Đề ôn thi vào lớp 10 môn tiếng Anh năm học 2018 - 2019 (Đề luyện 18)

VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT TỈNH/ TP
ĐỀ LUYỆN SỐ 18
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 201... – 201...
ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề.
I. Chọn một phương án thích hợp nhất trong số các phương án A, B, C, hoặc D để hòa tất mỗi câu
sau.
1. She presented her ideas clearly and _______
A. logically B. logic C. logical D. logics
2. He arrived in England ______ Thursday afternoon.
A. on B. in C. at D. for
3. The Parkers are nice _____ Van feels like a member of their family.
A. because B. or C. so D. as
4. She was running down the hill when I ______ her.
A. see B. to see C. saw D. seen
5. I wish ____________________
A. it would stop raining. C. will stop raining.
B. it would stop to rain. D. to stop raining.
6. When I arrived on Saturday, __________
A. he is at the airport to meet me. B. he has been at the airport to meet me.
C. he had been at the airport to meet me. D. he was at the airport to meet me.
7. Different styles of jeans have ______ to match the fashion.
A. been made B. made C. to make D. been making
8. Due to the worldwide economic crisis, the sale of jeans stopped _________.
A. to grow B. grow C. growing D. to be growing
9. Young generation is _____ of wearing jeans because of their stylish design.
A. proud B. fond C afraid D. interested
10. ______ you want to keep fit, you should do more exercises.
A. Although B. If C. When D. Whether
II. Chọn một từ có phần gạch dưới có cách phát âm khác so với những từ còn lại trong cùng một
nhóm.
11. A. exchange B. bank C. hamburger D. bamboo
12. A. sightseer B. hike C. shrine D. picnic
13. A. article B. violent C. opinion D. benefit
14. A. parent B. itinerary C. grocery D. relax
15. A. town B. tomorrow C. now D. brown
III. Xác định một phần gạch chân có đánh dấu A, B, C, hoặc D trong mỗi câu sau sai cần chỉnh sửa.
16. Would you like to come and visiting me next summer?
A B C D
17. English and Chinese are widely speaking in Malaysia.
A B C D
18. Traditionally, the ao dai was frequently wore by both men and women but nowadays, men rarely
wear it.
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A B C
D
19. Please write to me as soon as possible, I look forward to receive your letter.
A B C D
20. You like playing video games, do you?
A B C D
IV. Chọn một phương án thích hợp nhất trong số các phương án A,B,C, hoặc D để hòa tất mỗi câu
sau.
21. They went boating in the river and had a picnic on the river bank before ________.
A to go home late in the evening B. went home late in the evening.
C. going home late in the evening D. has gone home late in the evening.
22. The Parker family and Van eat hamburgers or hot dogs while___
A. they play Peter watch C. Peter watches they play
B. Peter plays they watch D. they watch Peter play.
23. The road ran between green paddy fields, __________
A. so people on the bus could see a lot of cows and buffaloes.
B. as soon as people on the bus could see a lot of cows and buffaloes.
C. if people on the bus could see a lot of cows and buffaloes.
D. although people on the bus could see a lot of cows and buffaloes.
24. The examiner asked Lan _______ aspect of learning English she found most difficult.
A. whose B. what C. how D. why
25. _________you want to keep fit, you should do more exercises.
A. Although B. If C. When D. Whether
26. Paola said that she was really interested ______ learning Vietnamese.
A. in B. about C. of D. on
27. Viewers are able to ask questions about the show by ______.
A. are using their remote controls. C. use their remote controls
B. used their remote controls D. using their remote controls
28. We ______ to have cable TV soon, aren’t we?
A. are going B. were going C. go D. aren’t going
29. The Internet is not only time-consuming but also dangerous ____
A. because of viruses and bad programs. B. because viruses and bad programs.
C. because they are viruses and bad programs. D. of viruses and bad programs
30. We went to Stan’s holiday party last year, ______ we ?
A. did B. didn’t C. do D. hadn’t
V. Đọc đoạn văn sau, chọn phương án thích hợp nhất trong số A,B,C, hoặc D để điền vào mỗi
khoảng trống.
Dear Kate,
Dave and I are having (31)_______ best holiday of our lives! We are in Barbados, one of the
(32)_______islands in the Caribbean. Although it is (33)_______ smaller than Jamaica, there seems to be
more to do than in Jamaica. (34)________, the people here seem (35)________ friendlier than those on
the other islands. We are staying in the most modern hotel I have (36)________ seen. It’s large and cool,
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
and many people think it’s the best hotel on the island. It’s (37)_________more comfortable than any of
the other hotels, and it’s even bigger than the world famous Belton Hotel. The nearest beach is
(38)________ than a hundred meters away, and so we can go swimming a lot. It’s really good, and I
(39)________ wish you (40)______ here.
Love,
Mike
31. A. a B. an C. the D. ø
32. A. most lovely B. loveliest C. more lovely D. lovelier
33. A. much B. more C. less D. little
34. A. Moreover B. However C. Nevertheless D. Whatever
35. A. to B. be C. more D. to be
36. A. never B. ever C. yet D. been
37. A. high B. long C. far D. less
39. A. did B. do C. are D. will
40. A. are B. were C. will be D. aren’t
___________THE END___________
Mời các bạn tham khảo các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/luyen-thi-vao-lop-10

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Mời các bạn vào thử sức với Đề ôn thi vào lớp 10 môn tiếng Anh năm học 2018 - 2019 (Đề luyện 18) do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải nhằm đem đến cho các bạn nội dung ôn tập hữu ích giúp các bạn đạt điểm cao nhất trong kì thi sắp tới. Chúc các bạn ôn tập hiệu quả.

Trên đây, VnDoc.com đã gửi đến các bạn Đề ôn thi vào lớp 10 môn tiếng Anh cho các bạn luyện tập. Các bạn hãy tải về và thử sức để có kì thi đạt kết quả tốt nhất nhé. Ngoài ra, chúng tôi cũng xin gửi đến các bạn ôn tập từng mảng kiến thức cụ thể như chuyên đề Các thì, word form...rất hữu ích cho các bạn ôn tập. Chúc các bạn có kì thi hiệu quả!

Đánh giá bài viết
1 3.341
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm