Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn tiếng Anh lớp 5

Nằm trong bộ đề ôn thi giữa kì 1 lớp 5 năm 2019 - 2020, đề kiểm tra tiếng Anh giữa học kì 1 lớp 5 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung bài học Unit 1 - Unit 5 SGK tiếng Anh 5 của bộ GD&ĐT. Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu.

PART I: LISTENING

Question 1: Listen and number

Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Question 2: Listen and write T (true) or F (False)

Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

PART 2: READING AND WRITING

Question 3: Arrange the following letters to make words

Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Question 4: Look at the pictures and answer questions

Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Question 5: Choose the best answer

1. Lan and Hung …..... students.

A. am

B. is

C. are

D. aren’t

2. ……..he read a book ?

A. Could

B. Can

C. What

D. How

3. This is my sister . ………name is Lan.

A. he

B. she

C. his

D. her

4. How …….clouds are there ?

A. much

B. color

C. many

D. lion

5. There ….. four desks .

A. are

B. is

C. has

D. have

6. Oh! I want chicken…….pizza .

A. but

B. with

C. and

D. so

7 ………..your favorite color ?

A. What’s

B. When’s

C. How’s

D. Can’s

8. How……. the weather ?

A. am

B. is

C. are

D. isn’t

9. …….. you like English?

A. Do

B. Does

C. Did

D. Are

10. Where …..the books ?

A. am

B. is

C. am not

D. are

Question 6: Odd one out

1. orange juice brown red
2. sunny snowy weather rainy
3. father mother sister boy
4. June July Monday December
5. Car swim bus taxi

Question 7: Rearrange these words to make sentences

1) My/ mother/ pretty. / is ....................................................................

2) wash / Can/ apple ?/ you …………………………………

3) What/ want ?/ you/ do ………………………………………

4) is/ your/ What/ color ?/ favorite ……………………………………………

5) thirsty./ I’m / want/ juice./ I ……………………………………………

Question 8: Choose the suitable words in the box to fill in the blank

is

This

name

mother

my

My name is Nam. This is (1) .................... family. This is my (2)................ . Her name (3).............. Huong. (4).................... is my father. His (5).............. is Son. This is my sister. Her name is Nga.

Question 9: Look and match column A with column B

A

Answer

1.What is your name?

a. I am fine thank you

2. How are you?

b. I am eight

3. Where are you from?

c. It is in December

4. How old are you?

d. I am from Viet Nam

5. When is your birthday ?

e. My name is Hoa

Question 10: Choose a word from the box and write it next to numbers from 1-4 (Điền từ vào chỗ trống thích hợp

My classroom

Hello. My name is Mai. I’m from (0) Viet Nam. This is my (1)………………It is large and nice. There are (2)………………….and benches. There is one board on the wall. There is one (3)................of Viet Nam. There is a picture of (4) ………………...We are very happy in my classroom.

Uncle Ho

desks

classroom

map

Đáp án có trong file tải: Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 2.624
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm