Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Nguyễn Trãi, Ninh Thuận năm học 2019-2020

Trang1/4 - Mã đề 129
SỞ GD & ĐT NINH THUẬN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
(Đề có 4 trang)
KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN TOÁN KHỐI 12
Thời gian làm bài : 90 phút
Câu 1: Cho hình lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng 2. Thể tích khối lăng trụ đó bằng:
A.
23
B.
23
3
C.
3
4
D.
33
4
Câu 2: Cho hình lăng tr ABC.A’B’C’ có th tích bng 174 m
3
. Gọi điểm M trung điểm AA’. Khi đó, thể
tích khối chóp M.A’B’C’ bằng:
A.
3
58
m
3
B.
3
58m
C.
3
29m
D.
Câu 3: Cho hàm s
xm
y
x1
(vi m>1). Vi giá tr ca tham s m đề hàm s có giá tr ln nht trên
1;4
bng 3.
A. m = 5 B. m = 4 C. m = 3 D. m = -2
Câu 4: Tng các nghim của phương trình
1 x 3 x
3 3 26


bng:
A. 9 B. 6 C. 8 D. 2
Câu 5: Cho hàm s y = f(x) có bng biến thiên như hình vẽ.
S nghim của phương trình
2 f(x) 3 0
A. 4 B. 6 C. 3 D. 5
Câu 6: Tìm tt c các giá tr ca tham s m đ hàm s
3
y x 12x m 2
hai cc tr hai điểm cc
tr này nm v hai phía trc hoành?
A.
m2
B.
m1
C.
18 m 14
D.
m
Câu 7: Mt hình nón(H) ngoi tiếp hình t diện đều vi cnh bng 9m. Th tích khi nón (H) bng?
A.
3
81 6(m )
B.
3
9 6(m )
C.
3
27 6(m )
D.
3
18 6(m )
Câu 8: Gi S là tp tt c các giá tr nguyên ca tham s m để hàm s
4 2 2
y x (m 4)x 3
có 1 cc tr. S
phn t ca tp S là:
A. 3 B. Vô số C.
4
D. 5
Câu 9: Cho hàm s
y x.ln x
có đồ th (C). Phương trình tiếp tuyến ca (C) tại điểm có hoành độ bng 1 là:
A.
yx
B.
y x 1
C.
y x 1
D.
y 2x 1
Câu 10: Phương trình
x x 1 x 2
2 .3 .5 12

có bao nhiêu nghim nh hơn 1?
A. 1 B. 4 C. 3 D. 0
Câu 11: Khối đa diện đều loi {5;3}, din tích mt mt ca khối đa diện đó bằng 3m
2
. Tng din tích các mt
ca khối đa diện đó bằng:
A.
2
36m
B.
2
24m
C.
2
18m
D.
2
60m
Câu 12: Cho
a0
,
a1
,
x,y
là 2 s dương. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A.
a
lnx
log x
lna
B.
3
e
log x 3ln x
C.
a x a
log x.log y log y
D.
a a a
log x y log x log y
Câu 13: S giao điểm của đồ th
xx
y e e

và trc hoành
A. 1 B. 2 C. 3 D. 0
Câu 14: Cho hàm s
y f x
xác định trên
bng biến thiên như hình v. Hàm s
y f(3 x)
nghch biến trên khoảng nào dưới đây
A.
(2;3)
B.
( 5;3)
C.
(1;3)
D.
( 2;0)
Mã đề 129
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang2/4 - Mã đề 129
Câu 15: Vi giá tr nào ca m thì hàm s
32
y x mx 3x 2
đạt cc tiu ti x = 2.
A.
4
m
15
B.
15
m
4
C.
15
m
4
D.
4
m
15
Câu 16: Giá tr ln nht ca m (
m)
để hàm s
32
y x 2x (m 3)x 9
nghch biến biến trên
.
A.
5
B.
4
C. 1 D.
2
Câu 17: Gi S là tp hp các nghim nguyên ca bt phương trình
1
3
log (x 1) 2
. S phn t ca tp S:
A. 8 B. 7 C. 9 D. 10
Câu 18: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông và th tích V = 24 m
3
. Gi M, N, P, Q lần lượt
là trung điểm AB, BC, DC, AD. Th tích khi S.MNPQ bng:
A. 3 m
3
B. 8 m
3
C. 4 m
3
D. 12m
3
Câu 19: Cho hàm s
x1
y
2x 1
. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng
(1;4)
B. Hàm số đồng biến trên khoảng
( 1;4)
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng
( 4;1)
D. Hàm số đồng biến trên khoảng
(1;4)
Câu 20: Cho mt cu S(O;8cm). Đim M c định sao cho OM=6cm. Đường thẳng d đi qua M cắt (S) ti hai
điểm A, B. Độ dài nh nht ca dây cung AB bng:
A.
47
B.
7
C.
16
D.
27
Câu 21: Mt khi cu có th tích tích là
3
36 m
. Din tích ca mt cu bng:
A.
2
36 m
B.
2
3
36 9 m
C.
2
144 m
D.
2
72 m
Câu 22: Cho hàm s
y f x
xác đnh trên và hàm s
y f x
đồ th như hình vẽ bên. Hỏi đồ th hàm s
fx
y3
có mấy điểm cc tr?
A. 3 B. 2
C. 0 D. 1
Câu 23: Nghiệm phương trình
2x 1
3 2187
thuc khoảng nào dưới đây?
A.
1;1
B.
1;7
C.
0;1
D.
2;3
Câu 24: Hàm s
y f(x)
bng biến thiên như
hình bên. Khẳng định nào sau đây Sai?
A. Hàm s có hai cc tr
B. Hàm s có hai điểm cực đại
C. Hàm s nghch biến trên khong
(1; )
D. Đồ th hàm s có 1 đường tim cn
Câu 25:Hàm số y=f(x) có đạo hàm trên
32
f '(x) x (x 2) (4 x )
. Số điểm cực tiểu của hàm số y=f(x)?
A. 2 B. 1 C. 3 D. 0
Câu 26: Nghim ln ca bất phương trình
x 12 x
34
43
là:
A. 6 B. 8 C. 4 D. 9
Câu 27: Giá tr ln nht ca hàm s
2
y 2sin x 2sin x 1
bng:
A. 3 B.
3
2
C. 1 D.
3
Câu 28: T là tp nghim ca phương trình
22
log x log (x 1) 1
:
A.
T2
B.
T 1;2
C.
T 1;1;2
D.
T 1;2
Câu 29: Đồ th hàm s
11
y
x3
có bao nhiêu đường tim cn?
A. 1 B. 0 C. 2 D. 3
Câu 30: Cho hàm s y = f(x) có bng biến thiên như hình vẽ.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang3/4 - Mã đề 129
Hàm s
y f( x )
có bao nhiêu điểm cực đại?
A. 3 B. 1 C. 2 D. 0
Câu 31: Cho hai điểm A, B c định. Tp hp điểm M trong không gian sao cho din tích tam giác MAB
không đổi là:
A. Một mặt trụ tròn xoay B. Một đường thẳng C. Một mặt cầu D. Một đường tròn
Câu 32: Mt vt chuyn đng theo quy lut
23
S 6t t
vi t(giây) là khong thi gian tính t lúc vt bắt đu
chuyển động, S (mét) quảng đường vật đi được trong khong thời gian đó. Tính vn tc v(m/s) ca vt
chuyển động ti thời điểm t(giây) gia tc ca vt trit tiêu:
A.
12(m /s)
B.
36(m / s)
C.
24(m / s)
D.
10(m /s)
Câu 33: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cnh
a2
, SA vuông góc vi mt phẳng đáy và SA=
6a. Th tích khi chóp S.ABC bng:
A.
3
4a
B.
3
12a
C.
3
6a
D.
3
2a
Câu 34: Cho mt dng c đựng cht lỏng được
to bi mt hình tr chiu cao bng a hình
nón chiu cao bằng b được lắp đặt như hình
bên. Bán kính đáy hình nón bằng bán kính đáy
hình trụ. Trong bình, lượng cht lng được đổ đy
hình nón. Sau đó, lật ngược dng c theo phương
vuông góc vi mặt đất thì lượng cht lng chiếm
1
4
hình tr. T s
b
a
bng:
A.
1
4
B.
1
6
C.
3
4
D.
1
3
Câu 35: Cho hàm s
y f x
xác định trên
có đồ th như hình vẽ. m s đã cho đồng biến trên
khoảng nào dưới đây?
A.
(0;2)
B.
( ;0)
C.
(0; )
D.
( 1;1)
Câu 36: Hình trên, đồ th ca ba hàm s
x
ya
,
x
yb
,
c
y log x
(
a,b,c
ba s dương khác 1 cho
trước) được v trong ng mt phng tọa độ (hình v
bên). Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
c a b
B.
a b c
C.
c b a
D.
b a c
f(x)=4^(-x)
f(x)=2^(-x)
f(x)=ln(x)/(ln(2 ))
Tập hợp 1
Tập hợp 2
x
y
y=a
x
y=b
x
y=log
c
x
1
1
Câu 37: Cho hàm s
y f x
xác định, liên tc trên
\1
và có bng biến thiên như hình vẽ.
Tng s tim cận đứng và tim cn ngang của đồ th hàm s đã cho là
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Nguyễn Trãi, Ninh Thuận

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Nguyễn Trãi, Ninh Thuận năm học 2019-2020 để bạn đọc cùng tham khảo cùng tham khảo chi tiết để có thêm tài liệu ôn tập nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo và tải về tại đây.

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Nguyễn Trãi, Ninh Thuận năm học 2019-2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và gửi đến bạn đọc tham khảo. Đề thi gồm có 4 trang, tổng hợp 50 câu trắc nghiệm và thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Nguyễn Trãi, Ninh Thuận năm học 2019-2020, mong rằng qua đây bạn đọc có thêm thật nhiều tài liệu để ôn tập môn Toán 12 nhé. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 320
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm