Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh năm học 2020 – 2021

Trang 1/4 - Mã đề 136
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
(Đề có 04 trang)
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn: Toán - Lớp 12
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Họ và tên thí sinh:..................................................... Số báo danh :...................
Câu 1. Khối chóp có diện tích đáy bằng
2
a
, chiều cao bằng
a
có thể tích bằng
A.
3
2
a
. B.
3
a
. C.
1
3
a
. D.
2
3
a
.
Câu 2. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như hình sau:
Hàm số trên đạt cực đại tại
A.
2
x
. B.
3
x
. C.
2
x
. D.
0
x
.
Câu 3. Cho khối lăng trụ đứng
. ' ' '
ABC A B C
đáy
ABC
tam giác vuông tại
B
, cạnh
AB a
,
2
BC a
,
' 3
AA a
. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng
A.
3
a
. B.
3
3
a
. C.
3
2
a
. D.
3
6
a
.
Câu 4. Khối hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt là
1;2; 3
có thể tích bằng
A.
2
. B.
4
. C.
8
. D.
6
.
Câu 5. Giá trị nhỏ nhất của hàm số
4 3
y x
trên đoạn
0;1
bằng
A.
2
. B.
1
. C.
0
. D.
4
.
Câu 6. Tập xác định
D
của hàm số
2
3
y x
A.
0;D

. B.
3;D

. C.
D
. D.
\ 3
D
.
Câu 7. Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
2 1
2
x
y
x
A.
2
y
. B.
2
x
. C.
2
x
. D.
2
y
.
Câu 8. Một hình trụ tròn xoay có bán kính đáy
2
r
, chiều cao
5
h
thì có diện tích xung quanh bằng
A.
10
. B.
50
. C.
4
. D.
20
.
Câu 9. Giá trị lớn nhất của hàm số
4 2
2 1
y x x
trên đoạn
2;5
bằng
A.
1
. B.
7
. C.
5
. D.
2
.
Câu 10. Mặt cầu có bán kính
3
r
thì có diện tích bằng
A.
9
. B.
108
. C.
36
. D.
27
.
Câu 11. Cho
,
a b
là các số thực dương;
,
là các số thực tùy ý. Khẳng định nào sau đây sai?
A.
a
a
a
. B.
a a
. C.
a a a
. D.
ab a b
.
Câu 12. Một hình nón tròn xoay có bán kính đáy
3
r
, chiều cao
1
h
thì có độ dài đường sinh bằng
A.
1 3
. B.
2
. C.
2
. D.
4
.

3
0 0

2
2
x
'
y
y
0
Mã đề 136
Tải tài liệu miễn phí: https://vndoc.com/
Trang 2/4 - Mã đề 136
Câu 13. Đồ thị hàm số
2
3 2
y x x
 
và trục hoành có bao nhiêu điểm chung?
A.
0
. B.
3
. C.
1
. D.
2
.
Câu 14. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng
;

?
A.
2 1
y x
. B.
y x
. C.
2
y x
. D.
5
y x
 
.
Câu 15. Cho hình lập phương có cạnh bằng
2
. Tổng diện tích các mặt của hình lập phương đã cho bằng
A.
16
. B.
12
. C.
4
. D.
24
.
Câu 16. Quay hình vuông
ABCD
cạnh bằng
1
xung quanh đường thẳng
AB
ta thu được một khối trụ
tròn xoay có chiều cao bằng bao nhiêu?
A.
1
. B.
1
2
. C.
2
2
. D.
2
.
Câu 17. Cho hàm số
2 1
.
3
x
y
x
Khẳng định nào sau đây đúng?
A.m số đồng biến trên mỗi khoảng
;3 , 3;

.
B. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng
1 1
; , ;
2 2

.
C.m số đồng biến trên mỗi khoảng
; 3 , 3;

.
D.m số đồng biến trên
.
Câu 18. Hàm số
ln
y x
có đạo hàm là
A.
1
'
ln
y
x x
. B.
' 1
y
. C.
1
'y
x
. D.
'
y x
.
Câu 19. Cho hai số dương
a
, 1, 1
b a b
. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A.
log 1
a
a
. B.
log
b
a
a b
. C.
log
b
a
a b
. D.
log 1 0
a
.
Câu 20. Hàm số
y x
với
0, ,
x
có đạo hàm được tính bởi công thức
A.
1
'
y x
. B.
1
'
y x
. C.
1
' . ln
y x x
. D.
' 1
y x
.
Câu 21. Phương trình
5 5
log 2 1 log 2
x x
bao nhiêu nghiệm?
A.
1
. B.
2
. C.
3
. D.
0
.
Câu 22. Tập nghiệm của bất phương trình
2
log 3
x
A.
8;
. B.
;8
. C.
0; 8
. D.
0; 6
.
Câu 23. Phương trình
1
2 8
x
có nghiệm
A.
3
x
. B.
4
x
. C.
1
x
. D.
2
x
.
Câu 24. Tập xác định
D
của hàm số
2
3
log
y x
A.
0;D

. B.
;0
D

. C.
D
. D.
\ 0
D
.
Câu 25. Cho hàm số
( )
f x
có đạo hàm
'( ) 2 1, .
f x x x
Hỏi
( )
f x
có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
3
. B.
1
. C.
0
. D.
2
.
Câu 26. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
1
3
x
y
x
cắt đường thẳng
2021
y x
tại điểm có tung
độ bằng
A.
1
. B.
3
. C.
0
. D.
1
2021
.
Câu 27. Bất phương trình
3 81
x
có tập nghiệm là
A.
;4

. B.
4
. C.
4;

. D.
;27

.
Tải tài liệu miễn phí: https://vndoc.com/
Trang 3/4 - Mã đề 136
Câu 28. Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
2
1
1
x
y
x
A.
2
. B.
1
. C.
0
. D.
3
.
Câu 29. Điểm cực tiểu của hàm số
3 2
3 1
y x x
A.
1
x
. B.
3
x
. C.
2
x
. D.
0
x
.
Câu 30. Giá trị của biểu thức
2
3
log 4 log 9
P
bằng
A.
6
. B.
13
. C.
5
. D.
4
.
Câu 31. nh chóp tứ giác có số cạnh
A.
6
. B.
7
. C.
8
. D.
4
.
Câu 32. Cho mặt cầu có bán kính bằng
.
2
a
Đường kính mặt cầu đó bằng
A.
a
. B.
3
2
a
. C.
3
a
. D.
2
a
.
Câu 33. nh nào sau đây không phải là hình đa điện đều?
A. Hình lập phương. B. Hình bát diện đều.
C. Hình chóp tứ giác đều. D. Hình tứ diện đều.
Câu 34. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số
3
3
y x x
?
A.
3; 0
N
. B.
1; 2
M
. C.
2;14
Q
. D.
1; 4
P
.
Câu 35. Biết rằng hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số cho ở các đáp án A, B, C,
D. Hỏi đó là hàm số nào?
A.
4 2
2
y x x
. B.
4 2
2 4 1
y x x
.
C.
4 2
1
1
2
y x x
. D.
4 2
2 1
y x x
.
Câu 36. Cho mặt cầu
( )
S
m
I
bán kính
10.
r
Cho mặt phẳng
( )
P
, biết rằng
khoảng cách từ điểm
I
đến mặt phẳng
( )
P
bằng
8
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Mặt cầu
( )
S
cắt mặt phẳng
( )
P
theo giao tuyến là đường tròn có bán kính bằng
6
.
B. Mặt cầu
( )
S
tiếp xúc với mặt phẳng
( )
P
tại một điểm.
C. Mặt cầu
( )
S
và mặt phẳng
( )
P
không có điểm chung.
D. Mặt cầu
( )
S
cắt mặt phẳng
( )
P
theo giao tuyến là đường tròn có bán kính bằng
12
.
Câu 37. Ông A gửi
200
triệu đồng vào một ngân hàng theo hình thức lãi kép, với lãi suất là
6,5
% một năm
lãi suất không đổi trong suốt thời gian gửi. Sau
5
năm, số tiền lãi (làm tròn đến hàng triệu) của ông bằng
bao nhiêu?
A.
80
triệu đồng. B.
65
triệu đồng. C.
74
triệu đồng. D.
274
triệu đồng.
Câu 38. Cho khối chóp đều
.
S ABCD
có thể tích bằng
4 2
3
, cạnh đáy
2
AB
. Góc giữa cạnh bên
SA
mặt phẳng
ABCD
có giá trị bằng
A.
45
. B.
60
. C.
135
. D.
30
.
Câu 39. Biết rằng hai giá trị
1 2
,
m m
của tham số
m
để đường thẳng
:
d y m x
đồ thị hàm số
1
x
y
x
có đúng một điểm chung. Khng định nào sau đây đúng?
A.
1 2
10; 1
m m
. B.
1 2
7;12
m m
.
C.
1 2
9
1;
2
m m
. D.
1 2
9
;7
2
m m
.
Câu 40. Tập nghiệm của bất phương trình
9 2.3 3
x x
A.
3;1
. B.
;0

. C.
1;0
. D.
;0

.
x
y
1
O
Tải tài liệu miễn phí: https://vndoc.com/

Đề thi học kì 1 Toán 12 năm 2020 có đáp án

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán Sở GD&ĐT Bắc Ninh năm 2020 do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, hệ thống kiến thức được học trong chương trình Toán 12 học kì 1, giúp các em học sinh ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi chính thức sắp tới đạt kết quả cao.

Chuyên mục Đề thi học kì 1 lớp 12 được giới thiệu trên VnDoc bao gồm đề thi của tất cả các môn, do VnDoc biên soạn hoặc sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, cũng như các thầy cô giáo có tư liệu tham khảo ra đề thi.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán Sở GD&ĐT Bắc Ninh năm 2020 có đáp án. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 78
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm