Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 Phòng GD&ĐT Thị xã Chí Linh, Hải Dương

1 320

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019 Phòng GD&ĐT Thị xã Chí Linh, Hải Dương. Đề thi với nhiều dạng bài tập khác nhau, hy vọng sẽ là tài liệu bổ ích cho các em học sinh tham khảo và luyện tập môn tiếng Anh để chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.

UBND THỊ XÃ CHÍ LINH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH

LỚP 6 (chương trình 10 năm)

Năm học 2018- 2019

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề thi có 02 trang)

A. Listening

I. Listen and choose the correct picture. (1.0 point)

1. What’s in Mary’s bowl?

 Kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019

2. Where’s John’s book now?

 Kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019

3. What pet has Jane got?

 Kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019

4. What’s Lucy’s story about?

 Kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019

5. Which woman is Anna’s aunt?

Kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019

II. Listen and write the word(s) or number(s). (1.0 point)

Pat’s school music lessons

Can learn to play: the piano

1. Name of piano teacher: Mr. ________________

2. Place to go for lessons: room _______________ the lift.

3. Lessons are: on Friday___________________________

4. For first lesson, take: favourite____________________

5. Homework: read page__________________of her book

B. Reading

I. Which notice (A - F) says this (1 - 5)? (1.0 point)

1. You must not park your car here.

2. You can't eat at this restaurant today.

3. You can't eat at this restaurant today.

4. You should take off your shoes before you come in.

5. Don’t walk on the grass.

Kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019

II. Choose the correct answer from A, B or C to complete the passage. (1.0 point)

Hello! My name’s Peter. I’m (1)_________ America. I’m going to (2)_________ a vacation in Hoi An with my parents for five days. On the first day, we are going to visit Tan Ky House. It is a nearly 200-year-old house. The next day, we are going to visit Japanese Bridge (Chua Cau). It was built by Japanese merchants in 16th century. The third day, we are going to visit Cham Island. It is one of the (3)_________ beautiful attractions in Hoi An. There we can go swimming and play some beach games. The fourth day, we are going to visit Museum Of Trade Ceramics in Hoi An. When stepping inside the museum, tourists (4)_________ discover a huge selection of Vietnamese, Chinese and Japanese ceramics. The last day, we are going to Hoi An Central Market. Here, we will buy a lot of local products for souvenirs. And then we are going to fly home. Our vacation will be very (5)_________.

A. to                   B. from                     C. in

A. have                B. has                      C. to have

A. more                B. less                      C. most

A. will                 B. have                     C. are

A. boring               B. terrible                    C. interesting

III. Read the passage about Jannifer and choose the best answer. (1.0 point)

Hello, my name is Lan. I am eleven years old. Today I will tell you about my friend. Her name is Jannifer. She lives in Singapore, next to Malaysia. She is two years older than me. She has a younger brother, David. She likes music, swimming and reading books but she doesn’t like playing computer games. She is very friendly and helpful. She is tall with long blonde hair and blue eyes. We write emails to each other every week. She says that she is going to visit Viet Nam this summer with her parents and her brother. I will take them to my house and we will visit some natural wonders of Viet Nam such as Ha Long Bay. I am looking forward to that time.

1. Where is Jannifer from?

A. Singapore            B. Viet Nam                C. Malaysia

2. How old is Jannifer?

A. eleven               B. twelve                  C. thirteen

3. What is her personality?

A. music, swimming abd reading

B. tall with long blonde hair and blue eyes

C. friendly and helpful

4. How many people are there in her family?

A. three                   B. four                     C. five

5. Which sentence is NOT true about Jannifer?

A. She likes swimming.

B. She likes playing computer games

C. She will visit Viet Nam this summer.

C. Writing

I. Rewrite the second sentences in such other ways that the meanings stay unchanged with the first ones. (1.5 points)

1. Our new school has twelve classes.

There are..............................................................................................

2. Fasipan is high, Mount Blanc is higher and Mount Everest is the highest.

Mount Everest is .............................................................................................of the three mountains.

3. The Mekong River is longer than the Red River.

The Red River is.............................................................................................

4. “Excuse me! Where is the nearest supermarket?”

”Excuse me! Can you.............................................................................................?”

5. It is not a good idea when we break things at Tet.

We shouldn’t.............................................................................................

II. Your American friend, Paul will visit Viet Nam this summer. Write an email to tell him about a natural wonder that you would like him to visit. You can use suggested questions. (1.5 points)

- What is the name of this wonder? / Where is it? / How far is it from your house?/ How can you get there?/ What is special about it?/ What can you do there?...

Begin and end the letter with:

From: ngaclhd@fastmail.com

To: pauljames@quickmail.com

Subject: A natural wonder

Dear Paul,

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Friend,

Nga

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019

 

Question

Answer keys

Marks

A. Listening

I. Listen and choose the correct picture. (1.0 pt)

Tổng 1.0 điểm. Mỗi đáp án đúng 0.2 đ

1. B 2. A 3. A 4. C 5. B

1 điểm

0.2x5

II. Listen and write a number or a word. (1.0pt)

Tổng 1 điểm. Mỗi câu đúng 0.2 đ

1. Race 2. next to 3. morning(s) 4. CD 5. 26/twenty-six

1 điểm

0.2x5

B. Reading

 

I. Which notice (A-F) says this (1-5)? (1.0 point)

Tổng 1 điểm. Mỗi câu đúng 0.2 điểm

1. C 2. F 3. A 4. B 5. E

1 điểm

0.2x5

II. Choose the correct answer from A, B or C to complete the passage. (1.0 point)

Tổng 1 điểm. Mỗi câu đúng 0.2 điểm

1. B 2. A 3. C 4. A 5. C

1 điểm

0.2x5

III. Read the passage about Jannifer and choose the correct answer. (1.0 point)

Tổng 1 điểm. Mỗi câu đúng 0.2 điểm

1. A 2. C 3. C 4. B 5. B

1 điểm

0.2x5

C. Writing

I. Rewrite the second sentences in such other ways that the meanings stay unchanged with the first ones. (1.5 point)

Tổng 1.5 điểm. Mỗi câu đúng 0.3 điểm

1. There are twelve classes in our new school.

2. Mount Everest is the highest (mountain) of the three mountains.

3. The Red River is shorter than the Mekong River.

4. “Excuse me! Can you tell/show me the way to the nearest supermarket?”

Or: “Excuse me! Can you tell/show me how to get to the nearest supermarket?”

5. We shouldn’t break things at Tet.

1.5 điểm

0.3x5

II. Your American friend, Paul will visit Viet Nam this summer. Write an email to tell him about a natural wonder that you would like him to visit. You can use suggested questions. (1.5 points)

Tổng 1.5 điểm. Gợi ý cho điểm:

- Viết đúng mẫu của một email: 0.1 điểm

- Nêu được tên và địa điểm của kì quan: 0.2 điểm

- Nêu được khoảng cách và đi đến đó bằng phương tiện gì. 0.2 điểm

- Nêu được đặc điểm của kì quan: 0.5 điểm

- Nêu được hoạt động khi đến thăm nơi này. 0.5 điểm

(Nếu viết sai chính tả 1 lỗi hoặc sai 1 lỗi ngữ pháp trừ 0.1 điểm)

1.5 điểm

Tổng toàn bài 8.0 điểm, lấy đến một chữ số thập phân sau khi đã làm tròn. Nếu thấy học sinh làm theo cách khác mà đúng, vẫn cho điểm tối đa.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 Phòng GD&ĐT Thị xã Chí Linh, Hải Dương. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 6, Giải SBT Tiếng Anh lớp 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6 cập nhật liên tục trên VnDoc.

Đánh giá bài viết
1 320
Đề thi học kì 1 lớp 6 Xem thêm