Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh Trường THCS Nguyễn Thái Học năm học 2018 - 2019

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới cuối học kì 1

Đề ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh 6 có đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 6 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát chương trình học tại Nhà trường giúp học sinh lớp 6 rèn luyện những kỹ năng làm bài thi cơ bản.

I. USE OF ENGLISH

A. Choose the word which has underlined part pronounced differently from the rest.

1. A. hospital B.behind C. children D. live

2. A. teacher B. school C. chair D. couch

Key: 1. B 2. B

B. Choose the best answer in A, B, C or D to complete the following sentences.

1. She is……… engineer.

A. an

B. a

C. the

D. one

2. Minh ……….. at five thirty.

A. get up

B. gets up

C. is get up

D. is gets up

3. ………couches are there in the living room?

A. What

B. Which

C. when

D. How many

4. My father is a doctor. He works in a …………..

A. factory

B. school

C. hospital

D. museum

5. She ........lunch at half past eleven.

A. does

B. has

C. is

D. plays

6. Are there .......trees near your house?

A. a

B. an

C. any

D. some

Key: 1. A 2. B 3. D 4. C 5. B 6. C

II. READING

A. Read the passage and choose the best word (A, B, C or D) to each space.

This is Phong. He...(1)... in a house in the city. Near his house, there is a hospital and a market. ...(2).... is a student. His house is not far from his school so he walks to school. He goes to school in the afternoon. There is a park opposite the school. After his classes, he and his friends often ......(3).....badminton in the park. He goes home....(4)... five o’clock.

1. A. lives B. live C. living D. to live

2. A. I B. He C. You D. They

3. A. do B. have C. play D. go

4. A. on B. in C. to D. at

Key: 1. A 2. B 3. C 4. D

B. Read the following passage carefully and answer the following questions.

Hello. My name is Vinh. I’m thirteen years old. This year I’m in grade six. This is my school. It is small but very beautiful. There are twenty classrooms in my school. My classroom is on the second floor. There are twenty-five boys and fifteen girls in my class. There is a rice paddy near my school. Answer these questions:

1. Which grade is Vinh in?

2. How many students are there in Vinh’s class?

Key: 1. Vinh is in grade 6.

2. His class has 40 students.

III. WRITING

A. Choose the best answer based on the given cues.

1. We/ Math and English/ Monday/ Wednesday.

A. We have Math and English at Monday and Wednesday.

B. We have Math and English in Monday and Wednesday.

C. We have Math and English on Monday and Wednesday.

D. We have Math and English of Monday and Wednesday.

2. What time/ your parents/ go/ bed/ every night?

A. What time your parents go to bed every night?

B. What time do your parents go to bed every night?

C. What time does your parents go to bed every night?

D. What time do your parents go to bed at every night?

3. How/ your mother/ go/ work?

A. How your mother go to work?

B. How does your mother go to work?

C. How does your mother goes to work?

D. How your mother go to work?

4. He/ live/ house/ beautiful lake.

A. He live in house near beautiful lake.

B. He lives in a house near beautiful lake.

C. He lives in a house near beautiful lake.

D. He lives in a house near a beautiful lake.

Key: 1. C 2. B 3. B 4. D

B. Do as directed.

1. She works in a hospital. (Change into negative form.)

2. Lan gets up at six o’clock. (Make a question for the underlined words.)

Key: 1. She doesn’t work in hospital.

2. What time does Lan get up?

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh trường THCS Nguyễn Thái Học năm học 2018 - 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 6, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6 cập nhật liên tục trên VnDoc.

Đánh giá bài viết
14 5.920
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 6 Xem thêm