Đề thi học sinh giỏi tháng 10 Toán lớp 2 năm học 2018 - 2019

5 3.995
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
tªn: .....................
Líp: ………………….
------------------------------------------------------------
§Ò KIỂM TRA THÁNG 10
M«n: To¸n (Thêi gian 60 phót)
A.PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 10 điểm)
Hãy khoanh vào chữ cái đứng trước phương án đúng:
Câu 1: Số liền sau của số tròn chục lớn nhất hai chữ số số:
A. 92 B. 91 C. 93 D. 99.
Câu 2: Số gồm 4 chục 4 đơn vị số:
A. 44 B.54 C.18 D. 45
Câu 3: Đàn nhà Lan đẻ được 20 quả trứng. Hôm nay đàn đẻ thêm 3 chục quả trứng
nữa. Hỏi đàn gà nhà Lan đẻ được tất cả bao nhiêu quả trứng?
A. 23 quả. B. 50 quả. C. 32 quả . D. 52 quả.
Câu 4: §iÒn dÊu thÝch hîp: 21 + 9 > ....> 25 + 2;
A. 26,27 B. 29 C. 28,29 D. 29,30
Câu 5: Dãy tính 25 + 47 32 có kết quả:
A. 30 B. 32 C. 42 D. 40
Câu 6: Cho c¸c 0,4,2,7. bao nhiªu 2 ch÷ kh¸c nhau?
A. 4 B. 6 C. 8 D.9
Câu 7: ViÖt cã 1 bi, biÕt r»ng bi ViÖt cã n nhÊt 2 ch÷ sè. B×nh Ýt h¬n
ViÖt 3 hßn bi. Hái B×nh bao nhiªu hßn bi?
A.5hòn B. 6 hòn C. 7 hòn D. 10 hòn
Câu 8: Hai tæng 33, nÕu gi÷ nguyªn mét h¹ng t¨ng h¹ng kia 9 ®¬n th×
tæng míi bao nhiªu?
A. Tổng mới 42 B. Tổng mới 24 C. Tổng mới 39
C©u 9: bao nhiªu 2 ch÷ tæng 2 ch÷ b»ng 12?
A. 5số B. 6 số C.7số D.8 số
Câu 10: Trong hình vẽ dưới đây:
A. 3 hình tứ giác
B. 4 hình tứ giác
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. 5 hình tứ giác
D. 6 hình tứ giác
B. luËn: (10 ®iÓm)
C©u 1(3®iÓm): Nếu Toàn cho Tùng 14 bông hoa thì sau khi cho hai bạn số hoa bằng
nhau mỗi bạn 27 bông hoa. Hỏi trước khi cho mỗi bạn bao nhiêu bông hoa?
Giải
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
C©u 2(3®iÓm): 40 viên bi gồm hai màu xanh đỏ. cho 14 viên bi xanh thì
còn 12 viên bi xanh. Hỏi Hà bao nhiêu viên bi đỏ?
Giải
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………
C©u 3(4 ®iÓm): 7 que tÝnh, que tÝnh cña b»ng que tÝnh cña HiÒn. Lan nhiÒu
h¬n 9 que nh. Hái 3 n bao nhiªu que tÝnh?
Giải
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………
Ngoài ra, các em học sinh thể tham khảo thêm:
https://vndoc.com/toan-lop-2-nang-cao

Đề thi học sinh giỏi tháng 10 Toán lớp 2

Đề thi học sinh giỏi tháng 10 Toán lớp 2 là đề thi học sinh giỏi được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 2, cũng là tài liệu dành cho thầy cô tham khảo, ra đề thi. Mời các em học sinh cùng thầy cô tham khảo.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học sinh giỏi tháng 10 Toán lớp 2. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 2 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 2.

Đánh giá bài viết
5 3.995
Toán lớp 2 Xem thêm