Kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 lần 2 năm học 2019 - 2020

Đề kiểm tra môn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới có đáp án được VnDoc.com đăng tải với mong muốn giúp các em học sinh ôn luyện kiến thức hiệu quả trước khi tham gia kỳ kiểm định kỳ số 2 sắp tới. Đề luyện tập tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung bài học Unit 4 - 5 SGK tiếng Anh 6 mới. Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download tài liệu.

Đề kiểm tra 45 phút môn tiếng Anh lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới khác nhau giúp học sinh lớp 6 cải thiện kỹ năng làm bài hiệu quả.

Một số tài liệu để học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác:

I. Find the words which their pronunciation is different with other words.

1. a. class b. city c. clock d. close
2. a. what b. lake c. late d. take
3. a. washes b. watches c. brushes d. goes
4. a.couch b. chair c. children d. school

Key: 1. b; 2. a; 3. d; 4. d;

II. Choose the best answer.

1. Which ………. are you in? I’m in class 6A.

a. class

b. classes

c. grade

d. grades

2. He ………his teeth every day.

a. brush

b. brushes

c. to brush

d. don’t brush

3. They have English ……… Monday.

a. at

b. on

c. of

d. in

4. The school is ……… the bookstore and the hospital.

a. between

b. near

c. in front of

d. behind

5. Mai’s house…………near a river.

a. on

b. is

c. in

d. at

6. ……… you wash your face in the morning? Yes, I do.

a. do

b. does

c. is

d. are

7. How many …………… are there? There are 40.

a. teacher

b. house

c. students

d. book

8. My classes start ……… seven o’clock.

a. in

b. at

c. on

d. by

Key: 1. a; 2. b; 3. b; 4. a; 5. b; 6. a; 7. c; 8. b;

III. Write the correct form of the verbs in brackets.

1. There (be)........... a flower garden in the yard.

2. She (walk).......... to school.

3. Ba (have)......... lunch at twelve o’clock.

4. I (get).......... up early.

Key: 1. is; 2. walks; 3. has; 4. get;

IV. Write into the right sentence:

1. Lan / class / in / is / 6A.

………………………………………………

2. listen to / We / music / school / after.

………………………………………………

Key: 1. Lan is in class 6A.

2. We listen to music after school.

V. Read the passage about An’s family. Answer the questions.

An’s father is a factory worker. He works at night and go to bed in the morning. Her brother is a student, and he goes to a big school in Ha Noi. Her mother is a nurse. She works in a hospital in the town. It is near her house.

1. How many people are there in An’ family?

………………………………………………………

2. What does her father do?

………………………………………………………….

3. Where does her mother work?

………………………………………………………….

4. Is the hospital near her house?

………………………………………………………..…

Key: 1. There are four people in her family.

2. He is a factory worker.

3.She works in a hospital in the town.

4. Yes, it is.

IV. Find the mistakes and correct:

1. Vinh and Huyen plays soccer after school everyday.

……………………………………………..

2. She usually has English and Math in Monday.

………………………………………………………………….

Key: 1. plays thành play

2. in thành on

IV. Change into Negative form:

1. Nga listens to music every night.

………………………………………………..

2. They have dinner at six fifteen.

………………………………………………..

Key: 1. Nga doesn’t/ does not listen to music every night.

2. They don’t have dinner at six fifteen.

Trên đây là Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới lần 2 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6 mới, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
86 21.873
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 6 Xem thêm