Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang 1/4 - đề 132
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II, NĂM HỌC 2020-2021
Môn: SINH HỌC 10
Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian giao đề)
Số câu của đề thi: 28 câu trắc nghiệm, 4 câu tự luận
Số trang: 03 trang
- Họ tên thí sinh: .................................................... Số báo danh : ........................
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 7,0 điểm)
Câu 1: Hệ gen của virut
A. nuclêôcapsit. B. ADN, prôtêin. C. ADN hoặc ARN. D. ARN, prôtêin.
Câu 2: Muối chua rau quả, thực chất tạo điều kiện để quá trình nào sau đây xảy ra?
A. Phân giải xenlulôzơ, lên men lactic.
B. Phân giải prôtêin, xenlulôzơ.
C. Lên men lactic.
D. Lên men lactic lên men êtilic.
Câu 3: Việc làm tương trong dân gian thực chất tạo điều kiện thuận lợi để vi sinh vật thực hiện
quá trình nào sau đây?
A. Phân giải pôlisaccarit. B. Lên men lactic.
C. Phân giải xenlulôzơ. D. Phân giải prôtêin.
Câu 4: Điều quan trọng nhất khiến virut chỉ dạng sống sinh nội bào bắt buộc?
A. Virut thể hoặc không vỏ ngoài.
B. Virut cấu tạo quá đơn giản chỉ gồm axit nuclêic prôtêin.
C. Virut chỉ nhân lên trong tế bào của vật chủ.
D. Virut không cấu trúc tế bào.
Câu 5: Khi i về chế xâm nhập của virut vào tế bào động vật tế bào vi khuẩn, phát biểu nào
sau đây sai?
A. Virut xâm nhập o tế bào động vật bằng cách nhập bào hoặc dung hợp với màng sinh chất
của tế bào chủ.
B. Sau khi xâm nhập vào tế bào động vật, vỏ capsit của virut được giữ nguyên không bị phân hủy.
C. Virut xâm nhập o tế bào vi khuẩn bằng cách tiết lizôzim chọc thủng thành tế bào vi khuẩn.
D. Khi xâm nhập vào tế bào vi khuẩn ch lõi axit nuclêic được đưa vào bên trong n vỏ capsit
được để lại bên ngoài.
Câu 6: Vi sinh vật nhân sinh sản theo hình thức nào sau đây?
A. Phân bào tơ. B. Phân bào nguyên nhiễm.
C. Phân bào giảm nhiễm. D. Trực phân.
Câu 7: Giảm phân ch xảy ra loại tế bào nào sau đây?
A. Tế bào sinh dục chín. B. Tế o sinh dưỡng.
C. Hợp tử. D. Tế bào giao tử.
Câu 8: Điều nào sau đây đúng với sự xâm nhập của phagơ vào tế bào chủ?
A. Tùy từng loại tế bào chủ phagơ đưa axit nuclêic hay vỏ prôtêin vào.
B. Phagơ chỉ đưa vỏ prôtêin vào tế bào chủ.
ĐỀ THI: 132
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang 2/4 - đề 132
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
C. Phagơ đưa cả axit nuclêic vỏ prôtêin vào tế bào chủ.
D. Phagơ chỉ bơm axit nuclêic vào tế bào chủ.
Câu 9: Giai đoạn nào trong những giai đoạn sau trực tiếp sử dụng O
2
?
A. Giai đoạn trung gian giữa đường phân chu trình Crep.
B. Chu trình Crep.
C. Đường phân.
D. Chuỗi chuyền electron hấp.
Câu 10: Phoocmandehit chất làm bất hoạt các prôtêin. Do đó, chất y được sử dụng rộng rãi
trong thanh trùng, đối với vi sinh vật, phoocmandehit
A. nhân tố sinh trưởng. B. chất hoạt hóa enzim.
C. chất dinh dưỡng. D. chất ức chế sinh trưởng.
Câu 11: Trong nguyên phân, hiện tượng các NST kép co xoắn lại thì ý nghĩa gì?
A. Thuận lợi cho sự nhân đôi NST. B. Thuận lợi cho sự phân li NST.
C. Thuận lợi cho sự tiếp hợp NST. D. Trao đổi chéo NST dễ xảy ra n.
Câu 12: Phương pháp nuôi cấy liên tục mục tiêu
A. tránh cho quần thể vi sinh vật bị suy vong.
B. m cho chất độc hại trong môi trường nằm trong một giới hạn thích hợp.
C. m hãm sự sinh trưởng của vi sinh vật.
D. t ngắn thời gian thế hệ của quần th vi sinh vật.
Câu 13: Vi khuẩn nitrat sinh trưởng được trong môi trường thiếu ánh sáng nguồn cacbon chủ
yếu CO
2
. Như vậy, hình thức dinh dưỡng của chúng là
A. hóa dị dưỡng. B. hóa tự dưỡng.
C. quang tự dưỡng. D. quang dị dưỡng.
Câu 14: Virut trần là virut không
A. bộ gen. B. vỏ ngoài.
C. vỏ capsit. D. các gai glicôprôtêin.
Câu 15: Hình thức nuôi cấy không liên tục không đặc điểm nào sau đây?
A. Trong nuôi cấy không liên tục không sự đổi mới môi trường nuôi cấy.
B. Quá trình sinh trưởng của quần thể vi khuẩn chỉ trải qua 2 pha đó pha cân bằng pha suy
vong.
C. Quần thể vi khuẩn không được bổ sung thêm chất dinh dưỡng mới.
D. Đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn gồm 4 pha.
Câu 16: Trong giảm phân, sau I sau II điểm giống nhau
A. các NST đều trạng thái đơn.
B. sự phân li các NST về 2 cực tế bào.
C. các NST đều trạng thái kép.
D. sự co xoắn cực đại của các NST.
Câu 17: Một loại vi sinh vật thể phát triển trong môi trường ánh sáng, giàu CO
2
, giàu một số
chất khác. Loại sinh vật đó hình thức dinh dưỡng
A. quang tự dưỡng. B. hóa dị dưỡng. C. quang dị dưỡng. D. hóa tự dưỡng.
Câu 18: Quá trình hấp tế bào gồm các giai đoạn sau:
(1) Đường phân.
(2) Chuỗi truyền electron hấp.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang 3/4 - đề 132
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
(3) Chu trình Crep.
(4) Giai đoạn trung gian giữa đường phân chu trình Crep.
Trật tự đúng các giai đoạn của quá trình hấp tế o
A. (1) (3) (2) (4) B. (1) (2) (3) (4)
C. (1) (4) (3) (2) D. (1) (4) (2) (3)
Câu 19: Trong trường hợp nuôi cấy không liên tục, để thu được lượng sinh khối vi sinh vật tối đa
nên tiến hành thu hoạch vào cuối của
A. pha lũy thừa. B. pha tiềm phát. C. pha cân bằng. D. pha suy vong.
Câu 20: Trong quá trình nuôi cấy không liên tục vi sinh vật, pha nào sau đây số lượng vi sinh
vật ng lên rất nhanh?
A. Pha cân bằng. B. Pha tiềm phát. C. Pha lũy thừa. D. Pha suy vong.
Câu 21: Môi trường nuôi cấy không liên tục môi trường nuôi cấy
A. không được bổ sung chất dinh dưỡng mới, cũng không được lấy đi các sản phẩm chuyển hóa
vật chất.
B. được bổ sung chất dinh dưỡng mới, và được lấy đi các sản phẩm chuyển a vật chất.
C. không được bổ sung chất dinh dưỡng mới, nhưng được lấy đi các sản phẩm chuyển hóa vật
chất.
D. liên tục được bổ sung chất dinh dưỡng mới liên tục được lấy đi các sản phẩm chuyển hóa
vật chất.
Câu 22: Sản phẩm của quá trình quang hợp thực vật là:
A. ATP, C
6
H
12
O
6
, O
2
, H
2
O. B. ATP, C
6
H
12
O
6
, O
2
.
C. H
2
O, CO
2
. D. C
6
H
12
O
6
, O
2
, H
2
O.
Câu 23: Vi khuẩn lactic thích hợp với môi trường nào sau đây?
A. Axit.
B. Axit hoặc kiềm tùy vào nhiệt độ của i trường.
C. Trung tính.
D. Kiềm.
Câu 24: Khi tiêm kháng sinh cho sữa, sau đó dùng sữa để làm sữa chua thì không thể lên
men sữa chua được vì:
A. Khi đó sữa mất hết chất dinh ỡng.
B. Trong sữa n tồn đọng kháng sinh ức chế sự phát triển của vi khuẩn lactic.
C. Khi đó sữa môi trường kiềm tính ức chế sự phát triển của vi khuẩn lactic.
D. Khi đó trong sữa còn nhiều vi sinh vật gây bệnh chưa bị tiêu diệt nên cạnh tranh với vi
khuẩn lactic.
Câu 25: Thứ tự các trong giai đoạn phân chia nhân của quá trình nguyên phân
A. đầu giữa sau cuối.
B. đầu sau cuối giữa.
C. đầu giữa cuối sau.
D. đầu sau→ giữa cuối.
Câu 26: trong tủ lạnh, thực phẩm giữ được khá lâu vì:
A. nhiệt độ thấp làm biến đổi thức ăn, vi khuẩn không thể phân hủy được.
B. nhiệt độ thấp trong tủ lạnh các vi khuẩn bị ức chế.
C. vi khuẩn bị tiêu diệt nhiệt độ thấp.

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2021

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 28 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 45 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc bài Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập môn Sinh học lớp 10 nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các môn Toán lớp 10, Ngữ văn 10, Tiếng Anh lớp 10, đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10....

Đánh giá bài viết
1 13
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Sinh Học Xem thêm