Đề thi KSCL đội tuyển HSG Hóa học 12 năm 2018 - 2019 trường Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2
KỲ THI KSCL ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI KHỐI 12
ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC
NĂM HỌC: 2018 - 2019
Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề thi 02 trang)
Cho: H=1; C=12; N=14; O=16; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; Ca=40; Fe=56; Cu=64;
Zn=65; Ba=137.
Câu 1 (2,0 điểm)
1. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng minh họa:
a. Cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch Na
2
CO
3
.
b. Cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch KMnO
4
.
c. Cho đạm ure vào dung dịch nước vôi trong.
d. Sục khí H
2
S vào dung dịch hỗn hợp gồm (Br
2
, BaCl
2
).
2. Trình bày phương pháp hóa học viết phương trình phản ứng (nếu có) để tinh chế các
chất trong các trường hợp sau:
a. Tinh chế khí Cl
2
có lẫn khí HCl.
b. Tinh chế khí CO
2
có lẫn khí CO.
c. Tinh chế khí NH
3
có lẫn khí N
2
, H
2
.
d. Tinh chế NaCl có lẫn Na
2
HPO
4
, Na
2
SO
4
.
Câu 2 (1,0 điểm)
Xác định công thức các chất viết phương trình phản ứng biểu diễn theo đồ biến hoá
sau:
Câu 3 (2,0 điểm)
1. Từ quả cây vanilla người ta tách được 4-hidroxi-3-metoxibenzandehit (vanilin) công
thức phân tử C
8
H
8
O
3
, dùng để làm chất thơm cho bánh kẹo. Từ quả cây hồi, người ta tách được 4-
metoxibenzandehit công thức phân tử C
8
H
8
O
2
. Từ quả cây hồi hoang, người ta tách được p-
isopropylbenzandehit có công thức phân tử C
10
H
12
O.
a. Hãy viết công thức cấu tạo của ba chất trên.
b. Trong ba chất đó, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?
2. Cho lần lượt các chất: axit acrylic; p-crezol; tristearin; glucozơ; tinh bột lần lượt tác dụng
các chất nhiệt độ thích hợp: dung dịch HCl; dung dịch NaOH; Cu(OH)
2
(ở nhiệt độ thường). Viết
phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).
Câu 4 (1,0 điểm)
Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm FeS
2
FeCO
3
bằng dung dịch HNO
3
đặc, nóng thu được
hỗn hợp khí A gồm 2 khí X, Y. Làm lạnh hỗn hợp khí A xuống nhiệt độ thấp hơn ta thu được hỗn
hợp khí B (gồm 3 khí X, Y, Q), tỉ khối của B so với H
2
bằng 30. Biết hiệu suất phản ứng chuyển
hóa X thành Q đạt 60,00%.
Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu. Biết trong phản ứng của HNO
3
với hỗn hợp chỉ có một sản phẩm khử của N
+5
.
Câu 5 (1,0 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất X anđehit mạch cacbon không phân nhánh thu
được 38,72 gam CO
2
7,92 gam nước. Biết rằng, cứ 1 thể tích hơi chất X phản ứng tối đa với 3
ĐỀ CHÍNH THỨC
X
+ Fe, t
0
+ H
2
, t
0
+ H
2
O
Y
K
Y
+ A
+ A
+ D, t
0
Z
L
X
+ H
2
SO
4
+ Q
X
t
0
M
+ A
+ B
Fe
+ Y
N
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
thể tích khí H
2
, sản phẩm thu được nếu cho c dụng hết với Na (dư) sẽ cho thể tích khí H
2
sinh ra
bằng thể tích hơi X tham gia phản ứng ban đầu. Các thể tích khí đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp
suất.
a. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của X.
b. Viết phương trình hoá học xảy ra khi cho X lần lượt phản ứng với lượng dung dịch
AgNO
3
trong NH
3
, nước Br
2
dư.
Câu 6 (1,0 điểm)
Để điều chế 2,8 tấn nhựa PE (polivinyletilen) cần dùng m tấn gỗ (chứa 50% xenlulozơ về
khối lượng). Biết hiệu suất cả quá trình điều chế bằng 80%. Viết các phương trình phản ứng điều
chế và tính m.
Câu 7 (1,0 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 6,48 gam hỗn hợp chất rắn X gồm: Cu; CuS; FeS; FeS
2
; FeCu
2
S
2
; S t
cần 2,52 lít O
2
thấy thoát ra 1,568 lít SO
2
. Mặt khác cho 6,48 gam X tác dụng với dung dịch
HNO
3
đặc nóng thu được V lít NO
2
(là sản phẩm khử duy nhất) dung dịch A. Cho dung dịch
A tác dụng với dung dịch Ba(OH)
2
thu được m gam kết tủa. Biết thể tích các khí đều đo điều
kiện tiêu chuẩn. Tính V và m.
Câu 8 (1,0 điểm)
Làm bay hơi một chất hữu cơ A (chứa các nguyên tố C, H, O), được một chất hơi tỉ khối
hơi đối với metan bằng 13,5. Lấy 10,8 gam chất A và 19,2 gam O
2
(dư) cho vào bình kín, dung tích
25,6 lít (không đổi). Đốt cháy hoàn toàn A, sau đó giữ nhiệt độ bình 163,8
0
C thì áp suất trong
bình bằng 1,26 atm. Lấy toàn bộ hỗn hợp sau phản ứng cháy cho qua 160 gam dung dịch NaOH
15%, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch B chứa 41,1 gam hỗn hợp hai muối.
Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của A (biết rằng khi cho A tác dụng với
kiềm tạo ra 1 ancol và 3 muối).
------------------- Hết-------------------
Thí sinh không đưc sử dụng bảng tuần hoàn c nguyên t hóa học.
Cán b coi thi không gii thích thêm.
Họ tên thí sinh: …………………………………………Số báo danh……………
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2
KỲ THI KSCL ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI KHỐI 12
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: HÓA HỌC
(Gồm 06 trang)
CÂU
HƯỚNG DN CHẤM
ĐIỂM
Câu 1
1.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2,0đ
a. Ban đầu chưa có khí, sau một lúc mới thoát ra bọt khí không màu
H
+
+ CO
3
2-
→ HCO
3
-
H
+
+ HCO
3
-
→ H
2
O + CO
2
-------------------------------------------------------------------------------------------------
b. Thoát ra khí màu vàng lục và dung dịch bị mất màu tím
16HCl + 2 KMnO
4
→ 5Cl
2
+ 2 KCl + 2MnCl
2
+ 8H
2
O
-------------------------------------------------------------------------------------------------
c. Có khí mùi khai và có kết tủa trắng
(NH
2
)
2
CO + H
2
O → (NH
4
)
2
CO
3
(NH
4
)
2
CO
3
+ Ca(OH)
2
→ 2 NH
3
+ CaCO
3
+ 2H
2
O
-------------------------------------------------------------------------------------------------
d. Màu vàng của dung dịch (Br
2
, BaCl
2
) nhạt dần, đồng thời xuất hiện kết tủa trắng
H
2
S + 4Br
2
+ 4H
2
O → H
2
SO
4
+ 8HBr
H
2
SO
4
+ BaCl
2
→ BaSO
4
+ 2HCl
0,25
0,25
0,25
0,25
2.
a. Tinh chế khí Cl
2
có lẫn khí HCl:
Sục hỗn hợp khí vào dung dịch NaCl bão hòa (để hấp thụ HCl), dẫn khí thoát ra
qua dung dịch H
2
SO
4
đặc sẽ thu được Cl
2
khô.
----------------------------------------------------------------------------------------------
b. Dẫn hỗn hợp khí qua ống đựng bột CuO dư nung nóng
CO + CuO → CO
2
+ Cu
-----------------------------------------------------------------------------------------------
c. Dẫn hỗn hợp (NH
3
, H
2
, N
2
) qua dung dịch axit (VD: dd HCl), NH
3
bị giữ lại. Tiếp
đến cho dung dịch bazơ (VD dd Ca(OH)
2
) đun nóng nhẹ, khí thoát ra cho đi
qua ống đụng CaO dư sẽ thu được NH
3
khô
NH
3
+ H
+
→ NH
4
+
NH
4
+
+ OH
-
→ NH
3
+ H
2
O
-----------------------------------------------------------------------------------------------
d. Tinh chế NaCl có lẫn Na
2
HPO
4
và Na
2
SO
4
Cho hỗn hợp vào dung dịch BaCl
2
Na
2
HPO
4
+ BaCl
2
→ 2 NaCl + BaHPO
4
Na
2
SO
4
+ BaCl
2
→ 2NaCl + BaSO
4
lọc bỏ kết tủa, dung dịch thu được cho vào bình chứa Na
2
CO
3
BaCl
2
+ Na
2
CO
3
→ 2 NaCl + BaCO
3
lọc bỏ kết tủa, thêm lượng dư dung dịch HCl vào dung dịch thu được, sau đó cô cạn
rồi nung nóng nhẹ thu được NaCl khan.
0,25
0,25
0,25
0,25
Câu 2
1,0đ
X

Y: Cl
2
+H
2

2HCl

Đề thi KSCL đội tuyển HSG Hóa học 12 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi KSCL đội tuyển HSG Hóa học 12 năm 2018 - 2019 trường Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc. Nội dung tài liệu gồm 8 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 180 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Giải bài tập Sinh học 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
5 2.087
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 12 Xem thêm