Đề thi học kì 1 hóa 12 năm 2023

Đề thi học kì 1 hóa 12 năm 2020 có đáp án

Đề thi học kì 1 hóa 12 năm 2023  VnDoc biên soạn gửi tới bạn đọc là đề kiểm tra học kì 1 lớp 12 môn hóa có đáp án. Với 40 câu hỏi trắc nghiệm được xây dựng dựa trên nội dung kiến thức các em đã được ôn tập học kì 1.

ĐỀ THI THAM KHẢO

Thời gian: 50 phút

(không kể thời gian giao đề)


ĐỀ KIỂM HỌC KÌ 1 HÓA 12

Năm học 2022

Môn: Hóa học 

Đề số 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố là:

H= 1; C= 12; N= 14; O= 16; Na= 23; Mg= 24; Al= 27; Cl= 35,5; K= 39; Ca= 40; Fe= 56; Cu= 64; Zn= 65; Br= 80; Ag= 108; Ba= 137.

Câu 1: C4H8O2 có số đồng phân este là

A. 3B. 4C. 5D. 2

Câu 2: Este no đơn chức mạch hở có CTPT tổng quát là

A. CnH2n+2O2B. CnH2nO2C. CnH2n-2O2D. RCOOR

Câu 3. Kim loại có các tính chất vật lý chung là

A. tính dẻo, tính dẫn điện, tính cứng, khối lượng riêng.

B. tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim

C. tính cứng, tính dẻo, tính đẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim.

D. tính dẻo, tính dẫn nhiệt, tính dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy.

Câu 4: Hoà tan hoàn toàn m gam Fe cần dùng 200ml dung dịch CuSO4 1M, tính giá trị m

A. 5,6 gam.B. 11,2 gam..C. 16,8 gam.D. 22,4 gam..

Câu 5: Cho các chất: CH3NH2, CH3NHCH3, C6H5NH2 (anilin), NH3. Chất có lực bazơ mạnh nhất trong dãy trên là

A. CH3NHCH3.B. C6H5NH2.C. NH3.D. CH3NH2.

Câu 6: Fe bị ăn mòn điện hoá khi tiếp xúc với kim loại M để ngoài không khí ẩm. Vậy M là

A. Cu.B. Al.C. Mg.D. Zn.

Câu 7: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nước gọi là phản ứng

Câu 8: Trùng hợp 2 mol etilen ở điều kiện thích hợp thì thu được bao nhiêu gam polietilen (PE)?

A. 28 gamB. 56 gamC. 14 gamD. 42 gam

Câu 9: Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và

A. glixerol.B. etylen glicol.C. etanol.D. metanol.

Câu 10: Thuốc thử dùng để phân biệt Gly - Ala - Gly với Gly - Ala là

A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.

B. dung dịch NaCl.

C. dung dịch HCl.

D. dung dịch NaOH.

Câu 11: Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat

(a) Fructozơ và saccarozơ đều là chất rắn kết tinh, không màu, dễ tan trong nước, có vị ngọt.

(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit, khi đun với dung dịch H2SO4 loãng thì sản phẩm thu được có thể tham gia phản ứng tráng gương.

(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam đậm.

(d) Dung dịch glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh đặc trưng ta kết luận glucozơ có 5 nhóm OH.

(e) Khử hoàn toàn glucozơ cho hecxan.

Trong các phát biểu trên. Số phát biểu đúng là

A. 2.B. 4.C. 5.D. 3.

Câu 12: Chất nào sau đây có khả năng làm quỳ tím ẩm hóa xanh?

A. Metylamin.B. Anilin.C. Glyxin.D. Alanin.

Câu 13: Este X được điều chế từ một amino axit và ancol etylic. Đốt cháy hoàn toàn 20,6 gam X thu được 16,20 gam H2O; 17,92 lít CO2 và 2,24 lít N2. Các thể tích khí đo ở đktc. Công thức cấu tạo của X là

A. H2NC(CH3)2COOC2H5.

B. H2N[CH2]2COOC2H5.

C. H2NCH2COOC2H5.

D. H2NCH(CH3)COOC2H5.

Câu 14: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên?

A. Tơ visco.B. Tơ nitron.C. Tơ tằm.D. Tơ nilon-6,6.

Câu 15: Số liên kết peptit trong phân tử Gly-Ala-Ala-Gly là

A. 3.B. 2.C. 1.D. 4.

Câu 16: Đun nóng dung dich chứa 13,5 gam glucozơ với dung dich AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là

A. 32,4 g.B. 16,2 g.C. 21,6 g.D. 10,8 g.

Câu 17: Este X có công thức phân tử là C4H8O2. Khi X tác dụng với KOH thu được chất Y có công thức C2H3O2K. Công thức cấu tạo của X là

A. C2H5COOCH3.B. HCOOC2H5.C. CH3COOC2H5.D. HCOOC3H7.

Câu 18: Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

A. Xenlulozơ.B. Saccarozơ.C. Glucozơ.D. Tinh bột.

Câu 19: Có các chất: lòng trắng trứng, dung dịch glucozơ, dung dịch anilin, dung dịch anđehit axetic. Nhận biết chúng bằng thuốc thử

A. dung dịch Br2

B. Cu(OH)2/ OH-

C. HNO3 đặc

D. dung dịch AgNO3/NH3

Câu 20: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Glucozơ còn có tên gọi khác là đường nho.

B. Dung dịch alanin làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.

C. H2NCH2COOH là chất rắn ở điều kiện thường.

D. Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên.

Câu 21: Xà phòng hóa hoàn toàn 13,2 gam CH3COOC2H5 bằng một lượng dung dịch KOH đun nóng vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 26.B. 29,25.C. 39.D. 19,5.

Câu 22: Cho dãy các chất: metyl axetat, tristearin, anilin, glyxin. Số chất có phản ứng với NaOH trong dung dịch ở điều kiện thích hợp là

A. 4.B. 3.C. 1.D. 2.

Câu 23: Công thức của glyxin là

A. H2N-CH2-COOH.

B. HOOC-CH(NH2)CH2-COOH.

C. H2N-[CH2]4-CH(NH2)COOH.

D. H2N-CH(CH3)COOH.

Câu 24: Xà phòng hóa hoàn toàn 14,8 gam hỗn hợp gồm HCOOC2H5 và CH3COOCH3 cần dùng vừa hết V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là

A. 200.B. 300.C. 150.D. 400.

Câu 25: Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?

A. (C17H33COO)2C3H5.

B. CH3COOCH2C6H5.

C. (C17H35COO)3C3H5.

D. C15H31COOCH3.

Câu 26: Metyl axetat là tên gọi của este có công thức cấu tạo nào sau đây?

A. C2H5COOH.B. HCOOC2H5.C. CH3COOCH3.D. C2H5COOCH3.

Câu 27: Chất nào sau đây thuộc loại axit béo?

A. axit propionic.B. axit pamitic.C. axit axetic.D. axit acrylic

Câu 28: Cho 0,12 mol tripanmitin ((C15H31COO)3C3H5) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là

A. 17,28.B. 5,52.C. 11,04.D. 33,12.

Câu 29: Tơ nilon 6,6 là

A. Poliamit của axit ε aminocaproic;

B. Poliamit của axit ađipic và hexametylenđiamin;

C. Polieste của axit ađipic và etylen glycol;

D. Hexacloxyclohexan;

Câu 30: Để chứng minh trong phân tử glucozơ có nhiều nhóm -OH ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với

A. dung dịch Br2.

B. dung dịch AgNO3/NH3.

C. Cu(OH)2, to thường.

D. Cu(OH)2 trong NaOH đun nóng.

Câu 31: Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch của chất nào sau đây?

A. MgSO4.B. AgNO3.C. KNO3.D. HCl.

Câu 32: Dung dịch X chứa 0,01 mol ClH3N-CH2-COOH; 0,02 mol CH3-CH(NH2)–COOH và 0,05 mol HCOOC6H5. Cho dung dịch X tác dụng với 160 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, sau phản ứng hoàn toàn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 15,225.B. 16,335.C. 13,775.D. 11,215.

Câu 33: Để chứng minh aminoaxit là hợp chất lưỡng tính người ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với

A. dung dịch KOH và dung dịch HCl.

B. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4.

C. dung dịch NaOH và dung dịch NH3.

D. dung dịch KOH và CuO.

Câu 34: Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl khối lượng muối thu được là

A. 0,85 gam.B. 7,65 gam.C. 16,3 gam.D. 8,15 gam.

Câu 35: Trong các phản ứng hoá học nguyên tử kim loại thể hiện

A. tính oxi hoá.

B. tính khử.

C. không thể hiện tính oxi hoá và không thể hiện tính khử.

D. vừa thể hiện tính oxi hoá, vừa thể hiện tính khử.

Câu 36: Có thể điều chế PVC bằng phản ứng trùng hợp monome sau

A. CH2=CHCl;B.CH3CH2Cl;C. CH2CHCH2Cl;D. CH3CH=CH2;

Câu 37: Chất không tan trong nước lạnh là

A. glucozơB. tinh bột.C. saccarozơ.D. fructozơ.

Câu 38: Hòa tan hoàn toàn 1,92 gam Cu bằng dung dịch HNO3, thu được x mol NO2 (là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của x là

A. 0,18.B. 0,06.C. 0,30.D. 0,12.

Câu 39: Xà phòng hóa hoàn toàn 16,4 gam hai este đơn chức X, Y ( MX < MY) cần 250 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được một muối và hai ancol đồng đẳng liên tiếp. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp ban đầu là

A. 45,12%.B. 33,33%.C. 54,88%.D. 66,67%.

Câu 40: Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, valin, metylamin và etylamin. Đốt cháy hoàn toàn 0,16 mol hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 0,57 mol O2. Sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 (trong đó số mol CO2 là 0,37 mol). Cho lượng X trên vào dung dịch KOH dư thấy có a mol KOH tham gia phản ứng. Giá trị của a là

A. 0,07.B. 0,06.C. 0,08.D. 0,09.

---------- Hết ----------

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm).

Đáp án Đề thi học kì 1 hóa 12 năm 2023

1B2B3B4B5A6A7D8B9A10A
11D12A13C14C15A16B17C18C19B20B
21D22B23A24A25C26C27C28C29B30C
31B32C33A34D35B36A37B38B39C40A

............................

Hy vọng với đề thi này giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập tự đánh giá, chuẩn bị tốt cho kì thi giữa kì 1 môn Hóa tốt nhất. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
5 3.328
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1 lớp 12

    Xem thêm