Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Lịch sử năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Sở GD-ĐT Tỉnh Hải ơng Kiểm tra một tiết HKI - Năm học 2018-2019
Trường THPT Đoàn thượng Môn: Lịch sử 12
Thời gian: 45 phút
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .Lớp: 12 . . .
đề: 141
Câu 1. Sự kiện trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp
A. Pháp đưa quân vào kiểm soát thủ đô Nội.
B. Pháp khiêu khích, tấn công ta Hải Phòng, Lạng Sơn.
C. Pháp tiến công lực lượng ta Nam Bộ Nam Trung Bộ.
D. Pháp gửi tối hậu thư đòi giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, giao quyền kiểm soát thủ đô cho
chúng.
Câu 2. Nhân tố quan trọng hàng đầu giúp các nước Tây Âu nhanh chóng khôi phục được nền kinh tế
sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Củng cố chính quyền của giai cấp sản.
B. Xâm ợc trở lại các thuộc địa của mình.
C. Thực hiện các cải cách dân chủ tiến bộ.
D. Nhận viện trợ kinh tế của thông qua "Kế hoạch Mácsan".
Câu 3. Khi phát t Nhật o Đông Dương, chính sách của thực dân Pháp
A. ra lệnh tổng động viên chống Nhật.
B. bắt tay cấu kết với Nhật, cùng với Nhật thống trị nhân dân ta.
C. tiến hành đảo chính Nhật.
D. nhân dân Việt Nam cùng đứng n chống Nhật.
Câu 4. Quân Trung Hoa Dân quốc o nước ta thực chất nhằm mục đích gì ?
A. Lật đổ chính quyền cách mạng. B. Giúp đỡ chính quyền cách mạng ớc ta
C. Giải giáp quân Nhật. D. Đánh quân Anh.
Câu 5. Văn kiện đặt nền tảng cho quan hệ Mĩ - Nhật sau Chiến tranh thế giới th hai
A. Học thuyết Phucưđa (1977). B. Hiệp ước an ninh - Nhật (1951).
C. Hiệp ước Hoà bình Xan Phranxixcô (1951). D. Hiếp pháp mới của Nhật Bản (1946).
Câu 6. Nội dung nào sau đây không phải chính sách cai trị của phát xít Nhật từ khi vào Đông Dương
(9/1940)?
A. Thi hành chính sách kinh tế chỉ huy.
B. Cướp ruộng đất của nông dân, bắt nông dân nhổ lúa, ngô để trồng rau, thầu dầu.
C. Yêu cầu chính quyền thực dân Pháp xuất c nguyên liệu chiến ợc sang Nhật như than, t, cao
su…
D. Đầu vào nhiều ngành phục v nhu cầu quân sự.
Câu 7. Tiền thân của c lực lượng trang được Đảng đặc biệt chú ý quan tâm xây dựng ngay từ đầu
A. đội du kích Bắc Sơn. B. Trung đội cứu quốc quân I.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. các đội trang tự vệ. D. Hội cứu quốc.
Câu 8. Bản chỉ thị "Nhật - Pháp bắn nhau hành động của chúng ta" của Ban Thường vụ Trung ương
Đảng (12-3-1945) đã c định hình thức đấu tranh của cách mạng
A. chuyển sang khởi nghĩa trang giành chính quyền.
B. chuyển sang thời khởi nghĩa từng phần giành chính quyền từng bộ phận.
C. từ bất hợp tác, bãi công, bãi thị đến biểu nh, th uy, trang du kích sẵn sàng chuyển qua
tổng khởi nghĩa khi điều kiện.
D. chuyển sang đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh trang.
Câu 9. Điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của các thời tổng thống M gì?
A. Thực hiện "Ch nghĩa lấp chỗ trống" B. Thực hiện "Chiến ợc a toàn cầu"
C. Chuẩn bị tiến hành "Chiến tranh tổng lực" D. c lập một trật tự thế giới lợi cho Mỹ
Câu 10. Xu thế chung trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh
A. tăng ờng liên kết khu vực để tăng cường tiềm lực kinh tế, quân sự.
B. hoà bình, hợp tác để cùng nhau phát triển.
C. cạnh tranh khốc liệt để tồn tại.
D. chống lại các tổ khủng bố, nhà nước Hồi giáo cực đoan.
Câu 11. Tâm tâm tiền thân của tổ chức cách mạng nào?
A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. B. Việt Nam Quốc dân đảng.
C. Tân Việt Cách mạng đảng. D. Việt Nam nghĩa đoàn.
Câu 12. Nội dung nào của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8
(tháng 5/1941) không phải điểm mới so với Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng
11/1939) ?
A. Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc
B. Xác định hình thái của cuộc khởi nghĩa.
C. giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng ớc Đông ơng.
D. Xác định khởi nghĩa trang nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân.
Câu 13. Khó khăn mới đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta vào cuối năm
1949 đầu năm 1950 gì?
A. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta tiến hành trong điều kiện hoàn toàn tự lực cánh sinh.
B. Mĩ can thiệp sâu dính líu trực tiếp vào cuộc chiến tranh Đông Dương.
C. Pháp đẩy mạnh xây dựng quân đội tay sai và thành lập chính quyền nhìn.
D. Tương quan lực ợng giữa ta địch chênh lệch theo chiều ớng lợi cho Pháp, bất lợi cho ta.
Câu 14. Sau cách mạng Tháng Tám, Đảng Chính phủ Việt Nam Dân ch Cộng hòa đã thực hiện
biện pháp nào để củng chình quyền non trẻ?
A. Ký tạm ước Việt - Pháp. B. Tiến hành tổng tuyển cử bầu Quốc hội trên cả nước
C. Diệt giặc đói. D. Diệt giặc dốt.
Câu 15. Trong các nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám nguyên nhân nào quan trọng
nhất?
A. Dân tộc ta vốn truyền thống yêu nước nồng nàn.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. Chiến thắng của Hồng quân Liên quân Đồng minh trong chiến tranh chống chủ nghĩa phát
xít
C. Đảng quá trình chuần bị trong suốt 15 năm, toàn Đảng toàn dân nhất trí đồng lòng.
D. Do Đảng cộng sản Đông Dương đứng đầu Hồ Chí Minh lãnh đạo,đề ra đường lối cách mạng
đúng đắn dựa trên cơ sở luận của chủ nghĩa c Lênin
Câu 16. Khó khăn lớn nhất của ớc ta sau Cách mạng tháng Tám m 1945 ?
A. Ngoại xâm nội phản phá hoại.
B. Nạn đói tiếp tục đe doạ đời sống của nhân dân.
C. Các tệ nạn hội cũ, hơn 90% n ta chữ.
D. Chính quyền cách mạng còn non trẻ.
Câu 17. Luận cương chính trị của Đảng (10 - 1930) xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước
ta
A. đánh đổ phong kiến. B. đánh đổ phong kiến đánh đổ đế quốc.
C. đánh đổ đế quốc đánh đổ phong kiến. D. đánh đổ đế quốc.
Câu 18. S kiện nào đánh dấu chấm dứt ngọn cờ theo trào lưu sản trong phong trào dân tộc đầu thế
kỉ XX?
A. Khởi nghĩa n i 2 - 1930.
B. Khởi nghĩa công nhân đồn điền Phú Riềng (2 - 1930).
C. Phong trào Duy tân.
D. Phong trào của công nhân Vinh Bến Thuỷ.
Câu 19. Sự khác biệt n bản giữa Chiến tranh lạnh với các cuộc chiến tranh thế giới đã diễn ra trong
thế kỉ XX
A. ch yếu diễn ra giữa hai nước Liên Xô.
B. diễn ra dai dẳng, giằng co không phân thắng bại.
C. diễn ra trên mọi lĩnh vực, ngoại trừ xung đột trực tiếp v quân sự giữa hai siêu cường Liên
Xô.
D. làm cho thế giới luôn trong tình trạng đối đầu, căng thẳng.
Câu 20. "Lần đầu tiên một cuộc đấu tranh chính trị công khai, hợp pháp với quy lớn chưa từng
trong lịch sử nước ta, lôi cuốn đông đảo nhân dân tham gia, buộc Pháp phải chấp nhận một số yêu sách
về dân sinh, dân chủ" là nhận xét về phong trào cách mạng nào?
A. Phong trào vận động giải phóng n tộc (1939-1945).
B. Phong trào dân tộc dân ch công khai (1919-1925).
C. Phong trào vận động n chủ (1936-1939).
D. Phong trào cách mạng (1930-1931).
Câu 21. Sự kiện nào được coi khởi đầu của Chiến tranh lạnh?
A. S ra đời hai khối quân sự: Nato Vácsava.
B. S ra đời "Kế hoạch Mácsan".
C. S xuất hiện hai nhà nước: Cộng hoà Liên bang Đức Cộng hoà Dân chủ Đức
D. S ra đời "học thuyết Truman".
Câu 22. Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Việt Bắc thu - đông năm 1947 gì?

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Lịch sử năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội. Tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Lịch sử năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 12, Giải bài tập Địa Lí 12, Học tốt Ngữ văn 12, Tài liệu học tập lớp 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
7 7.207
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm