Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2019 cụm chuyên môn 01- Sở GD&ĐT Bạc Liêu lần 1

Trang1đề132 
SỞ GD – ĐT BẠC LIÊU
CỤM CHUYÊN MÔN 01
(Đề thi gm có 06 trang)
KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1
NĂM HỌC 2018 – 2019
Bài thi: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề
H, tên hc sinh:…………………………………………….; S báo danh………….
Câu 1. Hàm số liên tục trên
và có bảng biến thiên như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Hàm số đã cho có hai điểm cực trị. B. Hàm số đã cho có đúng một điểm cực trị.
C. Hàm số đã cho không có giá trị cực tiểu. D. Hàm số đã cho không có giá trị cực đại.
Câu 2. Cho hàm số
2
2
x
y
x
đồ thị . Viết phương trình tiếp tuyến của , biết tiếp tuyến to vi
hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng .
A.
91 42
;
42 99
yx yx 
. B.
91 44
;
42 99
yx yx 
.
C.
931 42
;
42 99
yx yx 
. D.
91 41
;
42 99
yx yx 
.
Câu 3. Cho hàm số
2
(2)( 56)yx x x có đồ thị . Mệnh đề nào dưới đây đúng.
A. (C) không cắt trục hoành. B. (C) cắt trục hoành tại 3 điểm.
C. (C) cắt trục hoành tại 1 điểm. D. (C) cắt trục hoành tại 2 điểm.
Câu 4. Hàm số nghịch biến trên các khoảng.
A. . B. .
C. . D. .
Câu 5. Cho khai triển

2
01 2
1 2 ...
n
n
n
xaaxax ax
biết
12
2 ... 34992
n
Sa a na
. Tính giá
trị của biểu thức
012
39...3
n
n
Pa a a a
A.
78125
. B.
9765625
. C.
1953125
. D.
390625
.
Câu 6. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số
2
2
32
4
xx
y
x

là.
A. 2. B. 3. C. 0. D. 1.
Câu 7. Cho đồ thị của hàm số
32
692=- +-yx x x như hình vẽ.
Khi đó phương trình
32
692-+-=xxx m
( là tham số) có 6 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi.
yf
x

C
C
1
18
C
42
84yx x
2;0
2; 

;2
0; 2
2;0
0; 2
;2
2; 
x
y
2
-2
3
O
1
m
đề132
Trang2đề132 
A. 22 £m . B.
02<<m
. C. 02££m . D.
22-< <m
Câu 8. Cho khối lập phương cạnh . Các điểm
E
và
F
lần lượt trung điểm của
Mặt phẳng cắt khối lập phương đã cho thành hai phần, gọi là thể tích khối chứa điểm
là thể tích khối chứa điểm . Khi đó là.
A. . B. 1. C. . D. .
Câu 9. Gọi

;xy
là nghiệm dương của hệ phương trình
22
4
128
xy xy
xy


. Tổng
xy
bằng.
A.
12
. B.
8
. C.
16
. D.
0
.
Câu 10. Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
A
BCD
hình chữ nhật,
A
Ba
. Cạnh bên
SA
vuông góc với mặt
phẳng
()ABCD
SA a
. Góc giữa đường thẳng
SB
CD
là.
A.
0
90
. B.
0
60
. C.
0
30
. D.
0
45
.
Câu 11. Gieo một con súc sắc cân đối, đồng chất một lần. Xác suất để xuất hiện mặt chẵn?
A.
1
2
.
B.
1
6
.
C.
1
4
.
D.
1
3
.
Câu 12. Số nghiệm nguyên của bất phương trình

2
21 1xx
là.
A.
3
. B.
1
. C.
4
. D.
2
.
Câu 13. Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số song song với đường thẳng là.
A. . B. . C. . D. .
Câu 14. Đường cong trong hình vẽ bên đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương
án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?
A. . B. .
C. . D. .
Câu 15. Cho hàm số xác định trên
đồ thị hàm số
là đường cong trong hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng
B. Hàm số đồng biến trên khoảng
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng
Câu 16. Một hộp đựng 11 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 11. Chọn ngẫu nhiên 6 tm thẻ. Gi
P
xác suất
để tổng số ghi trên 6 tấm thẻ ấy là một số lẻ. Khi đó
P
bằng.
A. . B. . C. . D. .
Câu 17. Điểm cực tiểu của hàm số .
A.
11x
. B.
3x
. C.
7x
. D.
1x 
.
Câu 18. Cho hàm số
()
yfx
có bảng biến thiên như bên.
.
BCDABCD

a
CB

CD

A
EF
1
V
A
2
V
C
1
2
V
V
25
47
8
17
17
25
1
1
x
y
x
:2 1 0xy
270xy 20xy 210xy 270xy
32
2 yxx
42
32 yx x
42
23 yx x
2
1 yxx
f
x
yf
x
f
x
1; 2 .
f
x
2;1 .
f
x
1;1 .
f
x
0; 2 .
1
2
100
231
118
231
115
231
32
392yx x x
-2 -1 1 2
-4
-3
-2
-1
1
x
y
O
Trang3đề132 
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
0;  . B.
1; 1 . C.
;0 . D.
;2 .
Câu 19. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình vuông cạnha. SA
(ABCD) và 3SB . Thể tích khối
chóp S.ABCD là.
A.
3
2
2
a
. B.
3
2
6
a
. C.
3
2a
. D.
3
2
3
a
.
Câu 20. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
32
33yx x x tại điểm
1; 0M
là.
A.
1yx
. B.
44yx
. C.
44yx
. D.
41yx
.
Câu 21. Giá trị lớn nhất của hàm số
2
3
1
x
x
y
x
trên đoạn [ 0 ; 3 ] bằng.
A. 3. B. 2. C. 0. D. 1.
Câu 22. Cho hàm số . Tìm để hàm số có 5 điểm
cực trị?
A. . B. . C. . D. .
Câu 23. Đồ thị hàm số
21
1
x
y
x
có tiệm cận ngang là.
A.
2y
. B.
2x
. C.
1y
D.
1
x
.
Câu 24. Số cách xếp 5 người vào 5 vị trí ngồi thành hàng ngang là.
A. 120. B. 25. C. 15. D. 24.
Câu 25. Biết là giá tr ca tham s m đ hàm số hai điểm cực tr sao cho
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. . B. .
C. . D. .
Câu 26. Đồ thị sau đây là của hàm số nào?
A.
21
1
+
=
-
x
y
x
. B.
2
2
+
=
-
x
y
x
.
C. D. .
Câu 27
. Cho hình chóp
.SABCD
đáy
A
BCD
hình chữ nhật,
, 2
A
BaAD a
,
SA
vuông góc với mặt
phẳng
A
BCD
, 3SA a . Thể tích của khối chóp
.SABC
là.
A.
3
3
3
a
B.
3
3a . C.
3
23
3
a
. D.
3
23a .
Câu 28. Cho
1
sin
3
2
. Khi đó
cos
có giá trị là.
 
32
1
134
3
yfx x m x m xm
m

yf
x
31m 1m 4m 0m
0
m
32
31yx x mx
12
,
x
x
22
1212
13.xxxx
0
1; 7m 
0
15; 7m 
0
7;10m
0
7; 1m 
2
1
x
y
x
1
1
x
y
x

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2019 cụm chuyên môn 01- Sở GD&ĐT Bạc Liêu lần 1, nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh thử sức.

----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 440
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm