Đề luyện thi vào lớp 10 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 số 3

Mời bạn đọc tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập lớp 10 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích, chuẩn bị tốt cho năm học 2020 - 2021 lớp 10 các môn khác nhau hiệu quả.

Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 có đáp án

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh không chuyên có đáp án trên đây nằm trong bộ đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh năm 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh đầu vào lớp 10 có đáp án được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 9 chương trình mới của bộ Giáo dục và Đào tạo giúp các em học sinh ôn tập kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Đề tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 có đáp án tổng hợp những dạng bài tập trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh lớp 9 mới khác nhau thường xuất hiện trong đề thi đầu vào lớp 10 năm 2020 chính thức giúp các em nắm chắc cấu trúc đề thi tiếng Anh hiệu quả.

I: PHONETICS

a. Choose the word with different pronunciation from the others.

1. A. workedB. wantedC. stoppedD. asked
2. A.walksB. cupsC.studentsD. pens
3. A. clearB. bearC. hearD. near

b.Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

1. A. sewageB. simpleC. hobbyD. describe
2. A. dancerB. cyclingC. balloonD. traffic.

II. Choose the best answer.

1. Tet is a festival………… occurs in late January or early February.

A. whom

B. when

C. where

D. which

2. If I ………….rich, I ……………………….around the world.

A. will be - travel

B. am - will travel

C. were - would travel

D. would be – traveled

3. The girl wishes she………………… in Hue for the festival next week.

A. had stayed

B. was staying

C. stay

D. could stay

4. My house………….. in 1999

A. is built

B. was building

C. was built

D. has been built

5. Hoa: I suggest going camping next Sunday. Lan: …………………..

A. That’s a fine day

B. That’s a good idea

C. That’s a reason

D. That’s a good trip

III. Put the correct form of verbs for the following sentences.

1 This time next year we ( visit ) _________________ London.

2. I will never forget (work) _______________ so hard to become an architect.

3. Well, I think the role of fathers (drastically/change) ________ in the future.

4. He (be) ______ an experienced salesman before he decided to set up his own business.

5. Which roles are women expected (play) _______________ in the future?

Download đề thi & đáp án tại: Đề thi vào lớp 10 môn Anh văn có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 năm 2020 các môn học khác như: ôn thi vào lớp 10 môn Toán, ôn thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 4.803
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm