Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Bắc Ninh lần 2

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH
(Đề có 05 trang)
ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 – NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: TOÁN 12
Thời gian làm bài : 90 Phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề có 50 câu trắc nghiệm)
Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ...................
đề 101
Câu 1: Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn
3 2
2 3 1
y x x
= + -
A. B. C. D.
Câu 2: Xét các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?
A. Hai mặt phẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.
B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song songvới nhau.
D. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau.
Câu 3: Một hình trụ bán kính đáy , độ dài đường sinh . Diện tích toàn phần của hình trụ
r a
2l a
này là:
A. . B. . C.
2
6 a
. D. .
2
2 a
2
4 a
2
5 a
Câu 4: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường thẳng thành chính nó?
A. 1 B. 2 C. Không có D. số
Câu 5: Tập nghiệm của bất phương trình là:
A. B. C. D.
3;
1
;
3

1
;
2

2;
Câu 6: Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập số thực ?
!
A. . B. . C. . D. .
1
2
logy x
3
x
y
2
x
y
e
2
4
log 2 1y x
Câu 7: Cho hàm số đạo hàm trên khoảng . Xét các mệnh đề sau:
f
I
(I). Nếu , thì hàm số nghịch biến trên .
x I
I
(II). Nếu , (dấu bằng chỉ xảy ra tại một số hữu hạn điểm trên ) thì hàm số nghịch
x I
I
biến trên .
I
(III). Nếu , thì hàm số nghịch biến trên khoảng .
x I
I
(IV). Nếu , tại số điểm trên thì hàm số không thể nghịch biến
x I
I
f
trên khoảng .
I
Trong các mệnh đề trên. Mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?
A. I, II và IV đúng, còn III sai. B. I, II, III và IV đúng.
C. I và II đúng, còn III và IV sai. D. I, II và III đúng, còn IV sai.
Câu 8: Một nhóm có 10 người, cần chọn ra ban đại diện gồm 3 người. Số cách chọn là:
A. B. C. D.
240.
3
10
.A
3
10
.C
360.
Đề Thi Thử THPTQG Chuyên Bắc Ninh Lần 2-2018-2019
Câu 9: Trong mặt phẳng tọa độ cho bốn điểm , , , Hỏi
Oxy
3; 5A
3;3B
1; 2C
5; 10 .D
trọng tâm của tam giác nào dưới đây?
1
; 3
3
G
A. B. C. D.
.ABC
.BCD
.ACD
.ABD
Câu 10: Tập xác định của hàm số là:
1
5
1y x
A. . B. . C. . D. .
0;
1;
1;
!
Câu 11: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn.
A. B. C. D.
tany x
siny x
cosy x
coty x
Câu 12: Gọi tiếp tuyến tại điểm cực đại của đồ thị hàm số . Mệnh đề nào dưới đây
d
3 2
3 2y x x
đúng?
A. hệ số góc dương. B. song song với đường thẳng .
d
d
3x =
C. hệ số góc âm. D. song song với đường thẳng .
d
d
3y =
Câu 13: Hình lập phươngmấy mặt phẳng đối xứng ?
A. 6 B. 8 C. 9 D. 7
Câu 14: Trong các dãy số sau, dãy nào là cấp số cộng:
A. B. C. D.
1
3 .
n
n
u
2
.
1
n
u
n
2
1.
n
u n
5 2
.
3
n
n
u
Câu 15: Cho dãy số . Số 20 là số hạng thứ mấy trong dãy?
1
1
5
( ) :
n
n n
u
u
u u n
A. B. C. D.
5.
6.
9.
10.
Câu 16: hai điểm thuộc hai nhánh khác nhau của đồ thị hàm số . Khi đó độ dài
A
B
2
x
y
x
đoạn ngắn nhất bằng
AB
A. . B. . C. . D. .
4 2
4
2
2 2
Câu 17: Cho hình lăng trụ đều Biết mặt phẳng tạo với mặt phẳng một góc
. .ABC A B C
( )A BC
¢
( )ABC
và tam giác diện tích bằng Tính thể tích khối lăng trụ
30°
A BC
¢
2
8 .a
. .ABC A B C
A. B. C. D.
3
8 3.a
3
8 .a
3
8 3
.
3
a
3
8
.
3
a
Câu 18: Cho hình chóp đáy hình bình hành. một điểm thuộc đoạn (M
S.ABCD
ABCD
M
SB
khác SB). Mặt phẳng cắt hình chóp
theo thiết diện
ADM
S.ABCD
A. Hình bình hành. B. Tam giác C. Hình chữ nhật. D. Hình thang.
Câu 19: Hàm số nào sau đâyđồ thị như hình bên?
A.
4 2
4 3y x x
B.
4 2
2 3y x x
C.
2
2
2 1y x
D.
2
2
2 1y x
Đề Thi Thử THPTQG Chuyên Bắc Ninh Lần 2-2018-2019
Câu 20: Tìm tập xác định của hàm số
2
1
log 5
y
x
A. B. C. D.
;5 \ 4 .
5; .
;5 .
5; .
Câu 21: Cắt hình trụ (T) bằng một mặt phẳng đi qua trục được thiết diện một hình chữ nhật diện
tích bằng và chu vi bằng . Biết chiều dài của hình chữ nhật lớn hơn đường kính mặt đáy của
2
30cm
26cm
hình trụ (T). Diện tích toàn phần của (T) là:
A. . B. . C. . D. .
2
23 cm
2
23
2
cm
2
69
2
cm
2
69 cm
Câu 22: Cho . Tính
theo .
12
log 3 a
24
log 18
a
A. . B. . C. . D. .
3 1
3
a
a
3 1
3
a
a
3 1
3
a
a
3 1
3
a
a
Câu 23: Hệ số của số hạng chứa trong khai triển nhị thức (với ) là:
6
x
12
3
3
x
x
0x
A. B. C. D.
220
.
729
6
220
.
729
x
6
220
.
729
x
220
.
729
Câu 24: Khối nón có bán kính đáy bằng diện tích xung quanh bằng . Tính thể tích của
N
3
15
V
khối nón
N
A. B. C. D.
36V
60V
20V
12V
Câu 25: Cho tứ diện Khẳng định nào sau đâyđúng?
ABCD
, .AB AC DB DC
A. B. C. D.
AB BC
CD ABD
BC AD
( )AB ABC
Câu 26: Cho phương trình Tính tổng các nghiệm thuộc khoảng của
3
sin 2 - sin .
4 4
x x
0;
phương trình trên.
A. B. C. D.
7
.
2
.
3
.
2
.
4
Câu 27: Hàm số nào trong bốn hàm số được liệtdưới đây không có cực trị?
A. . B. .
2 3
2
x
y
x
4
y x
C. . D. .
3
y x x
Câu 28: Có bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị hàm số đi qua giao điểm hai đường tiệm cận?
2 3
2
x
y
x
A. 1. B. Không có. C. số. D. 2.
Câu 29: Trong mặt phẳng tọa độ cho tam giác lần lượt trung
Oxy
ABC
3;4 , 6;1 , 7;3D E F
điểm các cạnh Tính tổng tung độ của ba đỉnh tam giác
, , .AB BC CA
.ABC
A. B. C. D. 16
16
3
8
3
8
Câu 30: Cho hình chóp đáy ABC tam giác vuông cân,
.S ABC
,BA BC a
!
!
90 ,SAB SCB
biết khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng . Góc giữa SC và mặt phẳng (ABC)là:
3
2
a
A. B. C. D.
.
6
3
arccos .
4
.
3
.
4
Đề Thi Thử THPTQG Chuyên Bắc Ninh Lần 2-2018-2019

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Bắc Ninh lần 2, nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh thử sức.

----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 500
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm