Đề kiểm tra 1 tiết số 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2019 - 2020

Đề kiểm tra tiếng Anh lần 2 học kì 1 lớp 6 có đáp án dưới đây có cấu trúc giống đề thi chính thức với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 6 sách mới khác nhau như: Chọn từ có cách phát âm khác, Đọc đoạn văn tìm câu trả lời đúng, Sắp xếp những từ đã cho thành câu hoàn chỉnh, Chia động từ trong ngoặc, ... và nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Đề kiểm tra 45 phút tiếng Anh 6 mới

Đề kiểm tra định kỳ môn Tiếng Anh lớp 6 lần 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn tiếng Anh trên VnDoc.com. Đề kiểm tra Tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 4 - 5 giúp các em học sinh lớp 6 củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Một số tài liệu để học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác:

I/ PHONETICS:

*Find the words which their pronunciation is different with other words:

1. a. class b. city c. clock d. close
2. a. what b. lake c. late d. take

Key: 1. b 2. a

II/ TENSES:

1. He ………his teeth every day.

a. brush

b. brushes

c. to brush

d. don’t brush

2. ……… you wash your face in the morning? - Yes, I do.

a. do

b. does

c. is

d. are

3. My father …………… to work ………………… 7.00 in the morning.

a. go/ at

b. go/ from

c. goes/ in

d. goes/ at.

4. What time …………… you get up?- I ………… up at 5 o’clock.

a. do/ get

b. do/ gets

c. does/ gets

d. does/ get

Key: 1. b; 2. a; 3. d; 4. a;

III/ VOCABULARY AND STRUCTURE:

*Choose the best answers:

1) I go to bed ……… ten thirty.

a) in

b) on

c) at

d) with

2) ……….do we have math? – On Tuesday and Thursday.

a) What

b) Which

c) when

d) Who

3) Where’s your house? – It’s …… Le Loi street.

a) at

b) on

c) opposite

d) in

4) ………..does your sister work? – In a factory.

a) What

b) which

c) Where

d) When.

5) Which ………. are you in? I’m in class 6A.

a. class

b. classes

c. grade

d. grades

6) They have English ……… Monday.

a. at

b. on

c. of

d. in

7) The school is ……… the bookstore and the hospital.

a. between

b. near

c. in front of

d. behind

8) Mai’s house…………near a river.

a. on

b. is

c. in

d. at

Key: 1. c; 2. c; 3. b; 4. c; 5. a; 6. b; 7. a; 8. b

IV/ READING:

Phong’s school is in the country. It is small. There are eight classrooms. There are four hundred students in the school. Thu’s school is in the city. It is big. There are twenty classrooms. There are nine hundred students in the school.

Answer the questions:

1. How many classrooms are there in Phong’s school?

a. nine

b. eight

c. seven

d. six.

2. Where is Phong’s school?

a. in the country

b. in the city

c. on the street

d. in the village.

3. How many students are there in Thu’s school?

a. four hundred

b. five hundred

c. six hundred

d. nine hundred.

4. Is Thu’s school small?

a.Yes, it is.

b. No, it isn’t

c. Yes, isn't it.

d. No, is it.

Key: 1. b; 2. a ;3. d ;4. b

V/. WRITING:

*Order the following words into the sentences:

1. time / you / do / up / get /What / ?

……………………………………………………………………………………

2. people / are / in / There / four / family / my.

……………………………………………………………………………………

3. go/ to/ bed/ at/ I/ ten o’clock.

……………………………………………………………………………………

4. play/ soccer/ after school/ We.

……………………………………………………………………………………

Key: 1. What time do you get up?

2. There are four people in my family.

3. I go to bed at ten o’ clock.

4. We play soccer after school.

VI/ GRAMMAR:

*Complete the following sentences with the correct form of verbs:

1) My father (watch)……………… TV every night.

2) They (not go) …………………go to bed at ten o’clock.

Key: 1. watches; 2. don’t go/ do not go

Trên đây là Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 lớp 6 môn tiếng Anh kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6 mới, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
54 12.691
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 6

Xem thêm