Đề thi học kì 1 Toán 12 trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội năm 2020 - 2021

Trang 1/5 - Mã đề 101
TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG
TỔ TOÁN - TIN
KIỂM TRA HỌC KỲ I - M HỌC 2020 - 2021
Môn: TOÁN - Lớp 12
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:.....................
Mã đề thi
101
Câu 1. Cho đường thẳng
, xét đường thẳng
l
cắt đường thẳng
tại O tạo thành góc
. Khi
l
quay quanh
ta được
A. một mặt nón tròn xoay. B. một hình nón tròn xoay.
C. một hình trụ tròn xoay. D. một mặt trụ tròn xoay.
Câu 2. Khối cầu có bán kính có thể tích bằng
A.
2
4
3
R
B.
3
2 R
. C.
3
4 R
. D.
3
4
3
R
.
Câu 3. Số nghiệm của phương trình
−=
x
7 1 0
A.
3.
B. 2. C. 0. D. 1.
Câu 4. Điểm cực đại
0
x
của hàm số
42
27y x x=
A.
0
1.x =−
B.
0
1.x =
C.
0
0.x =
D.
0
3.x =
Câu 5. Giá trị
x
để biểu thức
( )
5
2
1x
có nghĩa
A.
\1x
. B.
( ) ( )
; 1 1;x +
.
C.
( )
1;1x
. D.
(
)
;1 1;x +
.
Câu 6. Số nghiệm của phương trình
( )
2
2020 2020
log 2 logxx+=
A.
0
. B.
1
. C.
2
. D.
3
.
Câu 7. Khối cầu
( )
1
S
có thể tích bằng 108 m
3
n kính gấp 3 lần bán kính khối cầu
( )
2
.S
Thể tích V của
khối cầu
( )
2
S
bằng
A. 12m
3
. B. 4m
3
. C. 36m
3
. D. 8m
3
.
Câu 8. Một khối trụ có chiều cao bằng 2, thể tích bằng
18
. Bán kính đáy của khối trụ bằng
A.
33
. B.
6
. C.
9
. D.
3
.
Câu 9. Cho
, , 0abc
,1ab
. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A.
log
a
b
ab=
. B.
log 1 0
a
=
.
C.
log 1
b
b =
. D.
( )
log log log
a a a
b c b c+ = +
.
Câu 10. Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị như hình vẽ dưới đây?
A.
3
3.y x x= +
B.
3
3 2.y x x= + +
C.
3
3 2.y x x= +
D.
3
3 1.y x x= +
Câu 11. Đạo hàm của hàm số
7
x
y =
A.
' 7 ln7
x
y =
. B.
1
'7
x
y
=
. C.
7
'
ln7
x
y =
. D.
1
' .7
x
yx
=
.
R
x
y
4
-1
2
O
1
Tải tài liệu miễn phí tại: https://vndoc.com/
Trang 2/5 - Mã đề 101
Câu 12. Cho hàm số
( )
y f x=
có bảng biến thiên như hình sau
Khẳng định nào dưới đây sai?
A. Hàm số nghịch biến trên
( )
1;0 .
B. Hàm số nghịch biến trên
( )
1; .+
C. Hàm số đồng biến trên
( )
2;3 .
D. Hàm số đồng biến trên
( )
; 1 .
Câu 13. Số nghiệm của phương trình
2
44
33
xx- - -
=
A.
1
. B.
2
. C.
3
. D. 0.
Câu 14. Cho khối nón tròn xoay có chiều cao bằng
a
và bán kính đáy bằng
3a
. Thể tích của khối nón bằng
A.
3
2
3
a
. B.
3
4
3
a
. C.
3
a
. D.
3
3 a
.
Câu 15. Cho
0, 1aa
. Khi đó
3
log
a
a
có giá trị bằng
A. 3. B.
3
. C.
1
3
. D.
1
3
.
Câu 16. Biết rằng m s
( )
32
39f x x x x= - -
đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn
[ ]
0;5
tại
0
x
. Khẳng định nào sau
đây đúng?
A.
0
3x =
. B.
0
5x =
. C.
0
1x =-
. D.
0
0x =
.
Câu 17. Cho hình chóp tam giác đều
SABC
chiều cao bằng
a
, cạnh đáy
AB a=
. Thể tích của khối chóp
SABC
bằng
A.
3
12
a
. B.
3
4
a
. C.
3
3
4
a
. D.
3
3
12
a
.
Câu 18. Tập xác định của hàm số
2
1
logy
x

=


A.
D=
. B.
\{0}.D =
C.
( )
0; .D = +
D.
)
0; .D = +
Câu 19. Giá trị lớn nhất của hàm số
4
1
y
x
=
+
trên đoạn
1;2
bằng
A.
8
3
B.
2
3
. C.
4
3
. D.
2
.
Câu 20. Tổng số đường tiệm cận của đồ thị hàm số
1
21
x
y
x
=
+
bằng
A.
3.
B.
0.
C.
2.
D.
1.
Câu 21. Tập xác định của hàm số
( )
5
2
1yx=+
A.
D=
. B.
\1D =−
. C.
( )
1;D = − +
. D.
( )
0;D = +
.
Câu 22. Trong các mnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A.
; , :
m
n
m
n
a m n a a =
. B.
\ 0 ; , :
m
n
m
n
a m n a a  =
.
C.
0
:1aa =
. D.
1
\ 0 , : .
n
n
a n a
a
=
Câu 23. Cho
0, 1,aa
giá tr ca
7
5
1
log
a
a
bng
A.
5
7
. B.
5
7
. C.
7
5
. D.
7
5
.
Tải tài liệu miễn phí tại: https://vndoc.com/
Trang 3/5 - Mã đề 101
Câu 24. Đồ thị của hàm số
42
43y x x= +
là hình nào trong số các hình vẽ cho dưới đây ?
Hình 1. Hình 2. Hình 3. Hình 4.
A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4.
Câu 25. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên
?
A.
21
3
x
y
x
=
+
. B.
3
7 19y x x= +
. C.
3
2 4 25y x x= +
. D.
42
2.y x x=+
Câu 26. Cho khối hộp
. ' ' ' 'ABCD A B C D
thể tích bằng
3
3a
,
AB BC CA a= = =
. Đdài đường cao của
khối hộp đã cho bằng
A.
2a
. B.
3a
. C.
4a
. D.
a
.
Câu 27. Cho đ th ba hàm s
x
ya=
,
x
yb=
,
x
yc=
như hình vẽ bên dưới. Kết luận nào sau đây đúng?
A.
01c b a
. B.
01a c b
. C.
01a b c
. D.
01c a b
.
Câu 28. Cho phương trình
( )
2
21
2
2
log 3log log 2 *x x x+ + =
. Nếu đặt
=
2
logtx
thì phương trình
( )
*
trở thành
phương trình nào trong số các phương trình cho dưới đây?
A.
2
1 0.tt+ - =
B.
2
2 1 0.tt+ - =
C.
2
1 0.tt+ + =
D.
2
2 1 0.tt+ + =
Câu 29. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không có nghĩa?
A.
( )
2
2
. B.
2021
0
.
C.
4
3
. D.
0
1
5
.
Câu 30. Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số
32
34y x x= - +
bằng
A.
4
. B.
25
. C.
22
. D.
2
.
Câu 31. Cho hàm số . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. Hàm số luôn nghịch biến trên B. Hàm số không có điểm cực trị.
C. Đồ thị hàm số đi qua điểm . D. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang và tiệm cận đứng.
Câu 32. Cho hàm số
1
2
x
y
x
=
. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định. B. Hàm số đồng biến trên .
C. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định. D. Hàm số nghịch biến trên .
Câu 33. Cho hình nón có bán kính đáy bằng
r
, chiều cao bằng
h
, độ dài đường sinh bằng . Khẳng định nào
sau đây đúng ?
A.
22
2hr=+
. B.
22
hr=+
. C.
22
rh=+
. D.
22
rh=−
.
Câu 34. Cho hàm số
2
1
1
x
y
x
+
=
. Số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.
x
y
-3
O
x
y
-1
O
3
x
y
3
O
x
y
3
O
3
4
yx
=
.
( )
1;1A
O
x
y
1
x
ya=
x
yb=
x
yc=
Tải tài liệu miễn phí tại: https://vndoc.com/

Đề thi học kì 1 Toán 12 năm 2020

VnDoc giới thiệu Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Phan Đình Phùng năm 2020 bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, là tài liệu hay giúp các em học sinh ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi chính thức sắp tới đạt kết quả cao.

Để chuẩn bị cho kì thi học kì 1 lớp 12 sắp tới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Đề thi học kì 1 lớp 12 với đầy đủ các môn, được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, cũng như các thầy cô giáo có tư liệu tham khảo ra đề thi.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Phan Đình Phùng năm 2020, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 17
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm