Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc lần 1

Trang 1/7 - Mã đề thi 001
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2
KỲ THI THỬ THPTQG LẦN I NĂM HỌC 2018-2019
ĐỀ THI MÔN: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi gồm: 07 trang
Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:.....................
Mã đề thi
001
Câu 1. Biết hàm số đạt cực tiểu tại điểm , đồ thị của hàm
số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng . Tính giá trị của hàm số tại .
A. . B. . C.
. D. .
Câu 2. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đon là:
A. 0 B. 5 C. 7 D.3
Câu 3. Cho hình chóp , gọi , lần lượt là trung điểm của . Tính tỉ số .
A. B. C. . D. .
Câu 4. Cho m số bậc ba
32
f x ax bx cx d
, , , , 0a b c d a
đồ th như hình v bên.
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
0, 0, 0, 0a b c d
B.
0, 0, 0, 0a b c d
C.
0, 0, 0, 0a b c d
. D.
Câu 5. Cho hình chóp đáy tam giác đều. Nếu tăng độ dài cạnh đáy lên 2 lần độ dài
đường cao không đổi thì thể tích tăng lên bao nhiêu lần?
A. . B. . C. . D. .
Câu 6. Cho hàm số
1
(C)
1
x
y
x
. Có bao nhiêu cặp điểm
A, B
thuộc
C
mà tiếp tuyến tại đó song
song với nhau:
A.
1
. B. Không tồn tại cặp điểm nào.
C. vô số số cặp điểm. D.
2
.
Câu 7. Cho hàm số
2
( 1)( 5 9)y x x x
có đồ thị (C) .Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. (C) cắt trục hoành tại 4 điểm B. (C) cắt trục hoành tại 2 điểm
C. (C) cắt trục hoành tại 3điểm D. (C) cắt trục hoành tại 1 điểm
Câu 8. Số mặt phẳng cách đều tất cả các đỉnh của một hình lăng trụ tam giác là
A.
3
B.
2
C.
4
D.
1
Câu 9. Cho hàm số đồ thị . Với giá trị nào của thì tiếp tuyến của (C) tại điểm
có hoành độ bằng 0 song song với đường thẳng ?
A. . B. . C. . D. .
32
f x x ax bx c
1x
13f 
2
3x
 
3 27f
 
3 29f
 
3 81f
 
3 29f 
3
35y x x
0;2
.S ABC
M
N
,SA SB
.
.
S ABC
S MNC
V
V
1
2
1
4
2
4
.S ABC
.S ABC
3
4
1
2
2
1
xm
y
x
()
m
C
m
31yx
3m
2m
1m
2m 
Trang 2/7 - Mã đề thi 001
Câu 10. . Cho hình chóp
có đáy là hình vuông cạnh , cạnh vuông góc với đáy
và mặt phẳng
tạo với đáy một góc . Tính thể tích khối chóp .
A. . B. . C. . D. .
Câu 11. Cho hàm s
21
2
x
y
x
. Khẳng định nào sao đây là khẳng đinh đúng?
A. Hàm s nghch biến trên các khong
;2
2;
.
B. Hàm s đồng biến trên
\{2}
.
C. Hàm s đồng biến trên các khong
;2
2;
.
D. Hàm s nghch biến trên
\{2}
.
Câu 12. Đồ thị hàm số
13
2
x
y
x
có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:
A.
2x 
1y
. B.
2x
1y
.
C.
2x 
3y
. D.
2x 
3y 
.
Câu 13. Cho . Gi s ct tại hai điểm phân bit thì
ta đ trung điểm ca đoạn thng
A. B. C. D.
Câu 14. Số nghiệm của phương trình
sin 3cos 1xx
trên khoảng
0;
A.
1
B.
3
C.
0
D.
2
Câu 15. Trong các dãy số sau đây dãy số nào là cấp số cộng?
A.
1; 1
n
u n n
B.
2 3; 1
n
u n n
C.
2
1; 1
n
u n n
D.
1
( 2) ; 1
n
n
un
 
Câu 16. Cho m số
23
()
2
x
yC
x
. Gọi
M
là điểm bất kỳ trên (C), d là tổng khoảng cách từ
M
đến
hai đường tiệm cận của đồ thị (C). Giá trị nhỏ nhất của d
A. 10. B. 2. C. 5. D. 6.
Câu 17. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Chỉ có năm loại khối đa diện đều.
B. Mỗi khối đa diện đều là một khối đa diện lồi.
C. Mỗi cạnh của hình đa diện là cạnh chung của đúng hai mặt.
D. Hình chóp tam giác đều là hình chóp có bốn mặt là các tam giác đều.
Câu 18. Cho khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng
a
. Thể tích khối chóp bằng
A.
3
3
2
a
. B.
3
3
4
a
. C.
3
3
a
. D.
3
2
6
a
.
Câu 19. Cho hàm số đạo hàm . m số nghịch
biến trên khoảng
A. B.
C. D.
Câu 20. Cho hàm s đồ th như Hình . Đồ th Hình ca hàm s nào i
đây?
.S ABCD
ABCD
2a
SB
SAD
60
.S ABCD
3
33
4
a
V
3
43
3
a
V
3
33
8
a
V
3
83
3
a
V
22
:2P y x x m
: 2 1d y x
P
d
,AB
I
AB
2; 5I
2
2;Im
1; 3I
2
1; 1Im
y f x
2
' 5 6,f x x x x
5y f x
( ;2)
(3; )
( ;3)
(2; )
(2;3)
32
69 y x x x
1
2
Trang 3/7 - Mã đề thi 001
Hình
Hình
A. B.
C. D. .
Câu 21. Cho hàm số
(x)yf
có đồ thị như sau:
số nghiệm của phương trình
2 ( ) 3 0fx
A. 0. B. 2. C. 4. D. 1.
Câu 22. Hỏi hàm số
()y f x
có đồ thị như hình:
Hàm số nghịch biến trên khoảng nào
A.
( ; 1)
(1; )
B.
( 1;1)
C.
( ; 1)
D.
( 2; ) 
Câu 23. Cho hàm số có đạo hàm liên tục trên . Bảng biến thiên của hàm số được cho
như hình vẽ bên.
x
y
3
O
2
4
1
x
y
-1
-3
-2
2
3
O
2
4
1
1
2
32
6 9 . y x x x
3
2
6 9 . y x x x
32
6 9 . y x x x
32
69 y x x x
x
y
-1
1
-1
0
1
()y f x
()y f x

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh thử sức.

----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 245
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm