Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Nam năm học 2019-2020

101:CCBDDDDDDADCDBCBDBBADDCBADBADCDBDDBACDAACCDDDACDBB
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề 03 trang)
KIỂM TRA HỌC KỲ I M HỌC 2019-2020
Môn: TOÁN Lớp 12
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề
đề 101
Họ tên học sinh: ……………………………..……………….
Số báo danh: ……………………………………..………………
Câu 1: Cho hàm số
( )y f x
đạo hàm trên
bảng xét dấu
( )f x
như sau
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số
( )y f x
đồng biến trên khoảng
( 2;1).
B. Hàm số
( )y f x
đồng biến trên khoảng
( ;2).
C. Hàm số
( )y f x
nghịch biến trên khoảng
D. Hàm số
( )y f x
nghịch biến trên khoảng
(2; ).
Câu 2: Cho hàm số
( )y f x
liên tục trên
bảng biến thiên như sau
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số
( )y f x
đạt cực tiểu tại
2.x
B. Hàm số
( )y f x
đạt cực tiểu tại
1.x
C. Hàm số
( )y f x
đạt cực đại tại
1.x
D. Hàm số
( )y f x
đúng một điểm cực trị.
Câu 3: Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
3 2
1 2
x
y
x
đường thẳng
A.
1
.
2
x
B.
3
.
2
y
C.
2
.
3
x
D.
1
.
2
x
Câu 4: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
4 2
3 3y x x
.
B.
3 2
3 3y x x
.
C.
3 2
3 3y x x
.
D.
3 2
3 3y x x
.
Câu 5: Với
a
số thực dương tùy ý,
1
2
3
.a a
bằng
A.
2
3
.a
B.
7
3
.a
C.
5
3
.a
D.
4
3
.a
Câu 6: Nếu
,x y
hai số thực dương tùy ý thỏa mãn
log logx y
thì
A.
.x y
B.
.x y
C.
.x y
D.
.x y
Câu 7: Tập xác định
D
của m số
5
log ( 3)y x
A.
[3; ).D
B.
0; .D
C.
(3; ).D
D.
(0; ).D
Câu 8: Đạo hàm của hàm số
( ) 5
x
f x
A.
( ) 5 .ln5.
x
f x
B.
1
( ) .5 .
x
f x x
C.
5
( )
ln5
x
f x
D.
( ) .ln 5.f x x
101:CCBDDDDDDADCDBCBDBBADDCBADBADCDBDDBACDAACCDDDACDBB
Câu 9: Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Số cạnh của một hình lăng trụ luôn lớn hơn số đỉnh của nó.
B. Số đỉnh của một hình lăng trụ luôn lớn hơn 5.
C. Số cạnh của một hình chóp luôn lớn hơn số mặt của nó.
D. Số mặt của một hình chóp luôn lớn hơn 4.
Câu 10: Gọi
M
trung điểm cạnh
B C
của khối lăng trụ
.ABC A B C
. Mặt phẳng nào sau đây chia
khối lăng trụ
.ABC A B C
thành hai khối lăng trụ?
A.
( ).MAB
B.
( ).MAA
C.
( ).MA B
D.
( ).MAB
Câu 11: Mặt cầu bán nh
R
diện tích
A.
2
.S R
B.
2
4 .S R
C.
2
1
.
3
S R
D.
2
4
.
3
S R
Câu 12: Tính diện tích xung quanh
xq
S
của nh nón bán kính đáy
3r
độ dài đường sinh
4.l
A.
24 .
xq
S
B.
36 .
xq
S
C.
12 .
xq
S
D.
16 .
xq
S
Câu 13: Tính thể tích
V
của khối trụ bán kính đáy
4r
chiều cao
6h
.
A.
24 .V
B.
32 .V
C.
48 .V
D.
96 .V
Câu 14: Gọi
,M m
lần lượt giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
3 2
3 1y x x
trên đoạn
1;1 .
Giá trị của
M m
bằng
A.
2.
B.
0.
C.
4.
D.
3.
Câu 15: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
3 2
2y x x
tại điểm hoành độ bằng
1
A.
.y x
B.
2.y x
C.
2.y x
D.
Câu 16: Số giao điểm của đồ thị các hàm số
3
y x x
2
2 2y x x
A.
3.
B.
2.
C.
1.
D.
0.
Câu 17: Số nghiệm của phương trình
2
3 9
x x
A.
2.
B.
0.
C.
1.
D.
3.
Câu 18: Biết tập nghiệm của bất phương trình
2 2
3 3
log (2 1) 1 logx x
khoảng
;
m
n
với
,m n
các số nguyên dương
6m
. Tổng
m n
bằng
A.
4.
B.
12.
C.
3.
D.
7.
Câu 19: Tích các nghiệm của phương trình
2
7 7
log 2log 2 0x x
bằng
A.
49.
B.
7.
C.
2.
D.
1
.
49
Câu 20: Tính thể tích
V
của khối chóp đáy hình vuông cạnh bằng 6 chiều cao bằng 5.
A.
B.
150.V
C.
D.
180.V
Câu 21: Cho khối lăng trụ đáy tam giác đều cạnh bằng
a
thể tích bằng
3
3 .a
Chiều cao của khối
lăng trụ đã cho bằng
A.
12 3 .a
B.
6 3 .a
C.
4 3 .a
D.
2 3 .a
Câu 22: Hình đa diện nào sau đây không mặt cầu ngoại tiếp?
A. Hình chóp với đáy hình thoi có một góc
o
60 .
B. Hình chóp đáy ngũ giác đều.
C. Hình hộp chữ nhật. D. Hình lăng trụ đứng đáy hình thang cân.
Câu 23: Cho khối cầu
( )S
tâm
.O
Một mặt phẳng
( )P
cách
O
một khoảng bằng 3 cắt khối cầu
( )S
theo thiết diện hình tròn bán kính bằng 5. Thể tích khối cầu
( )S
bằng
A.
34 34
.
3
B.
136 34
.
3
C.
64
.
3
D.
256
.
3
Câu 24: bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
m
thuộc khoảng
( 4;4)
để hàm số
2
3
( 1) 2020
3 2
m x
y x m x
nghịch biến trên khoảng
(0; )
?
A.
5.
B.
3.
C.
4.
D.
7.
101:CCBDDDDDDADCDBCBDBBADDCBADBADCDBDDBACDAACCDDDACDBB
Câu 25: Biết hàm số
3 2 2 2
( 1) (3 4) 2020
3
m
y x m x m x
(
m
tham số) đạt cực đại tại
1.x
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
1.m
B.
1 1.m
C.
1 3.m
D.
3.m
Câu 26: bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số
m
để phương trình
3 3
2log ( 1) log (2 ) 0x x m
đúng một nghiệm?
A.
1.
B. 4. C.
3.
D.
2.
Câu 27: Anh H mua một chiếc tivi có giá 18 triệu đồng tại một trung tâm điện máy thanh toán tiền theo
phương thức trả góp. Sau đúng một tháng kể từ ngày mua anh H bắt đầu trả tiền cho trung tâm điện máy,
hai lần trả tiền liên tiếp cách nhau đúng một tháng, s tiền trả mỗi tháng 1,5 triệu đồng chịu i suất số
tiền chưa trả 0,5% /tháng, tháng cuối thể trả số tiền ít hơn 1,5 triệu đồng. Số tiền anh H trả cho trung
tâm điện máy tháng cuối gần nhất với số tiền nào dưới đây?
A. 890100 đồng. B. 609900 đồng. C. 606900 đồng. D. 893200 đồng.
Câu 28: Cho hình lập phương
.ABCD A B C D
cạnh
a
. Gọi
G
trọng tâm tam giác
ABC
O
tâm
hình vuông
CC D D
. Thể tích của khối tứ diện
GOC D
bằng
A.
3
9
a
B.
3
6
a
C.
3
36
a
D.
3
18
a
Câu 29: Cho hình nón
( )N
đỉnh
,S
chiều cao bằng
2a
đáy hình tròn tâm
O
, bán kính bằng
3 .a
Một mặt phẳng
( )
qua
S
cắt đường tròn đáy của hình nón
( )N
tại hai điểm
,A B
với
2 .AB a
Khoảng
cách từ
O
đến mặt phẳng
( )
bằng
A.
2 5
3
a
B.
6 13
13
a
C.
2 6
3
a
D.
2 35
7
a
Câu 30: Cho hàm đa thức bậc bốn
( ),y f x
đồ thị của hàm s
(1 )y f x
đường cong hình vẽ bên. Hàm số
2
3
( ) ( )
2
h x f x x
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
B.
(0;3).
C.
( ; 3).
D.
( 2;1).
Câu 31: bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số
m
để bất phương trình
1
2
3 log (3 ) 27 3
m x m
x m
nghiệm đúng với mọi
x
thuộc khoảng
3;
?
A.
10.
B.
7.
C.
8.
D.
9.
Câu 32: Cho tứ diện
ABCD
o
, 90 ;AB AC AD BAC
tam giác
BCD
vuông tại
,D
2BC a
o
30 .CBD
Biết bán nh mặt cầu ngoại tiếp tứ diện
ABCD
bằng
5
4
a
, tính thể tích
V
của khối tứ diện
A.
3
3
12
a
V
B.
3
3
36
a
V
C.
3
3.V a
D.
3
3
3
a
V
--------------- HẾT ---------------
Mời bạn đọc tham khảo thêm
https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-12

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Nam năm học 2019-2020 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Nam năm học 2019-2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới các bạn cùng tham khảo. Đề thi dưới đây gồm có 32 câu trắc nghiệm, thí sinh làm đề thi trong thời gian 60 phút. Mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Nam năm học 2019-2020, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 71
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm