Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh lần 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THÁI TỔ
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1
NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Ngày thi: 31/10/2018
đề thi
101
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Cho hàm s
= ( )y f x
đồ thị như hình vẽ
bên. Phương trình
- =4 ( ) 3 0f x
bao nhiêu
nghiệm?
A.
4
B.
2
C.
3
D.
Câu 2: Cho hàm số
= - +
4 2
2 4.y x x
Gọi
, ,A B C
ba điểm cực trị của đồ thị hàm số. Tính diện tích
S
của tam giác
.ABC
A.
= 4S
B.
= 2S
C.
= 10S
D.
= 1S
Câu 3: Cho hàm số
= + + ¹
2
( 0)y ax bx c a
đồ thị
( )
P
. Biết đồ thị của hàm số đỉnh
( )
1;1I
đi qua điểm
( )
2;3 .A
Tính tổng
= + +
2 2 2
S a b c
.
A. 3 B. 4 C. 29 D. 1
Câu 4: Hình vẽ bên đây đồ thị của hàm số nào trong
các m số sau:
A.
=
+2 1
x
y
x
B.
-
=
+2 1
x
y
x
C.
=
-2 1
x
y
x
D.
-
=
-2 1
x
y
x
Câu 5: Cho hàm số
( )( )
- -
=
- +
2
2
4 4 8
2 1
x x
y
x x
. Số tiệm cận đứng tiệm cận ngang của đồ thị hàm số bao
nhiêu?
A.
2
B.
3
C.
D.
4
Câu 6: Tìm tất cả giá trị của tham số
m
để hàm số
( )
= - + - +
3 2
2 2 1y mx mx m x
để hàm số
không cực trị.
A.
Î -[ 6;0)m
B.
Î + ¥[0; )m
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C.
Î - 6; 0m
D.
( ) ( )
Î - ¥ - È + ¥; 6 0;m
Câu 7: Cho hàm số
= - +
3 2
3 2.y x x
Đồ thị của hàm số hình nào dưới đây ?
A. B.
C. D.
Câu 8: Hàm số nào sau đây không cực trị?
A.
= - - +
3 2
3 5 3y x x x
B.
= + +
4 2
2 3y x x
C.
+
=
-
2 3
2
x
y
x
D.
= -
2
4y x x
Câu 9: Gọi
,A B
hai điểm cực trị của đồ thị m số
= - +
3 2
3 2018.y x x
Tìm độ dài của đoạn
.A B
A.
2 5AB =
B.
= 5A B
C.
5 2AB =
D.
= 2A B
Câu 10: Gọi
,M m
lần lượt giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số
= - +
3 2
3 4y x x
trên
đoạn
-[ 1; 3]
. Giá trị của biểu thức
= -
2 2
P M m
A.
48
B.
64
C.
16
D.
- 16
Câu 11: Cho hàm số
= ( )y f x
đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi
đồ thị hàm số bao nhiêu điểm cực trị?
A.
B.
4
C.
2
D.
3
Câu 12: Cho lăng trụ tam giác đều
. ' ' 'ABC A B C
cạnh đáy bằng
2a
. Đường thẳng
'A B
tạo với đáy góc
0
60 .
Tính thể tích của khối lăng trụ.
A.
3
2a
B.
3
3a
C.
3
2 3a
D.
3
6a
Câu 13: Cho hàm số
( )
=y f x
đồ thị hàm số
( )
= 'y f x
như hình vẽ bên. Hàm số đồng biến trên
khoảng nào?
A.
( )
- ¥ ;0
B.
( )
- +¥3;
C.
( )
- ¥ ;4
D.
( )
- 4; 0
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 14: Cho khối lăng trụ đứng
. ' ' 'ABC A B C
có đáy tam giác vuông tại
A
với
= =, 2 3.AB a AC a
cạnh bên
=' 2 .AA a
Thể tích khối lăng trụ bằng bao nhiêu?
A.
3
a
. B.
3
3a
. C.
3
2 3
3
a
. D.
3
2 3a
.
Câu 15: Cho hàm số
+
=
+
2
3 1
( ) .
4
x
f x
x
Tính giá trị biểu thức
( )
' 0 .f
A.
3
B.
2
C.
3
2
D. 3
Câu 16: Cho hàm số
( )
=y f x
bảng biến thiên
như hình vẽ bên. m số nghịch biến trong khoảng
nào dưới đây?
A.
( )
- ¥ ;2
B.
( )
0;2
C.
( )
- 1;2
D.
( )
+ ¥2;
Câu 17: Trong mặt phẳng với hệ trục
Oxy
, cho véc
( )
= -
r
2;4v
hai điểm
( )
( )
-3; 2 , 0;2A B
. Gọi
', 'A B
ảnh của hai điểm
,A B
qua phép tịnh tiến theo véc
r
v
, tính độ i đoạn thẳng
' '.A B
A.
=' ' 13A B
B.
=' ' 5A B
C.
=' ' 2A B
D.
=' ' 20A B
Câu 18: Cho hàm số
( )
= -
3
2
4 .y x
Hàm số xác định trên tập nào dưới đây ?
A.
[ 2;2]
. B.
2;
C.
( )
- 2;2
D.
;2
.
Câu 19: Một vật chuyển động theo quy luật
= - +
3 2
1
6 ,
3
s t t
với
t
(giây) khoảng thời gian tính từ lúc
vật bắt đầu chuyển động
s
(mét) quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong
khoảng thời gian
10
giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động tại thời điểm
t
bằng bao nhiêu giây thì vận tốc
của vật đạt giá tr lớn nhất?
A.
= 6t
B.
= 5t
C.
= 3t
D.
= 10t
Câu 20: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
-
=
+
2 5
3
x
y
x
là:
A.
= - 3x
B.
= - 3y
C.
= 2x
D.
= 2y
Câu 21: Tìm tất c các giá trị của tham s
m
để hàm số
( )
( )
= + - + + + -
3 2 2
2 2 4 4 3 6y x m x m x m
một hàm số lẻ.
A.
= - 2m
B.
= 2m
C.
= - 4m
D.
= ± 2m
Câu 22: Giải hệ phương trình
ì
ï
+ =
ï
í
ï
- = -
ï
î
2 3 5
4 6 2
x y
x y
.
A.
( ) ( )
=; 1;2x y
B.
( ) ( )
=; 2;1x y
C.
( ) ( )
=; 1;1x y
D.
( ) ( )
= - -; 1; 1x y
Câu 23: Tính tổng tất cả các nghiệm của của phương trình
+ =sin sin 2 0x x
trên đoạn
p[0;2 ]
.
A.
p4
B.
p5
C.
p3
D.
p2
Câu 24: Cho tam giác
A BC
= =2 ; 4A B a A C a
·
=
0
120 .BAC
Tính diện tích tam giác
A BC
.
A.
=
2
8S a
B.
=
2
2 3S a
C.
=
2
3S a
D.
=
2
4S a

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh thử sức.

----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 255
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm