĐT giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Download đề thi & đáp án tại: Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Anh lần 1 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia năm 2020 các môn khác như: Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh 2020, Thi thpt Quốc gia môn Toán 2020, Thi thpt Quốc gia môn Văn 2020 ,.... có trên VnDoc.com.

Đề thi THPT Quốc Gia được tải nhiều

Bên cạnh tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2020 môn Anh trên đây, VnDoc.com đã tổng hợp rất nhiều bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 các môn khác nhau như:

 1. Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán
 2. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Văn
 3. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Anh
 4. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Lý
 5. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa
 6. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sinh
 7. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sử
 8. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Địa
 9. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn GDCD
Đánh giá bài viết
1 830
Sắp xếp theo

  Thi thpt Quốc gia môn tiếng Anh

  Xem thêm