Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Sào Nam - Quảng Nam (Lần 3)

Trang 1/5 - 101
-  
TRƯỜNG THPT SÀO NAM
  
(Đ thi có 05 trang)
K THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 12
M HỌC 2017-2018
Bài thi: TN-LN 3
Thời gianm bài: 90 phút, không k thời gian phát đ
Mã đ
101
Câu 1:   
()fx
        
1;4
,
12
(1) , '(1)
35
ff
 
2 '( ) ''( ) , 1;4f x xf x x x

.
A.
139
.
75
I
B.
213
.
25
I
C.
263
.
75
I
D.
119
.
25
I
Câu 2:  
. ' ' ' 'ABCD A B C D
 
  
'BC

''BD
.
A.
0
60
. B.
0
90
. C.
0
30
. D.
0
45
.
Câu 3:    
'OO
 
'OO


'OO
                 
  
A.
16 3 .
B.
8 3 .
C.
36 3 .
D.
32 3 .
Câu 4:
sin3 dxx
.
A.
sin3 d 3cos3 .x x x C
B.
1
sin3 d cos3 .
3
x x x C
C.
sin3 d 3cos3 .x x x C
D.
1
sin3 d cos3 .
3
x x x C
Câu 5: 
32
: 2 2 5 3
m
C y x mx m x
(
m

m


: 2 3d y x

m
C
  
0;3 , ,A B C

OBC

  
O
  
A.
5
2
. B. 4. C. 4. D.
5
2
.
Câu 6:
1 1 1
lim ...
5.9 9.13 (4 1)(4 5)nn





A.
1
.
4
B.
1
.
5
C.
1
.
36
D.
1
.
20
Câu 7: 
23
( 1)( 8) 0zz
 
A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 8: Cho
a
 
A.
22
log (8 ) 4 log .aa
B.
22
log (8 ) 4 log .aa
C.
22
log (8 ) 3 log .aa
D.
22
log (8 ) 3 log .aa
Câu 9: Cho  
()y f x
      
(0; )
     
  
( ), 0, 1, 9y f x y x x

3
2
1
dI xf x x
.
A.
6I
. B.
24I
. C.
23I
. D.
144I
.
Câu 10:  
()fx
 
(1) 15, (4) 8ff

4
1
'( )df x x
.
Trang 2/5 - 101
A.
4
1
'( )d 7f x x
. B.
4
1
'( )d 3f x x
. C.
4
1
'( )d 23f x x
. D.
4
1
'( )d 7f x x 
.
Câu 11:       
Oxyz
      
(3; 6;4)I
  
5R

A.
2 2 2
( 3) ( 6) ( 4) 25.x y z
B.
2 2 2
( 3) ( 6) ( 4) 5.xyz
C.
2 2 2
( 3) ( 6) ( 4) 25.xyz
D.
2 2 2
( 3) ( 6) ( 4) 5.x y z
Câu 12:      
n
u

0q

12S

34
2uu


1
u

n
u
.
A.
1
18u
. B.
1
8u
. C.
1
24u
. D.
1
6u
.
Câu 13:  
Oxyz
 
3;0; 5a 

( 1;4; 3)b  


2ab
.
A.
2 (2;4; 8).ab
B.
2 (1;8; 11).ab
C.
2 (5; 8;1).ab
D.
2 (4; 4; 2).ab
Câu 14:  
m
 
2
42y x x m

1;1

A.
7
.
8
m 
B.
23
.
8
m 
C.
25
.
8
m 
D.
9
.
8
m 
Câu 15: 
S
 
1
1
25
5
x



.
A.
. B.
(3; )S
. C.
( ; 1)S  
. D.
( ;3)S  
.
Câu 16:  z 
3 4 5zi
  

24w z i

( ; )I a b

R

a b R

A. 11. B. 9. C. 7. D. 4.
Câu 17:   
(|sin | |cos | 1) |sin2 | |sin | |cos | 2m x x x x x

m
 
 
m
    
[ ; ]ab

ab
.
A.
3 2 1
.
2
B.
2 2.
C.
4 2 1
.
2
D.
32
.
2
Câu 18:   
()y f x
      
,
    
'( )y f x

  
A. 
()y f x
  
B. 
()y f x
  
1.x 
C. 
()y f x
 
(2;3).
D. 
()y f x
 
( 1;2).
Câu 19:       
Oxyz
   
14
:
2 1 2
x y z
d


  
( ): 3 0P x y z
 
()Q
    
d

()P

     
()Q
?
A.
2
(5; 4; .7)n
B.
4
(25;12; 1 ).1n 
C.
1
(5;8; 1).n 
D.
3
(25; 12; 1 .1)n
Trang 3/5 - 101
Câu 20: 
Oxyz

()
 
3; 1;0A
,
2;1;1B
  
Oyz
    
()
?
A.
B.
(2; 1;4).N
C.
( 3;2; 1).P 
D.
(5;3; 1).Q
Câu 21: 
()Fx
  
( ) 2 lnf x x x

(1) 0F

()Fe
.
A.
2
1
()
2
e
Fe
. B.
2
31
()
2
e
Fe
. C.
( ) 1Fe
. D.
2
( ) 3 1F e e
.
Câu 22:       
1
x
y x e

1;1
A.
3 e
. B.
0
. C.
1
2 e
e

. D.
2 e
.
Câu 23:   
h
    
36
.
A.
18.h
B.
12.h
C.
6.h
D.
4.h
Câu 24:  

5
18
   
A. 5. B. 3. C. 4. D. 6.
Câu 25:       
97
3
35x
?
A. 18. B. 15. C. 16. D. 17.
Câu 26:       
Oxyz
        
O

( 2;1;3)A

A.
B.
2 1 3
.
2 1 3
x y z


C.
2
3.
xt
yt
zt

D.
.
2 1 3
x y z


Câu 27:  
2
1 , 2
()
, 2
x khi x
fx
m khi x


m
   
2
lim ( )
x
fx

.
A.
5m
. B.
1m 
. C.
3m 
. D.
3m
.
Câu 28:     
Oxyz
 
13
:3
0
xt
d y t
z



A

 
O

d
.
M
     
Oz
,
N
      
d
sao cho
MN OM AN

I
  
OA
 
IMN

A.
5
.
2
B.
5.
C.
52
.
2
D.
5 2.
Câu 29: Cho
()fx
       
,ab
 G
( ), ( )F x G x
hai
  
()fx
 
A.
( ) ( ) ( ) ( )F a G a F b G b
. B.
( ). ( ) ( ). ( )F a G a F b G b
.
C.
( ) ( )
( ) ( )
F a F b
G a G b
( ) 0, ( ) 0G a G b
. D.
( ) ( ) ( ) ( )F a G a F b G b
.
Câu 30:  
.S ABCD

ABCD
 
2a
,
2AC a
,
SA a
,
3SB a
  
SAB
 
ABCD

M
 
CD

 
SC

BM

A.
56
.
24
a
B.
6
.
8
a
C.
56
.
32
a
D.
6
.
16
a
Câu 31: 
()H

4
( ):Cy
x

( ): 5d y x

V
   
()H
  
A.
51V
. B.
33V
. C.
9V
. D.
18V
.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Sào Nam - Quảng Nam (Lần 3), tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh thử sức.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Sào Nam - Quảng Nam (Lần 3). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 84
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm