Đề thi học kì I môn Sinh học lớp 9 trường THCS Lê Văn Tám năm 2014 - 2015

Đề thi học kì I môn Sinh học lớp 9

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 9 năm học 2014 - 2015 trường THCS Lê Văn Tám là đề thi học kì I lớp 9 có đáp án dành cho các bạn tham khảo, ôn tập, hệ thống kiến thức, ôn luyện chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 1 môn Sinh học sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2014 - 2015 trường THCS Mạc Đĩnh Chi, Hà Nội

Đề kiểm tra học kỳ I môn Sinh học lớp 9 trường THCS Vũng Thơm năm 2014 - 2015

A. Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm)

I. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: (2 điểm)

1. Tỉ lệ xấp xỉ 3 trội : 1 lặn xuất hiện trong phép lai nào?

a. Aa x Aa; b. Aa x AA; c. AA x aa; d. Aa x aa.

2. Trong chu kì tế bào, NST co ngắn cực đại vào thời kì nào?

a. Kì trung gian; b. Kì đầu; c. Kì giữa; d. Kì cuối.

3. Cấu trúc lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền là:
a. mARN b. tARN c. rARN d. ADN.

4. Một mạch của gen có cấu trúc: X-A-G-G-T-G-A-T

Xác định mạch của ARN được tổng hợp từ đoạn gen trên.

II. Hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong nội dung sau (1đ).

Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang (1)....................... cần xác định (2)............ với cá thể mang tính trạng lặn.

Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen (3)...........................

Nếu kết quả của phép lai phân tính theo tỉ lệ 1 trội : 1 lặn thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen (4).........................

III. Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B rồi điền vào cột C (1đ)

A. Đại phân tử B. Cấu trúc và chức năng C. Kết quả
1. ADN a. Chuỗi xoắn đơn, gồm 4 loại Nu: A, U, G, X 1.
2. ARN b. Một hay nhiều chuỗi axit amin 2.
3. Protein c. Cấu trúc nên bộ phận tế bào, enzim, hoocmon 3.
d. Chuỗi xoắn kép, gồm 4 loại Nu: A, T, G, X

B.Tự luận: (6đ)

1. So sánh sự khác nhau về cấu trúc và chức năng của ADN và ARN. (2.5đ)

2. Ở cà chua, cây cao A là trội so với cây thấp a là lặn.

a. Tìm kiểu gen của dạng cây cao.

b. Cho cây cao thuần chủng lai với cây thấp, kết quả của kiểu hình ở F1 và F2 như thế nào? Viết sơ đồ lai? (2.5đ)

3. So sánh kết quả của quá trình nguyên phân và giảm phân? (1đ).

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Sinh học

A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4đ)

I. (2đ). Trả lời đúng mỗi ý 0.5 điểm.

1.a; 2.c; 3.d; 4. G-U-X-X-A-X-U-A

II.(1đ). Hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong nội dung sau (1đ).

1. Tính trạng trội; 2. Kiểu gen; 3. Đồng hợp; 4. Dị hợp

III. (1đ). Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B rồi điền vào cột C (1đ)

1. d 2. a 3. b, c

B. TỰ LUẬN (6đ):

1. (2.5đ) So sánh được sự khác nhau về cấu trúc và chức năng của ADN và ARN.

2. Kiểu gen của dạng cây cao: AA hoặc Aa (0.5 đ)

  • Viết được sơ đồ lai (1.5đ)
  • Nhận xét được kiểu hình ở F1 và F2 (0.5đ)

3. So sánh được kết quả của quá trình nguyên phân và giảm phân (1đ)

Đánh giá bài viết
1 535
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm