Đề thi học kì 1 Toán 11 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2020 - 2021

Trang 1/2 - Mã đề thi 134
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2020 - 2021
ĐỀ THI MÔN: TOÁN 11
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đ
ề thi có 02 trang)
Mã đề thi:134
Họ và tên thí sinh: ...................................................................; Số báo danh: ...................................
(Thí sinh làm bài ra tờ giấy thi và ghi rõ mã đề thi)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
Câu 1: Cho dãy số
n
u
, biết
*
1
,
1
n
u n
n
. Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó
A.
1 1 1
2 3 4
B.
1 1
1, , .
2 3
C.
1 1 1
, , .
2 4 6
D.
1 1
1, , .
3 5
Câu 2: Biết phép vị tự tâm
I
tỉ số
2
k
biến điểm
M
(
M
không trùng với
I
) thành điểm
M
.
Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau?
A.
2 .
IM IM
B.
2 .
IM IM
C.
2 .
IM IM
D.
2 .
IM IM
Câu 3: Giá trị lớn nhất của hàm s
3cos 1
y x
A.
4
. B.
2
. C.
3
. D.
5
.
Câu 4: Cho hình chóp
.
S ABC
. Gọi
,
M N
lần ợt trung điểm của c cạnh
, .
SA SB
Giao
tuyến của hai mặt phẳng
SAB
CMN
là đường thẳng nào sau đây?
A.
.
MC
B.
.
NC
C.
.
AC
D.
.
MN
Câu 5: Trong mặt phẳng tọa độ
,
Oxy
cho điểm
2;5 .
A
Phép tịnh tiến theo vectơ
1;2
v
biến
điểm
A
thành điểm
A
có tọa độ là
A.
3;1 .
A
B.
1;3 .
A
C.
3;7 .
A
D.
7;3 .
A
Câu 6: Bạn Hùng muốn mua một chiếc áo sơ mi cỡ
39
hoặc c
40.
Biết rằng áo cỡ
39
5
màu
khác nhau, áo cỡ
40
4
màu khác nhau. Hỏi bạn Hùng tất cả bao nhiêu cách chọn áo (về
màu áo và cỡ áo)?
A.
20.
B.
2.
C.
1.
D.
9.
Câu 7: Trong không gian, mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai?
A. Có duy nhất một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.
B. Tồn tại duy nhất một mặt phẳng chứa hai đường thẳng cắt nhau.
C. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua ba điểm phân biệt.
D. Tồn tại bốn điểm không cùng thuộc một mặt phẳng.
Câu 8: Một hoa
5
bông hồng trắng,
6
bông hồng đỏ
7
bông hồng vàng (các bông hoa
khác nhau). Hỏi có tất cả bao nhiêu cách chọn ba bông hoa có đủ cả ba màu từ bó hoa trên?
A.
210.
B.
120.
C.
240.
D.
18.
Câu 9: Cho hình chóp
.
S ABC
. Gọi
,
M N
lần lượt trung điểm của các cạnh
, .
SA SB
Mệnh đề
nào sau đây là mệnh đề đúng?
A. Hai đường thẳng
MN
SC
cắt nhau. B. Hai đường thẳng
MN
SC
song song.
C. Hai đường thẳng
MN
SC
chéo nhau. D. Hai đường thẳng
MN
SC
trùng nhau.
Câu 10: Nghiệm của phương trình
2
cos
2
x
A.
, .
4
x k k
B.
2 , .
4
x k k
C.
, .
4 2
x k k
D.
, .
2
x k k
Đ
Ề CHÍNH THỨC
Trang 2/2 - Mã đề thi 134
Câu 11: Phương trình nào sau đây vô nghiệm?
A.
sin 2 1
x
. B.
3sin cos 3
x x
.
C.
tan 5 0
x
. D.
3 sin cos 3
x x
.
Câu 12: Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Số phần tử của không gian
mẫu là
A.
36
. B.
2
. C.
12
. D.
6
.
Câu 13: Trong mặt phẳng tọa độ
,
Oxy
cho điểm
3;0
A
. Tọa đđiểm
A
là ảnh của điểm
A
qua
phép quay tâm
0;0
O
góc quay
2
A.
3;0 .
A
B.
0;3 .
A
C.
2 3;2 3 .
A
D.
0; 3 .
A
Câu 14: tất cả bao nhiêu cách xếp 5 người thành một hàng ngang?
A.
25
. B.
120
. C.
5
. D.
20
.
Câu 15: Tập xác định
D
của hàm s
sin 2
y x
A.
D
. B.
0;2
D
. C.
D
. D.
1;3 .
D
Câu 16: Hệ số của số hạng chứa
4
x
trong khai triển nhị thức
5
1 2
x
A.
80
. B.
80
. C.
16
. D.
5
.
II. PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 17 (1,5 điểm). Giải phương trình
2sin 3 0
x
.
Câu 18 (2,5 điểm). Gọi
S
tập hợp tất cả các số tự nhiên
3
chữ số đôi một khác nhau được
lập từ các chữ số
2, 3, 6, 7, 9
.
a) Tính số phần tử của tập hợp
S
.
b) Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp
S
. Tính xác suất để số được chọn là số chẵn.
Câu 19 (1,5 điểm). Cho hình chóp
.
S ABC
H
trung điểm của cạnh
SA
,
K
một điểm
nằm trên cạnh
SB
sao cho
2
SK KB
. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng
HKC
.
ABC
Câu 20 (0,5 điểm). Cho phương trình
3
4cos cos2 3 cos 1 0
x x m x
(
x
n,
m
tham
số). Tìm tất cả các giá trị của
m
để phương trình trên đúng bốn nghiệm phân biệt thuộc
khoảng
;
2 2
.
----------- HẾT ----------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Trang 1/2 - Mã đề thi 210
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2020 - 2021
ĐỀ THI MÔN: TOÁN 11
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề thi có 02 trang)
Mã đề thi: 210
Họ và tên thí sinh: ..................................................................; Số báo danh: ...................................
(Thí sinh làm bài ra tờ giấy thi và ghi rõ mã đề thi)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
Câu 1: Cho dãy số
n
u
, biết
*
1
,
1
n
u n
n
. Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó
A.
1 1 1
2 3 4
B.
1 1
1, , .
2 3
C.
1 1 1
, , .
2 4 6
D.
1 1
1, , .
3 5
Câu 2: tất cả bao nhiêu cách xếp 5 người thành một hàng ngang?
A.
5
. B.
120
. C.
20
. D.
25
.
Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ
,
Oxy
cho điểm
2;5 .
A
Phép tịnh tiến theo vectơ
1;2
v
biến
điểm
A
thành điểm
A
có tọa độ là
A.
1;3 .
A
B.
3;1 .
A
C.
3;7 .
A
D.
7;3 .
A
Câu 4: Bạn Hùng muốn mua một chiếc áo sơ mi cỡ
39
hoặc c
40.
Biết rằng áo cỡ
39
5
màu
khác nhau, áo cỡ
40
4
màu khác nhau. Hỏi bạn Hùng tất cả bao nhiêu cách chọn áo (về
màu áo và cỡ áo)?
A.
1.
B.
2.
C.
9.
D.
20.
Câu 5: Cho hình chóp
.
S ABC
. Gọi
,
M N
lần lượt trung điểm của các cạnh
, .
SA SB
Mệnh đề
nào sau đây là mệnh đề đúng?
A. Hai đường thẳng
MN
SC
trùng nhau. B. Hai đường thẳng
MN
SC
song song.
C. Hai đường thẳng
MN
SC
chéo nhau. D. Hai đường thẳng
MN
SC
cắt nhau.
Câu 6: Một hoa
5
bông hồng trắng,
6
bông hồng đỏ
7
bông hồng vàng (các bông hoa
khác nhau). Hỏi có tất cả bao nhiêu cách chọn ba bông hoa có đủ cả ba màu từ bó hoa trên?
A.
210.
B.
120.
C.
240.
D.
18.
Câu 7: Giá trị lớn nhất của hàm s
3cos 1
y x
A.
2
. B.
4
. C.
5
. D.
3
.
Câu 8: Gieo ngẫu nhiên một con c sắc cân đối đồng chất hai lần. Số phần tử của không gian
mẫu là
A.
6
. B.
2
. C.
12
. D.
36
.
Câu 9: Tập xác định
D
của hàm số
sin 2
y x
A.
D
. B.
1;3 .
D C.
D
. D.
0;2
D
.
Câu 10: Cho hình chóp
.
S ABC
. Gọi
,
M N
lần lượt trung điểm của các cạnh
, .
SA SB
Giao
tuyến của hai mặt phẳng
SAB
CMN
là đường thẳng nào sau đây?
A.
.
NC
B.
.
MC
C.
.
MN
D.
.
AC
Câu 11: Trong không gian, mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai?
A. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua ba điểm phân biệt.
B. Tồn tại bốn điểm không cùng thuộc một mặt phẳng.
C. Tồn tại duy nhất một mặt phẳng chứa hai đường thẳng cắt nhau.
D. Có duy nhất một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.
Đ
Ề CHÍNH THỨC

Đề thi học kì 1 Toán 11 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2020

Đề thi học kì 1 Toán 11 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2020 - 2021 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đây là đề thi khá hay cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị tốt cho kì thi đề thi Toán 11 học kì 1 sắp tới. Chúc các bạn ôn tập tốt. Mời các bạn tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đề thi học kì 1 Toán 11 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2020 - 2021. Trên đây đề thi Toán gồm 2 phần câu hỏi với 60 phút làm bài. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

.......................................................................

Ngoài Đề thi học kì 1 Toán 11 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2020 - 2021. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 11, đề thi học học kì 2 lớp 11 các Sinh học lớp 11 môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 11 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 88
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm