Đề thi thử THPT QG môn Địa lý năm 2019 trường THPT Chuyên Bắc Ninh lần 1

Trang 1/5 - Mã đề thi 101
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH
TỔ TỔNG HỢP
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: ĐỊA
Thi gian làm bài : 50 Phút (không k thi gian giao đề)
(Đề thi gm có 05 trang)
Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ............................
Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 4 5, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào của nước ta
“Ngã ba Đông Dương”?
A. Đà Nẵng. B. Gia Lai. C. Kon Tum. D. Đắk Lắk.
Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào chịu ảnh hưởng nhiều
nhất của gió Tây khô nóng?
A. Bắc Trung Bộ. B. Nam Trung Bộ. C. Nam Bộ. D. Tây Bắc Bộ.
Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết điểm cực Tây nước ta thuộc tỉnh nào?
A. Điện Biên. B. Sơn La. C. Lai Châu D. Lào Cai
Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Sài Gòn thuộc lưu vực sông nào sau
đây?
A. Lưu vực sông Ba (ĐàRằng). B. Lưu vực sông Mê Công.
C. Lưu vực sông Đồng Nai. D. Lưu vực sông Thu Bồn.
Câu 5: Vấn đề việc làm ở vùng Đồng bằng sông Hồng trở thành một trong những vấn đề nan giải, nhất là
khu vực thành thị vì
A. nguồn lao động dồi dào, tỉ lệ lao động chưa qua đào tạo lớn.
B. nguồn lao động dồi dào,tập trung đông ở khu vực thành thị, nền kinh tế còn chậm phát triển.
C. số dân đông, nguồn lao động dồi dào, trình độ của người lao động hạn chế.
D. số dân đông, kết cấu dân số trẻ, nguồn lao động dồi dào, nền kinh tế còn chậm phát triển.
Câu 6: Cho biểu đồ:
CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA PHÂN THEO NHÓM HÀNG, NĂM 2010
2014 (%)
(Ngun: Niên giám Thng kê Vit Nam năm 2015, NXB Thng kê, 2016)
Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi cấu giá trị xuất khẩu hàng
hóa phân theo nhóm hàng của nước ta năm 2010 và năm 2014?
A. Tỉ trọng hàng công nghiệp nặng và khoáng sản giảm.
B. Tỉ trọng hàng nông, lâm thủy sản và hàng khác luôn nhỏ nhất.
C. Tỉ trọng hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp tăng.
D. Tỉ trọng hàng công nghiệp nặng và khoáng sản luôn lớn nhất.
Câu 7: Điểm nào sau đây không đúng với vùng núi Trường Sơn Bắc?
A. Ở từ phía nam sông Cả đến dãy Bạch Mã.
B. Ở giữa nhô cao, hai đầu hạ thấp.
C. Hướng tây bắc – đông nam.
D. Thấp và hẹp ngang.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng với Đồng bằng sông Hồng ?
A. Có nhiều thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán.
B. Có đầy đủ khoáng sản cho công nghiệp.
Mã đề 101
Trang 2/5 - Mã đề thi 101
C. Tài nguyên đất, nước trên mặt xuống cấp.
D. Số dân đông, mật độ dân số cao nhất cả nước.
Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồ khí hậu nào dưới đây biên độ
nhiệt trong năm cao nhất?
A. Biểu đồ khí hậu Cà Mau. B. Biểu đồ khí hậu TP. Hồ Chí Minh.
C. Biểu đồ khí hậu Hà Nội. D. Biểu đồ khí hậu Nha Trang.
Câu 10: Vùng Đồng bằng sông Hồng tập trung nhiều di tích, lễ hội, các làng nghề truyền thống do
A. có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời với nền sản xuất lúa nước phát triển.
B. có nhiều thành phần dân tộc cùng chung sống.
C. chính sách đầu tư phát triển của Nhà nước.
D. nền kinh tế phát triển nhanh với nhiều làng nghề truyền thống.
Câu 11: Cho biểu đồ:
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC
TA, GIAI ĐOẠN 1990-2014
(Ngun: Niên giám Thng kê Vit Nam năm 2015, NXB Thng kê, 2016)
Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tốc đtăng trưởng diện tích, năng
suất và sản lượng lúa của nước ta, giai đoạn 1990-2014?
A. Sản lượng lúa có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.
B. Năng suất lúa luôn lớn thứ hai sau diện tích.
C. Diện tích, năng suất và sản lượng lúa đều tăng.
D. Sản lượng lúa luôn thấp nhất và không ổn định.
Câu 12: Nhận định nào dưới đây không đúng về vai trò của tài nguyên rừng?
A. Cung cấp gỗ, nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp.
B. Giữ đất, nước và bảo vệ môi trường sinh thái.
C. Là nơi cư trú của nhiều loài động vật, lưu giữ các nguồn gen quý của thực vật.
D. Khai thác rừng góp phần mở rộng diện tích cây công nghiệp.
Câu 13: Ý nào sau đây không chính xác về nguyên nhân Đồng bằng ng Hồng vùng đông dân nhất
nước ta ?
A. Có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời.
B. Nền nông nghiệp lúa nước cần nhiều lao động.
C. Có nhiều đô thị lớn và cơ sở hạ tầng tốt.
D. Tập trung nhiều khu công nghiệp nhất nước ta.
Câu 14: Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của thiên nhiên nước ta làm
A. sản xuất nông nghiệp ổn định.
B. tăng thêm tính bấp bênh của sản xuất nông nghiệp.
C. sản xuất nông nghiệp cho năng suất cao.
D. sản xuất nông nghiệp mang tính tự cung tự cấp.
Câu 15: Nhiệt độ trung bình năm của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ thấp hơn các vùng khác là do
A.
nằm ở các vĩ độ cao nhất của nước ta.
B. chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió mùa Đông Bắc.
C. vị trí gần biển, nên nhiệt độ được điều hòa từ biển.
Trang 3/5 - Mã đề thi 101
D. có sự giảm nhiệt độ theo độ cao địa hình.
Câu 16: Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh có sản lượng lúa cao nhất ?
A. Trà Vinh. B. Cần Thơ. C. Sóc Trăng. D. An Giang.
Câu 17: Vùng nào sau đây có mật độ dân số cao nhất nước ta?
A. Bắc Trung Bộ. B. Đồng bằng sông Hồng.
C. Đồng bằng sông Cửu Long. D. Đông Nam Bộ.
Câu 18: Thế mạnh để phát triển các loại cây công nghiệp nguồn gốc cận nhiệt ôn đới của Trung du
miền núi Bắc Bộ là do
A. có đất phù sa cổ và đất phù sa mới.
B. có nhiều giống cây trồng cận nhiệt và ôn đới nổi tiếng.
C. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và có một mùa đông lạnh.
D. phần lớn là đất feralit trên đã phiến, đá vôi và các loại đá mẹ khác.
Câu 19: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 14, hãy cho biết cao nguyên độ cao cao nhất vùng
núi Trường Sơn Nam là
A. Đắk Lắk. B. Kon Tum. C. Mơ Nông. D. Lâm Viên.
Câu 20: Để tăng sản lượng thủy sản khai thác ở nước ta vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết là
A. đầu tư trang thiết bị hiện đại để đánh bắt xa bờ
B. phổ biến kinh nghiệm và trang bị kiến thức cho ngư dân
C. tìm kiếm các ngư trường đánh bắt mới
D. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến
Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 5, hãy cho biết cảng nước sâu Dung Quất thuộc tỉnh,
thành phố nào?
A. Quảng Nam. B. Quảng Ngãi. C. Quảng Trị. D. Quảng Bình.
Câu 22: Việc bảo đảm an ninh lương thực ở nước ta là cơ sở để
A. cung cấp nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
B. phát triển các hoạt động công nghiệp và dịch vụ.
C. chuyển dịch cơ cấu cây trồng.
D. đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp
Câu 23: Hạn chế lớn nhất đối với phát triển kinh tế - xã hội ở vùng Đồng bằng sông Hồng là
A. có nhiều thiên tai như bão, lũ lụt, rét đậm, sương muối.
B. thiếu nguyên liệu cho phát triển công nghiệp.
C. dân số quá đông, mật độ dân số cao.
D. diện tích đất nông nghiệp đang có xu hướng thu hẹp nhanh.
Câu 24: Nhân tố nào sau đây không có ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường biển?
A. Chất thải sinh hoạt bẩn vào biển chưa qua xử lí.
B. Các sự cố đắm tàu, tràn dầu, sự cố kahi thác dầu.
C.
Chất thải công nghiệp vào biển chưa qua xử lí.
D. Động đất, núi lửa, sóng thần, biến đổi khí hậu.
Câu 25: Việc giải quyêt vấn đề nào sau đây đòi hỏi có sự hợp tác toàn cầu?
A. Chống khan hiếm nước ngọt. B. Bảo vệ môi trường ven biển.
C. Ổn định hòa bình thế giới. D. Sử dụng hợp lí tài nguyên.
Câu 26: So với nhóm nước phát triển, nhóm nước đang phát triển có dân số
A. trẻ và ít hơn. B. già và đông hơn. C. trẻ và đông hơn. D. già và ít hơn.
Câu 27: Cho bảng số liệu:
DÂN SỐ TRUNG BÌNH CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU
LONG VÀ CẢ NƯỚC, GIAI ĐOẠN 2010-2015
(Đơn v: Nghìn người)
Năm 2010 2013 2014 2015
Cả nước 86 947,4 89 759,5 90 728,9 91 709,8
Đồng bằng sông Hồng 19 851,9 20 481,9 20 705,2 20 912,2
Đồng bằng sông Cửu Long 17 251,3 17 448,7 17 517,6 17 589,2
(Ngun: Niên giám thng kê Vit Nam 2016, NXB Thng kê, 2017)
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về dân số trung bình của đồng bằng sông
hồng và đồng bằng sông cửu long, giai đoạn 2010-2015?
A. Đồng bằng sông Hồng tăng chậm hơn Đồng bằng sông Cửu Long.
B. Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng tăng bằng nhau.

Đề thi thử THPT QG môn Địa lý năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Đề thi thử THPT QG môn Địa lý năm 2019 trường THPT Chuyên Bắc Ninh lần 1, nội dung tài liệu kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện làm bài tập Địa lý một cách hiệu quả hơn. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

-------------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 1.649
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Địa lý Xem thêm