Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề KSCL đầu năm môn tiếng Anh 4 năm 2019 - 2020

Đề thi chất lượng đầu năm lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề khảo sát sát lượng đầu năm lớp 4 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com. Đề kiểm tra tiếng Anh 4 được biên tập bám sát chương trình đã học giúp các em học sinh củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

Exercise 1: Khoanh tròn đáp án đúng nhất

1. ……………. to meet you.

A. Fine

B. hi

C. Nice

2. ……………is your name? My name is Peter.

A. What

B. how

C. who

3. Who is she, Nam? She is …….

A. Peter

B. John

C.Linda

4. Sit ………., please.

A. Up

B. down

C. to

5. What’s ………… name? it’s Thang Long school.

A. It’s

B. its

C. it

6. Is your school big? Yes, ……..

A. It isn’t

B. he is

C. it is

Exercise 2: Nối câu

1. Bye a. Bye. See you later.
2. What’s your name? b. Hello
3. Hi c. No, it isn’t
4. Good morning, Miss Thu d. My name’s Peter.
5. What’s its name? e. She’s Mai
6. Who’s she? f. Good morning everyone
7. Is your pen big? g. It’s Hung Vuong school.

Exercise 3: Sắp xếp để tạo thành câu

1. Classroom / is / my / this/ ./

…………………………………………………

2. Is / who / she / Peter?/ ,/

…………………………………………………………

3. I / go / out / may/ ?

……………………………………………………………

4. Up / please / stand/ ,/ ./

……………………………………………………………

5. Hello, / name / is / my / Hoa./

…………………………………………………

6. Is / it / school / Hien Nam/ ./

………………………………………………………

Exercise 4: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

Father - yes - please - friend - school - name

1. My ………………. Is Linda.

2. Is your …………………. Small?

3. He’s my ……………………..

4. Sit down,……………………

5. …………………, it is

6. This is my ……………………..

Đáp án có trong file tải: Đề kiểm tra đầu năm môn tiếng Anh 4 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 412
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi KSCL đầu năm lớp 4 Xem thêm