Đề ôn thi vào lớp 10 môn tiếng Anh năm học 2017-2018 (Đề luyện 11)

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Mời các bạn vào thử sức với Đề ôn thi vào lớp 10 môn tiếng Anh năm học 2017-2018 (Đề luyện 10) do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải nhằm đem đến cho các bạn nội dung ôn tập hữu ích giúp các bạn đạt điểm cao nhất trong kì thi sắp tới. Chúc các bạn ôn tập hiệu quả.

SỞ GD&ĐT TỈNH/ TP

ĐỀ LUYỆN SỐ 11

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 201... – 201...

ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề.

I. Chọn một từ có phần gạch dưới có cách phát âm khác so với những từ còn lại trong cùng một nhóm.

1. A. separate B. depend C. remember D. remind

2. A. currency B. fruit C. compulsory D. drugstore

3. A. comic B. cotton C. cross D. novel

4. A. mention B. women C. men D. lender

5. A. paddy B. bamboo C. entrance D. banyan

6. A. pond B. forest C. lottery D. store

7. A. learned B. asked C. remembered D. studied

8. A. admire B. admit C. advanced D. advertise

9. A. gather B. there C. ethnic D. although

10. A. camp B. relax C. can D. watch

II. Chọn một từ vị trí trọng âm khác so với những từ còn lại trong cùng một nhóm.

11. garbage B. junkyard C. pesticide D. pollution

12. A. reduce B. happen C. recycle D. persuade

13. A. household B. plumber C. appliance D. chopstick

14. A. conserve B. install C. receive D. label

15. A. national B. tradition C. together D. prediction

16. A. decorate B. describe C. compose D. congratulate

17. A. tropical B. volcanic C. extensive D. disastrous

18. A. celsius B. typhoon C. earthquake D. damage

19. A. crazy B. precious C. abroad D. ancient

20. A. marvellous B. temperature C. argument D. description

III. Chọn một phương án thích hợp nhất trong số các phương án A,B,C, hoặc D để hòa tất mỗi câu sau.

21. Nga wishes she______ taller.

A. will B. was C. were D. be

22. Naryam' s friends______ for the party last night.

A. have prepared B. prepared C. prepare D. preparing

23. For centuries, men and women used______ the Ao dai by tradition.

A. to wear B. to wearing C. wear D. wore

24. Students and workers like wearing jeans______ they are very strong and convenient.

A. instead of B. because C. because of D. as

25. Liz has an ______ trip to Ba's home village last Sunday.

A. enjoy B. enjoyed C. enjoyding D. enjoyable

26. I will see you______ Saturday afternoon.

A. in B. till C. on D. at

27. If students want to get good mark, they must ______ hard.

A. study B. studying C. to study D. studied

28. Lan asked me if I......................pop music.

A. like B. liked C. to like D. will like

29. A film, radio or TV program that gives fact about something is called a______.

A. wildlife program B. cartoon C. documentary D. weather forecast

30. You usually read Nhan dan newspaper everyday, ______?

A. didn't you B. aren't you C. haven't you D. don't you

31. If you cut down the trees in the forests, ______ big floods every year.

A. there are B. there will be C. there would be D. there would have been

32. The air in my village is getting polluted______ the smoke and fume1s from vehicles.

A. instead of B. since C. as D. because of

33. Mary jogs everyday ______ lose weight.

A. because she can B. so that to C. so she can D. so that she can

34. Nam got wet______ he forgot his raincoat.

A. so B. because of C. and D. because

35. The person ______ has just called used to be my neighbour.

A. whom B. with whom C. whose D. who

36. In the Mid-fall festival, excited children______ the streets to watch lantern parades.

A. are crowded B. crowd C. crowding D. to crowd

37. The country______ the 2002 World Cup is Brazil.

A. win B. wins C. won D. was wining

38. The animal______ to be logo of SEA Games 2003 was the buffalo.

A. which chosen B. was chosen C. which chose D. which was chosen

39. If I______ a pilot, I______ to travel around the world.

A. was/will be able B. am/ will be able C. were/ will be able D. were/ would be able

40. You can see millions of stars______ the sky at night.

A. on B. in C. at D. from

___________THE END____________

Trên đây, VnDoc.com đã gửi đến các bạn Đề ôn thi vào lớp 10 môn tiếng Anh cho các bạn luyện tập. Các bạn hãy tải về và thử sức để có kì thi đạt kết quả tốt nhất nhé. Ngoài ra, chúng tôi cũng xin gửi đến các bạn ôn tập từng mảng kiến thức cụ thể như chuyên đề Các thì, word form...rất hữu ích cho các bạn ôn tập. Chúc các bạn có kì thi hiệu quả!

Đánh giá bài viết
1 764
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm