Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Trần Bình Trọng - Khánh Hòa (Lần 2)

Trang 1/6 - Mã đề thi 132
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 LẦN 2
Môn: TOÁN Lớp 12;
(Thi gian 90 phút, không k thi gian giao đề)
Họ
, tên thí sinh: ..................................................................... SBD: …………………… Phòng: .........….
Câu 1: Cho (H) là hình phng gii hn bi parabol
2
x
y
9
đường thẳng 2x 3y 0 . Tính thể
tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng (H) (Phần tô đậm) quanh trục hoành.
A.
4 B.
96
5
C.
64
5
D.
625
81
Câu 2: Cho hàm số

yfx
có bảng biến thiên như sau
Hàm số

yfx đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.

0;2 B. (;2) C.

2;0 D.

0;
Câu 3: Hiện nay (năm 2018) Huyện Cam Lâm tổng dân số 105759 người. Biết tỉ lệ tăng dân số
bình quân hàng năm 1,2%. Hỏi sau 5 năm, tổng dân số của Huyện Cam Lâm sẽ đạt bao nhiêu người
(kết quả làm tròn đến hàng trăm)?
A. 112000 B. 112300 C. 112260 D. 112259
Câu 4: Cho hình chóp
.S ABC
có đáy
A
BC
tam giác vuông tại
A
,
2
B
Ca
,
0
30ACB ; biết
3SA SB SC a
. Tính thể tích hình chóp.
A.
3
26a
B.
3
6a
C.
3
6
2
a
D.
3
6
3
a
Câu 5: Tổng giá trị tất cả các nghiệm nguyên dương của bất phương trình
 
31
3
log2lo 2 3g4x 23x
bằng
A. 6 B. 4 C. 5 D. 3
Câu 6: Trong không gian
Oxyz
viết phương trình mặt phẳng (P) chứa trục
Oy
và đi qua điểm
(1; 2; 3)M
.
A.
360
x
z
B.
30
x
z
C.
310
x
z
D.
3100
x
z
Câu 7: Tập xác định của hàm số
23
yx

A.
R
B. (0; ) C.
R\ 0 D. [0; )
x
-2
0 2
+
y'
0 + 0
0 +
y
+
2
6
2
+
THPT TRẦN BÌNH TRỌNG
----------------
Trang 2/6 - Mã đề thi 132
Câu 8: Cho hàm s
42 2
ymx (m 9)x 8. Với giá trị nào của tham số m hàm s đã cho có ba cực
trị?
A.
m3
B.
0m3
C.
m3
0m3


D.
m3
Câu 9:nh diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường
2
yx 4x y x
A.
25
3
B.
125
6
C.
25
2
D.
9
2
Câu 10: Trong một bài thi trắc nghiệm khách quan gồm 50 câu. Mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong
đó chỉ có một phương án đúng. Một học sinh chuẩn bị bài không tốt nên làm bài bằng cách với mỗi câu
đều chọn ngẫu nhiên một phương án trả lời. Tính xác suất để học sinh đó trả lời không đúng cả 50 câu.
A.
50
(0,25) B.
50
(0,75) C.
50
(0,8) D.
50
(0,2)
Câu 11:m số nào dưới đây thỏa mãn hệ thức
2
y2y 20

?
A. ysin2x B.
ytan2x
C.
ycos2x
D.
ycot2x
Câu 12: Số phức nào dưới đây thỏa mãn phương trình

1 2i z 3z 2i
A.
11
zi
22

B.
11
zi
44

C.
11
zi
44

D.
11
zi
22

Câu 13: Cho hàm số
32
1
yx2x5x1
3

, phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có tọa
độ (0;1)
A. y5x1 B. y5x1 C. y5x1 D. y5x1
Câu 14: Trong không gian Oxyz viết phương trình tham số đường thẳng (d) đi qua điểm
(3;4;1)A
song song với trục
Oz
A.
3
4
13
x
y
zt


B.
3
4
t
yt
zt

C.
3
4
1
x
t
y
z

D.
3
4
1
x
yt
z


Câu 15: Với ,
là hai số thực dương bất kì, mệnh đề nào dưới đây sai?
A. log log log

B. log log log( )

C.
100
log log D. log log log

Câu 16: Họ nguyên hàm của hàm số

fx 2x sinx
A. xCcos x B.
2
xco Csx
C.
xCcos x
D.
2
xco Csx
Câu 17: Cho
7
1
f(x)dx 10
, tích phân
4
1
f(2x 1)dx
bằng
A. 7 B.
14
C. 5 D. 17
Câu 18: Cho hàm số
x
f(x) 5 . Biểu thức

fx 3 25 fx 2
được rút gọn là
A.
f(x)
B.
126f (x)
C.
25f (x)
D.
5f (x)
Câu 19: Số tiệm cận của đồ thị hàm số
2
2x
y
4x
bằng
A. 3 B.
1
C.
4
D.
2
Trang 3/6 - Mã đề thi 132
Câu 20: Biết


1
2
0
ln x 1 x dx ln a b 2 c
với a,b,c là các số thực dương. Tính Tabc
A.
T3 2
B.
T3 2
C.
T1 2
D.
T1 2
Câu 21: Cho hình nón, biết độ dài đường sinh bằng
l
, bán kính đường tròn đáy bằng r . Tính diện tích
xung quanh củanh nón.
A.
2
1
3
rl
B.
1
2
rl
C.
2 rl
D.
rl
Câu 22: Đường tròn bên dưới là tập hợp điểm biểu diễn cho số phức z thỏa mãn đẳng thức
A.
|z 3| 3
B.
|z| 3
C.
|z 3 3i| 3
D.
|z 3i| 3
Câu 23: Cho hình chóp
.SABCD
có đáy
A
BCD
là hình vuông cạnh bằng
1cm
,
()SA ABCD
SA AC
. Thể tích củanh chóp bằng
A.
3
3
a2
cm
3
B.
3
2cm
C.
3
32cm
D.
3
2
3
cm
Câu 24: Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
2x 4
y
x1
B.
2x
y
x1
C.
2x 4
y
x1
D.
2
y
x1
Câu 25: Trên tập hợp các số phức, gọi
123
z,z,z là ba nghiệm của phương trình
32
z8z37z500 . Tính giá trị biểu thức
123
P|z| |z| |z|
A. P10 B. P9 C.
P11
D.
P12
Câu 26: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số
k
để hàm số

32 2
1
yxk1xk3x8k
3
 đồng biến trên khoảng

0;3 ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 0 không
y
x
O

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Trần Bình Trọng - Khánh Hòa (Lần 2), với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Trần Bình Trọng - Khánh Hòa (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 187
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm